Những lưu ý khi làm các bài tập liên quan đến phản ứng thế của hiđrocacbon thơm:

  • Phản ứng clo hóa, brom hóa (to, Fe) hoặc phản ứng nitro hóa (to, H2SO4 đặc) đối vớihiđrocacbon thơm phải tuân theo quy tắc thế trên vòng benzen.
  • Phản ứng clo hóa, brom hóa có thể xảy ra ở phần mạch nhánh no của vòng benzen khi điều kiện phản ứng là ánh sáng khuếch tán và đun nóng (đối với brom).
  • Trong bài toán liên quan đến phản ứng nitro hóa thì sản phẩm thu đượ ờng là hỗn hợp các chất, vì vậy ta nên sử dụng phương pháp trung bình để tính toán.