Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu kế hoạch và làm theo Bác năm 2022 trường THCS

Mẫu kế hoạch và làm theo lời Bác cho trường THCS
30

Mẫu kế hoạch và làm theo lời Bác cho trường THCS

Hoatieu xin chia sẻ tới các bạn đọc Mẫu kế hoạch và làm theo Bác năm 2022 trường THCS. Đây là bản mẫu đưa ra mục đích, yêu cầu, nội dung trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu kế hoạch và làm theo Bác năm 2022 trường THCS tại đây.

1. Mẫu kế hoạch và làm theo Bác năm 2022 trường THCS

Mẫu kế hoạch và làm theo Bác năm 2022 trường THCS

Mẫu kế hoạch và làm theo Bác năm 2022 trường THCS

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ……….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS…….. …………., ngày ……. tháng ….. năm 20….
Số: ………….

KẾ HOẠCH
thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số …………. của Thành ủy ……………… về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Chi ủy Trường THCS…….. xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

– Tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm 2022.

– Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Yêu cầu

– Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những mô hình hay, việc làm hiệu quả, thiết thực, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo lời Bác bằng những hình thức phù hợp, sinh động, tạo sức lan tỏa rộng rãi để mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo.

– Việc tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, đúng chỉ đạo, định hướng của cấp trên; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của nhà trường; chú trọng công tác đánh giá, tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới.

II. Nội dung

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2022

Căn cứ chủ đề do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn và Kế hoạch Ban Tuyên giáo Thành ủy, xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022 của Chi bộ.

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ theo chủ điểm hàng quý

2.1. Nội dung:

– Quý I/2022: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 và sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm quý I: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên” – nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022).

– Qúy II/2022: Sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lấy dân làm gốc” nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2026.

– Quý III/2022: Sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” gắn với thực hiện chủ đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2022: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỹ cương hành chính; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách; tập trung thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế thành phố”

– Quý IV/2022: Sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022).

2.2. Phương thức thực hiện

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý nghiêm túc để quán triệt các nội dung liên quan theo chủ đề; liên hệ nhiệm vụ của chi bộ, nhà trường; của đảng viên, người đứng đầu trong vận dụng thực hiện nội dung chủ đề.

– Sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề hằng quý, chi ủy báo cáo kết quả việc tổ chức sinh hoạt cho Ban Tuyên giáo Thành ủy.

2.3. Bộ phận thực hiện: Đồng chí …………………

2.4. Thời gian thực hiện: Hàng quý.

3. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; xây dựng chuẩn mực đạo đức, đăng ký hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3.1. Nội dung

– Chi bộ rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký mô hình, hành động cụ thể trong học tập và làm theo Bác; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; cải cách hành chính sát chức năng, nhiệm vụ của nhà trường theo phương châm “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm tra kết quả”.

– Đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công vụ, giao tiếp, ứng xử gắn với chức trách, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng phục vụ.

– Lấy kết quả thực hiện cam kết; xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đảng viên, công chức, viên chức năm 2022.

3.2. Phương thức thực hiện

– Đảng viên viết và gửi bản cam kết cho Bí thư chi bộ; viên chức (chưa là đảng viên) viết, gửi cam kết cho Hiệu trưởng.

– Chi ủy, Ban Giám hiệu rà soát xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ năm 2022; theo dõi việc thực hiện cam kết của đảng viên, công chức, viên chức.

– Việc đánh giá kết quả thực hiện Bản cam kết được tiến hành kết hợp với việc kiểm điểm, đánh giá đảng viên, công chức, viên chức năm 2022.

3.3. Cơ quan thực hiện: Chi ủy, Ban Giám hiệu.

3.4. Thời gian thực hiện: Thời gian hoàn thành viết cam kết trong quý I/2022; đánh giá kết quả thực hiện cam kết trước ngày 30/11/2022.

4. Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Nội dung

– Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; việc triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

– Tập trung tuyên truyền, nhân rộng những việc làm hay, mô hình mới, sáng tạo, “những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4.3. Phương thức thực hiện

– Chi ủy định hướng, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đảng viên, công chức, viên chức và học sinh.

– Trang tin điện tử của trường tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những điển hình trong học tập và làm theo Bác tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn trường.

4.4. Thời gian thực hiện: Thường xuyên

5. Đánh giá các mô hình học tập và làm theo Bác

5.1. Nội dung: Tiếp tục theo dõi, đánh giá mô hình “TRường học sạch và phân loại rác”; tham khảo, học tập các mô hình hay, hiệu quả của các địa phương trong và ngoài tỉnh có tác động tích cực đến hoạt động giáo dục của nhà trường để triển khai nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên và ngày càng sâu rộng.

5.2. Phương thức thực hiện

– Bộ phân phụ trách Tuyên giáo của Chi ủy đánh giá, tổng kết việc thực hiện mô hình, rút kinh nghiệm, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả. Xây dựng và tổ chức tốt hoạt động của Câu lạc bộ “Học tập và làm theo lời Bác” của trường.

– Chi bộ rà soát, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện mô hình gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 30/3/20…..

5.3. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/4/20….

6. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, học sinh

6.1. Nội dung

– Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022).

– Đánh giá kết quả phong trào học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ; biểu dương, khen thưởng các mô hình “Thanh niên làm theo lời Bác”.

6.2. Phương thức thực hiện

– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu như: kể chuyện, viết bài, sân khấu hóa lồng ghép các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ… qua đó tuyên truyền tạo sức lan tỏa, hấp dẫn, đạt hiệu quả thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” ngày càng chất lượng.

– Đoàn trường, Hội Liên hiệp thanh niên đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình, gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo Bác trong đoàn viên, thanh niên.

– Đoàn trường, Hội Liên hiệp thanh niên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo lời Bác trong thanh thiếu niên.

– Chi ủy theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

6.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên

7. Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân

7.1. Nội dung

– Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đảng viên, công chức, viên chức và học sinh, trước hết là những vụ việc nổi cộm, bức xúc để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường.

– Tổ chức thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng thực chất, hiệu quả.

7.2. Phương thức thực hiện

– Tập trung xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức công vụ; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; kịp thời giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và cha mẹ học sinh.

– Ban Thanh tra nhân dân tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc tiếp dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công chức, viên chức, học sinh và cha mẹ học sinh.

7.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành ủy (đồng thời gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 30/11/2022.

8. Tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác

8.1. Nội dung: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; khắc phục những hạn chế, vướng mắc; đôn đốc quá trình triển khai thực hiện tại trường; biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt; phát hiện những sáng kiến, kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.

8.2. Phương thức thực hiện: Bộ phận Tuyên giáo của Chi ủy tham mưu Chi ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác cấp trường (có kế hoạch riêng). Thời gian tổ chức Hội nghị cấp trường quý III/2022.

9. Kiểm tra, giám sát

9.1. Nội dung

– Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

– Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

– Giám sát việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 và tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ điểm hàng quý tại chi bộ.

9.2. Phương thức thực hiện

Chi ủy chủ trì, phối hợp với Ban Giám hiệu và Ban Thanh tra nhân dân tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định.

III. Tổ chức thực hiện

1. Chi ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của Chi bộ, gửi kế hoạch thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 10/3/2022.

2. Giao Bộ phận Tuyên giáo của Chi ủy cập nhật các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy vào kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung Kế hoạch này.

3. Đảng viên, công chức và viên chức của nhà trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch này; trường hợp thắc mắc hoặc đề xuất bổ sung thì báo cáo trực tiếp cho Bí thư (đối với đảng viên) hoặc cho Hiệu trưởng (đối với diện chưa là đảng viên)./.

Nơi nhận: T/M CHI ỦY BÍ THƯ

– Ban Tuyên giáo Thành ủy (báo cáo);

– Chi ủy viên;

– Ban Giám hiệu;

– BTĐ, CT HLHTN, CT CĐCS;

– Trưởng ban TTrND;

2. Mẫu kế hoạch học tập và làm theo lời Bác trường THCS năm học 2022 – 2023

UBND HUYỆN ………

TRƯỜNG THCS …………

Số: 79 /KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ……. tháng ……. năm 20……..

KẾ HOẠCH

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Trường THCS Thạch Kim xây dựng kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2022- 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại của những năm trước; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và các năm tiếp

Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể chính trị, xã hội trong nhà trường đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp; trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; góp phần thực hiện thắng lợi và nâng cao chất lượng nhà trường ngày một tốt hơn.

Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn trường.

2. Yêu cầu

Xuất phát từ yêu cầu, nội dung của chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của trường, Nhà trường thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tính chủ động, phù hợp đặc thù của đơn vị, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Nhà trường tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nhà trường và các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động xây dựng và lựa chọn nội dung học tập, làm theo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về phong cách làm việc, đạo đức, lối sống của người đứng đầu cơ quan đoàn thể và toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên; thông qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

II. NỘI DUNG

Nhà trường hướng dẫn cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên lựa chọn nội dung đăng kí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học 2020 – 2021 đảm bảo phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỉ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, trong chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Cụ thể như sau:

STT

NỘI DUNG THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1

Đổi mới phong cách, tác phong làm việc; Đoàn kết xây dựng nhà trường vững mạnh; Nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Quý IV

(Tháng 10, 11,

12)

2

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Gương mẫu trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quý I

(Tháng 1,2,3)

3

Thực hiện tốt công tác dân vận, gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của học sinh, phụ huynh; Nói, viết phải đi đôi với làm và phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai; Không được “nói một đàng làm một nẻo”, không được hứa mà không làm.

Quý II

(Tháng 4,5,6)

4

Ý thức đúng đắn và thực hiện nghiêm túc thể hiện trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác được giao; Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi;

Xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân viên tận tụy, liêm khiết.

Quý III

(Tháng 1,8,9)

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Quán triệt triển khai Chỉ thị số 05 – CT/TW và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.

Nhà trường tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tạo điều kiện cho 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên được dự các hội nghị học tập, quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 – CT/TW về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên hiểu được:

a. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi ai cũng có thể học theo, để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội. Muốn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên phải nắm vững: đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; đạo đức Hồ Chí Minh cũng là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích; đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người và đạo đức Hồ Chí Minh còn là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

b. Trong giai đoạn hiện nay, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi người chúng ta cần làm tốt các mặt sau đây:

Thứ nhất, làm theo lời dạy của Bác “Trung với nước, hiếu với dân”, mỗi người phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn

Thứ hai, thực hiện đúng lời dạy của Bác “Cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ ba, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Thứ tư, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

c. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần tập trung vào những công việc cụ thể như:

Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, của địa phương.

Nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong thực thi nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Gắn bó, nhân ái, thấu hiểu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh trong nhà trường.

2. Xây dựng kế hoạch của tập thể nhà trường và các cá nhân thực hiện Chỉ thị 05:

Đối với nhà trường: Căn cứ vào kế hoạch của Đảng bộ huyện và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo của nhà trường phù hợp với nhiệm vụ giáo dục. Xây dựng kế hoạch thực hiện của nhà trường trong năm học với các nội dung cụ thể theo từng quý.

Đối với cá nhân: Căn cứ và kế hoạch của của nhà trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân.

3. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nhiệm vụ năm học.

Nhà trường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể khác như Đoàn thanh niên, Công đoàn để làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên có nhận thức sâu sắc và thống nhất cao trong ý chí hành động để tham gia học tập và làm theo một cách tự giác.

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trong việc thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, của trường.

Gắn nội dung học tập và làm theo vào công việc cụ thể của mỗi cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên; góp phần hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Các tổ chuyên môn trong toàn trường tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nội dung cuộc vận động vào cuối các đợt thi đua.

Coi việc thực hiện cuộc vận động là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá các danh hiệu thi đua cuối mỗi năm học.

Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm điểm và đánh giá theo từng đợt thi đua và năm học.

BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên cần chủ động và là lực lượng quan trọng phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền, vận động và đôn đốc thực hiện.

4. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của nhà trường.

Nhà trường tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Quy định về chuẩn mực nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quyết định số 111-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ban hành Quy chế nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học (mỗi đảng viên đăng ký ít nhất 02 việc). Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học, nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên, cuối năm.

5. Thực hiện giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhà trường chỉ đạo đưa các nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình giảng dạy hàng ngày thông qua các bài giảng trong và ngoài giờ lên lớp, qua các câu chuyện, bài thơ về Bác; qua các chủ đề thực hiện trong năm học.

Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo dục học sinh các đức tính trung thực, thật thà, biết vâng lời, lễ phép với người lớn, biết vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện, biết giữ lời hứa, biết tôn trọng người khác, hình thành quan điểm, lập trường đúng đắn, biết phân biệt phải – trái, tốt – xấu, đúng – ..

Chỉ đạo Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua do các cấp phát động. Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, học sinh để kịp thời định hướng tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.

Các cán bộ quản lý, tổ chuyên môn, GV tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng qua các kênh thông tin, qua sách báo về những câu chuyện về tấm gương và cuộc đời của Bác, qua đó giáo viên có thêm kiến thức để cung cấp cho học

Thường xuyên kiểm tra, dự giờ để rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp, đổi mới phương pháp dạy học, mở rộng các chuyên đề, các hội thảo, xây dựng bài giảng, tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ…

Chú trọng công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt quy tắc dân chủ, duy trì tốt cuộc vận động gắn với việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

6. Gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII; tập trung giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong cơ

Nhà trường tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, yếu kém, hạn chế trong quá trình hoạt động.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ cùng với tuyên truyền về ngày kỉ niệm 91 năm thành lập Đảng, đồng thời tập trung tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Khuyến khích cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt, nhất là về xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

8. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Hàng tháng nhà trường kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kết quả thực hiện các việc đã đề ra trong kế hoạch học tập, làm theo và chức trách nhiệm vụ được giao của từng cá nhân; thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu. Định kỳ hàng quý, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, trao đổi, thảo luận về các chủ đề đã triển khai học tập.

Cuối năm, Chi bộ tổ chức họp xét bình bầu các cá nhân và đề nghị tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào dịp đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Cơ sở Đảng theo đúng thời gian quy định của Đảng ủy cấp trên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường:

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2022 – 2023 với các nội dung cụ thể.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện của các tổ và các cá nhân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đánh giá việc tổ chức thực hiện vào các buổi sinh hoạt, họp hội đồng trường và các đợt thi đua.

Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với nội dung báo cáo công tác xây dựng Đảng do cấp trên yêu cầu.

Tổ chức bình xét, biểu dương khen thưởng đối với cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đội ngũ và đánh giá xếp loại nhà trường cuối năm.

2. Cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên:

Căn cứ và kế hoạch của nhà trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân.

Kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề cần đề ra được các nội dung theo từng quý, có các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện.

Nội dung kế hoạch cá nhân được công khai trước nhà trường để mọi người cùng giám sát việc thực hiện.

Cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong việc triển khai thực hiện kế hoạch gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, giáo viên; đánh giá công chức, viên chức và đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng cuối năm học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023 của Trường, yêu cầu các đồng chí cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên và nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

Phòng GD&ĐT(để B/C);

BCĐ;

Các tổ chuyên môn, tổ VP;

Trang Web

Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Hải

Trên đây là mẫu kế hoạch học tập và làm theo lời Bác năm 2022 trường THCS.  Để có thể học và làm theo Bác hiệu quả, các bạn cần chuẩn bị một mẫu kế hoạch cho riêng mình. Mời các bạn tham khảo thêm bài Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các bài viết khác trong mục  Biểu mẫu: Giáo dục – Đào tạo nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm