Thi Quốc Gia gửi tới các bạn sĩ tử bộ đề thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử Bộ GD&ĐT năm 2019, gồm 7 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Mời các bạn cùng thầy cô tham khảo!

Câu 1 (2,5 điểm)

Anh/chị hãy khái quát quá trình hình thành, phát triển của giáo dục Nho học từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV và chỉ ra những đóng góp của tầng lớp trí thức Nho học đối với quốc gia Đại Việt đương thời.

Câu 2 (2,5 điểm)

Trên cơ sở tóm tắt xu thế hòa hoãn Đông - Tây từ thập niên 70 của thế kỉ XX đến Chiến tranh lạnh chấm dứt năm 1989, anh/chị suy nghĩ như thế nào về xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới hiện nay?

Câu 3 (3,0 điểm)

Trong giờ học lịch sử về phong trào Cần Vương, giáo viên đưa ra hai ý kiến để học sinh thảo luận như sau:

- Phong trào Cần Vương diễn ra ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX xuất phát từ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

- Phong trào Cần Vương diễn ra ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX xuất phát từ chiếu Cần Vương.

Anh/chị hãy trình bày quan điểm về hai ý kiến trên.

Câu 4 (3,0 điểm)

Anh/chị hãy làm rõ vai trò của Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và liên hệ với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay.

Câu 5 (3,0 điểm)

Tại sao nói thắng lợi của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 đã mở ra "bước phát triển mới" đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)?

Câu 6 (3,0 điểm)

Anh/chị hãy nêu vai trò của miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) và trình bày suy nghĩ về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Câu 7 (3,0 điểm)

Trên cơ sở làm sáng tỏ nhận định: Từ thập niên 70 của thế kỉ XX đến năm 2000, chính sách "trở về" châu Á ngày càng đậm nét trong đường lối ngoại giao của Nhật Bản, anh/chị hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay.