Đề thi thử môn Sinh học 2017 Trường THPT Lương Tài lần 1

12/04/2017 03:21:19

Thiquocgia xin giới thiệu đến các em Đề thi thử môn Sinh học 2017 Trường THPT Lương Tài lần 1. Chúc các em học tập hiệu quả.

Link tải bản Full :  Đề thi thử môn Sinh học 2017 Trường THPT Lương Tài lần 1

Câu 2: Xét các kết luận sau đây:

(1) Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

(2) Các cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị gen càng cao.

(3) Số lượng gen nhiều hơn số lượng nhiễm sắc thể nên liên kết gen là phổ biến.

(4) Hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì không liên kết với nhau.

(5) Số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể đơn có trong tế bào sinh dưỡng.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

A.3                                  B.4                                  C.2                                  D.5

Câu 3: Loại biến dị nào sau đây không làm xuất hiện kiểu gen mới?

A.Thường biến.                                                      B.Thường biến và biến dị tổ hợp.

C.Biến dị đột biến.                                                 D.Biến dị tổ hợp.

Câu 4: Một tế bào sinh dưỡng của một loài  có bộ NST  kí hiệu: AaBbddEe  bị rối loạn  phân li trong phân bào ở  một NST kép  trong cặp Bb sẽ tạo ra hai tế bào con có kí hiệu NST là;

A.AaBBbddEe  và AaBddEe                                B.AaBbddEe  và AaBbddEe

C.AaBbDddEe  và AaBbddEe                              D.AaBbbddEe  và AaBddEe

Câu 5: MộtđonmạchbổsungcủamộtgenởvikhunE.colicótrìnhtựcnuclêôtitnhưsau5’ATT GXG XGAGXX 3. Quátrình dịch mãtrên đonmARN do đongen nói trên phiên mãcó lần lượtcbộ ba đối mãtham gia nhưsau

A.5UAA3’; 5XGX3’; 5GXU3; 5XGG3.       B.3AUU5’; 3GXG5’; 3XGA5; 3GXX5.

C.3UAA5’; 3XGX5’; 3GXU5; 3XGG5.       D.5AUU3; 5’GXG3;5XGA3; 5GXX3.

Câu 6: Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa  Bd/bD   không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa alen D và d . Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:

A.Abd, AbD, aBd, aBD hoặc ABD, ABd, abd, abD.

B.Abd, abD, ABD, abd hoặc aBd, aBD, AbD,  Abd.

C.Abd, aBD, abD, A bd hoặc Abd, aBD, AbD, abd.

D.ABD, abd, aBD, Abd  hoặc aBd,abd, aBD, AbD.

Câu 7: Một gen  của  Vi  khuẩn  dài  510(nm),  mạch  1  có  A1: T1:  G1: X1 = 1:2:3:4. Gen  phiên mã  tạo  ra  một  mARN  có nucleotit loại A là 150. Số nucleotit loại G môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là

A.450.                             B.900.                             C.600.                             D.1200.

Câu 8: Theo Jacop và Mono, các thành phần cấu tạo của Operon Lac gồm:

A.Vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)

B.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P)

C.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O)

D.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)

Câu 9: Trong quá trình phát triển phôi sớm ở ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được ký hiệu AaBbDdXY, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp Dd không phân ly. Cho rằng phôi đó phát triển thành thể đột biến, thì ở thể đột biến đó

A.có hai dòng tế bào đột biến là 2n+2 và 2n-2.

B.có ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n+2 và 2n-2.

C.có ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n+1 và 2n-1.

D.có hai dòng tế bào đột biến là 2n+1 và 2n-1.

 

Câu 2: Xét các kết luận sau đây:

(1) Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

(2) Các cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị gen càng cao.

(3) Số lượng gen nhiều hơn số lượng nhiễm sắc thể nên liên kết gen là phổ biến.

(4) Hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì không liên kết với nhau.

(5) Số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể đơn có trong tế bào sinh dưỡng.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

A.3                                  B.4                                  C.2                                  D.5

Câu 3: Loại biến dị nào sau đây không làm xuất hiện kiểu gen mới?

A.Thường biến.                                                      B.Thường biến và biến dị tổ hợp.

C.Biến dị đột biến.                                                 D.Biến dị tổ hợp.

Câu 4: Một tế bào sinh dưỡng của một loài  có bộ NST  kí hiệu: AaBbddEe  bị rối loạn  phân li trong phân bào ở  một NST kép  trong cặp Bb sẽ tạo ra hai tế bào con có kí hiệu NST là;

A.AaBBbddEe  và AaBddEe                                B.AaBbddEe  và AaBbddEe

C.AaBbDddEe  và AaBbddEe                              D.AaBbbddEe  và AaBddEe

Câu 5: MộtđonmạchbổsungcủamộtgenởvikhunE.colicótrìnhtựcnuclêôtitnhưsau5’ATT GXG XGAGXX 3. Quátrình dịch mãtrên đonmARN do đongen nói trên phiên mãcó lần lượtcbộ ba đối mãtham gia nhưsau

A.5UAA3’; 5XGX3’; 5GXU3; 5XGG3.       B.3AUU5’; 3GXG5’; 3XGA5; 3GXX5.

C.3UAA5’; 3XGX5’; 3GXU5; 3XGG5.       D.5AUU3; 5’GXG3;5XGA3; 5GXX3.

Câu 6: Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa  Bd/bD   không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa alen D và d . Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:

A.Abd, AbD, aBd, aBD hoặc ABD, ABd, abd, abD.

B.Abd, abD, ABD, abd hoặc aBd, aBD, AbD,  Abd.

C.Abd, aBD, abD, A bd hoặc Abd, aBD, AbD, abd.

D.ABD, abd, aBD, Abd  hoặc aBd,abd, aBD, AbD.

Câu 7: Một gen  của  Vi  khuẩn  dài  510(nm),  mạch  1  có  A1: T1:  G1: X1 = 1:2:3:4. Gen  phiên mã  tạo  ra  một  mARN  có nucleotit loại A là 150. Số nucleotit loại G môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là

A.450.                             B.900.                             C.600.                             D.1200.

Câu 8: Theo Jacop và Mono, các thành phần cấu tạo của Operon Lac gồm:

A.Vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)

B.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P)

C.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O)

D.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)

Câu 9: Trong quá trình phát triển phôi sớm ở ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được ký hiệu AaBbDdXY, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp Dd không phân ly. Cho rằng phôi đó phát triển thành thể đột biến, thì ở thể đột biến đó

A.có hai dòng tế bào đột biến là 2n+2 và 2n-2.

B.có ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n+2 và 2n-2.

C.có ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n+1 và 2n-1.

D.có hai dòng tế bào đột biến là 2n+1 và 2n-1.

BQT THIQUỐCGIA
Tài liệu chuyên đề →

Lịch thi thử

Kỳ thi Ngày thi Tình trạng
Kì thi số 1 21/01/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 2 22/02/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 3 01/03/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 4 08/03/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 5 15/03/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 6 22/03/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 7 29/03/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 8 05/04/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 9 12/04/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 10 19/04/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 11 26/04/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 12 03/05/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 13 10/05/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 14 17/05/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 15 24/05/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 16 31/05/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 17 07/06/2017 Đã kết thúc
Kì thi số 18 14/06/2017 Đã kết thúc

Tin xem nhiều