Link tải tài liệu Full :  Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học-ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3 ( Kèm hướng dẫn chi tiết )

 

Câu 7: Chất có phản ứng màu biure là:

     A. Chất béo                 B. Tinh bột                  C. Protein                    D. Saccarozo

Câu 8: Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho?

     A. Tinh bột                  B. Saccarozo               C. Glucozo                  D. Fructozo

Câu 9: Thủy phân este X (C4H6O2) trong môi trường axit, thu được andehit. Công thức của X là:

     A. CH2=CHCOOCH3                                       B. CH3COOCH3

     C. HCOOCH2CH=CH2                                    D. CH3COOCH=CH2

Câu 10: Este nào sau đây có công thức phân tử là C4H8O2?

     A. Propyl axetat         B. Vinyl axetat            C. Phenyl axetat         D. Etyl axetat

Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai?

     A. Hợp kim liti - nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.

     B. Sắt có trong hemoglobin của máu.

     C. Phèn chua được dùng để làm trong nước đục.

     D. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

Câu 12: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, dẫn nước, vải che mưa... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

     A. Vinyl clorua           B. Acrilonitrin           

C. Propilen                   D. Vinyl axetat

Câu 13: Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

     A. 44,95                       B. 22,60                       C. 22,35                       D. 53,95