Từ ngày 21/02 - 20/6/2017, NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức 18 kỳ thi thử tại Cổng luyện thi THPQ Quốc gia.

Kỳ thi thử thứ 2 đã bắt đầu vào ngày 22/02/2017 và kết thúc vào ngày 07/03/2017. Các bạn cũng có thể truy cập Cổng luyện thi THPQ Quốc gia để xem đáp án và phổ điểm 8 môn kỳ thi thử số 1.

Không có văn bản thay thế tự động nào.