1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội:

a. Bối cảnh:

Ngày 30 - 4 - 1975: Đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước.

Nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu.

Tình hình trong nước và quốc tế những năm cuối thập kỉ 70, đầu thập kỉ 80 diễn biến phức tạp.

→ Trong thời gian dài nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng.

b. Diễn biến:

Năm 1979: Bắt đầu thực hiện đổi mới trong một số ngành (nông nghiệp, công nghiệp).

Đường lối Đổi mới được khẳng định từ Đại hội VI - Năm 1986 với ba xu thế:

Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội.

Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN.

Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.

c. Thành tựu:

Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (đạt 9,5% năm 1999, 8,4% năm 2005).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III).

Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ rệt.

Đời sống nhân dân được cải thiện, giảm tỉ lệ nghèo của cả nước.