Đề thi trắc nghiệm Lịch sử thường xuất hiện những dạng câu hỏi như thế nào? Hãy cùng Thi Quốc Gia tìm hiểu về những dạng câu hỏi đó để biết cách đưa ra phương án học tập cụ thể nhé!

Dạng 1. Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh lựa chọn câu trả lời đúng.

Trong 4 phương án gây nhiễu A, B, C, D đã cho trước chỉ có một phương án đúng, các phương án còn lại đều sai

Ví dụ: Trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam (1954-1975) lực lượng nào chỉ tham gia trong chiến lược: "Chiến tranh cục bộ" và "Việt Nam hóa chiến tranh"?

A. Quân đội Sài Gòn

B. Quân Mỹ và Quân đồng minh của Mỹ

C. Quân Mỹ

D. Quân Bắc Phi

Dạng 2. Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh lựa chọn câu trả lời đúng nhất. 

Trong số 4 phương án A, B, C, D có thể có nhiều phương án đúng nhưng chỉ có một phương án đúng nhất, đầy đủ nhất, quan trọng nhất, quyết định nhất.

Ví dụ: Thuận lợi cơ bản nhất của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là:

A. hệ thống XHCN trên thế giới được hình thành là nguồn cổ vũ to lớn cho nhân dân

B. có Đảng cộng sản Đông Dương và Bác Hồ lãnh đạo nên nhân dân rất tin tưởng

C. nhân dân dành được quyền làm chủ nên rất phấn khởi, sẽ ủng hộ cách mạng

D. phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đang lên cao.

Dạng 3. Dạng yêu cầu thí sinh phải hoàn thành câu (điền vào chỗ trống)

Trong câu đề dẫn của câu hỏi sẽ thiếu một số cụm từ, 4 phương án (A, B,C,D) sẽ cho sẵn đề thí sinh chọn một phương án đúng.

Ví dụ: Cho dữ liệu: Bộ máy của tổ chức Liên hợp quốc gồm sáu cơ quan chính, trong đó ..... là cơ quan nắm giữ vai trò trọng yếu để duy trì hòa bình và an ninh thế giới,...... là cơ quan hành chính, đứng đâu là...... với nhiệm kì 5 năm. Trụ sợ Liên hợp quốc đặt tại.....

Chọn các dữ liệu cho săn để điền vào chỗ trống.

A. Hội đồng quản thác...Ban thư kí...Tổng thư kí...New York ( Mỹ)

B. Hội đồng bảo an... Ban thư kí..Tổng thư kí....Vec xai (Pháp)

C. Đại hội đồng....Ban thư kí...Tổng thư kí...New York ( Mỹ)

D. Hội đồng bảo an... Ban thư kí..Tổng thư kí....New York ( Mỹ)

Dạng 4. Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh phải kết nối đúng hoặc sắp xếp đúng trật tự logic các dữ kiện, hiện tượng, lịch sử.

Ví dụ: Cho các dữ kiện sau: 1. Cuộc chính biến nhằm lật đổ Goocbachop no ra nhưng thất bại; 2. Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô; 3. Nhà nước Liên bang Xô Viết tan rã; 4. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời.

Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian về quá trình sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

A. 1,4,3,2       B. 2,4,1,3            C. 2,1,4,3           D. 2,1,3,4

Dạng 5. Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh đọc hiểu một đoạn văn bản

Ví dụ: Cho đoạn tư liệu sau:"Cuộc kháng chiến rất lâu dài và đau khổ, dù phải hi sinh bao nhiêu và thời gian kháng chiến đến bao giờ, chúng ta cũng nhất định chiến đấu đến cùng, đến bao giờ nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập và thống nhất.."

(Trích Thư của Chủ tích Hồ Chí Minh gửi nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và các nước đồng minh ngày 21-12-1946)

Nội dug đoạn tư liệu trên cho chúng ta biết thông điệp gì?

A. Chủ tích Hồ Chí Minh khẳng định niềm tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến

B. Chủ tích Hồ Chí Minh tố cáo sự bội ước của thực dân Pháp với Hiệp định Sơ bộ

C. Chủ tích Hồ Chí Minh kêu gọi Việt kiều của ta ở Pháp và các nước đồng minh ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân ta

D. Chủ tích Hồ Chí Minh dự đoán cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta sẽ kéo dài và gặp nhiều gian khổ

Dạng 6. Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh lựa chọn ý phủ định

Ví dụ: Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?

A. Đây là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính rị với ngoại giao nhân dân ta

B. Hoàn thành di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiệm vụ "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào"

C. Là kết quả cuộc đấu tranh kiến cường, bất khuất của quân dân 2 miền tổ quốc

D. Mỹ phải công nhận quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta và rút hết quân về nước