Biểu mẫuThủ tục hành chính

Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm
127

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ là mẫu bản kiểm điểm được phó bí thư chi bộ lập ra để kiểm điểm lại bản thân sau một năm công tác, hoạt động Đảng. Mẫu bản kiểm điểm cuối năm này nêu rõ thông tin của người kiểm điểm, những ưu khuyết điểm trong năm qua… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản kiểm điểm tại đây.

Đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2020 được quy định chi tiết tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW. Đây là hướng dẫn mới nhất của Ban chấp hành TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo như hướng dẫn này, việc đánh giá xếp loại kiểm điểm Đảng viên, tập thể sẽ sử dụng theo 2 mẫu sau:

Đối tượng thực hiện báo cáo phân loại đánh giá Đảng viên theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW bao gồm:

Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chính vì vậy để thực hiện kiểm điểm, phân loại Đảng viên theo đúng quy định của Đảng, mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của Hướng dẫn 21-HD/BTCTW:

Nội dung cụ thể của Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ như sau:

1. Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ số 1

ĐẢNG BỘ XÃ ………….
CHI BỘ TRƯỜNG TH …………..

***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng …. năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2020

Họ và tên: …………………. Ngày sinh: …./…./………….

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ.

Chức vụ chính quyền: ……………………..

Chức vụ đoàn thể: Không.

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………….

Chi bộ: ……………………………..

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về t­ư t­­ưởng chính trị: Có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, luôn chấp hành và thực hiện tốt mội đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có tinh thần học tập các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Có lối sống lành mạnh, luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh. Sống hòa nhã với mọi người. Trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ; luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ. Luôn chấp hành sự phân công của Chi bộ và lãnh đạo Đảng bộ; luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, 19 điều Đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm nội qui, qui chế nhà trường, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của viên chức, người lao động ngành giáo dục. Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong chi bộ, trong tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Luôn có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Sẵn sàng hợp tác trong mọi công việc, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong thực thi nhiệm vụ.

– Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Chi bộ và ngoài xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân và trong nội bộ; có ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đ­­ược giao:

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

+ Đối với Chi bộ:

Trong công tác Đảng, là Phó Bí thư chi bộ. Bản thân làm tốt việc tham mưu và luôn chấp hành tốt các công việc do Bí thư Chi bộ giao phó. Luôn tham gia sinh hoạt Chi bộ và thực hiện tốt nghĩa vụ của người Đảng viên;

Trong năm cùng với Ban Chi ủy và các đảng viên trong Chi bộ luôn thực hiện tốt các hoạt động theo chỉ đạo của Chi bộ và Đảng bộ cấp trên. Hoàn thành các chỉ tiêu Quyết nghị Đại hội Chi bộ đã đề ra.

+ Đối với Chính quyền:

Trong công tác Chính quyền, là Phó Hiệu trưởng, luôn làm tốt công tác tham mưu với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ lãnh chỉ đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm vụ chuyên môn và các mảng được giao phụ trách, bản thân thực hiện đúng các nội dung yêu cầu và phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường. Luôn luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Đối với Đoàn thể:

Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động đoàn thể của nhà trường và các hoạt động phong trào thi đua cũng như ở địa phương như: các hoạt động trải nghiệm; khi tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn, tu sửa cơ sở vật chất, trồng cây xanh cây cảnh sân trường; thăm hỏi giúp đỡ đồng nghiệp, gia đình chính sách; tham gia ngày Đại đoàn kết toàn dân nơi cư trú và nơi địa bàn nhà trường hoạt động và chung tay đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn khó khăn và cùng chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương nơi cư trú và ở cơ sở nơi công tác.

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Là một đảng viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động trong công việc. Thực hiện tốt công tác tham mưu đối với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trong công tác chỉ đạo, có kết quả thực hiện trong năm như sau:

+ Thực hiện soạn giảng đầy đủ theo kế hoạch chuyên môn, theo quy đinh 04 tiết/ tuần đối với Phó Hiệu trưởng. Tích cực thăm lớp dự giờ, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm đồng nghiệp đảm bảo đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

+ Làm tốt công tác Phổ cập giáo dục, năm 20…… đã được UBND Huyện cộng nhận Đạt Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ …, Phổ cập xóa mù chữ Mức độ ….

+ Làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất : làm mới thêm 01 nhà bếp ăn, 01 khu sân chơi cho học sinh, xây mới được thêm 03 bồn hoa, có thêm 8 chậu cây cảnh…và tu sửa các hạng mục vất chất khác như bàn ghế học sinh hệ thống điện nước, internet đảm bảo ổn định, chắc chắn. an toàn nhằm phục vụ tốt công tác dạy – học của giáo viên và học sinh và các hoạt động của nhà trường.

+ Duy trì và phát triển, hoạt động thường xuyên trang websile theo quy định của Phòng Giáo dục Hàm Yên, tích cực sử dụng hệ thống mail của nhà trường, vận dụng tích cực internet từng bước củng cố công nghệ thông tin áp dụng trong dạy- học và các hoạt động của nhà trường

+ Việc thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định. Tham gia hội họp và các lớp tập huấn bồi nghiệp vụ chuyên môn tại tỉnh và huyện đầy đủ.

+ Tham gia tốt việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan.

+ Có ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân tốt; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của người công dân tại nơi cư trú.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Bản thân thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 20…., nghiêm túc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung trên).

– Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: Không.

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đ­­ược giao: Chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu cho Bí thư Chi bộ. Hiệu trưởng trong công tác xã hội hóa để tìm nguồn thu cho đơn vị.

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Không

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm (khách quan, chủ quan).

– Do đặc điểm về công việc làm ăn, điều kiện kinh tế của người dân địa phương không đồng đều, còn hạn chế; nguồn kinh phí được cấp cho các tổ chức trong nhà trường còn thấp, nên chưa mạnh dạn đề xuất.

– Chưa có thời gian đi thực tế nhiều ở các đơn vị trường bạn để học tập kinh nghiệm nhằm làm tốt hơn trong công tác tham mưu, đề xuất.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC

– Đã khắc phục được những hạn chế ở năm trước như : Thực hiện một số công việc được nhanh hơn so so kế hoạch đề ra.

– Trách nhiệm của cá nhân: Tích cực hơn trong việc tham mưu, đề xuất để và chủ động thực kế hoạch đề ra để đảm bảo hoàn thiệm nhanh mọi nhiệm vụ được giao.

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM: Không.

V. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CỦA TẬP THỂ:

Bản than đã tích cực tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Chủ động hơn trong công việc, tích cực nghiên cứu tìm tòi các văn bản chỉ đạo của ngành, của cấp trên cũng như nâng cao kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ để từ đó mạnh dạn đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo thực hiện tốt công tác xã hội hóa. Phát huy những việc mình đã làm được, cố gắng khắc phục những việc làm còn tồn tại, hạn chế.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM

– Tiếp tục tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng, trau rồi kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với nhiệm vụ được giao.

– Chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp công việc khoa học, hạn chế sự nể nang, kiên quyết hơn trong việc tham mưu, chỉ đạo nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

VII. TỰ NHẬN MỨC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Nguyễn Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

– Nhận xét, đánh giá của người sử dụng công chức, viên chức: ……………….

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

– Mức xếp loại công chức, viên chức: …………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……………………………..

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất mức xếp loại chất lượng: …………………………………….

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

……………………………..

Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…………………………….

2. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ số 2:

ĐẢNG BỘ XÃ ……………….

CHI BỘ ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày…tháng…năm…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2020

Họ và tên: …………………………………………… Ngày sinh: ……………………………

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………………………………………………

A- TỰ KIỂM ĐIỂM, PHÊ BÌNH

I- Ưu điểm, kết quả công tác

1- Tư tưởng chính trị:

– Luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, viết nói và làm đúng theo Nghị quyết, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện.

– Thực hiện tốt việc học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng thường xuyên và năng lực công tác.

– Tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do các cấp tổ chức.

2- Phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn tư cách, đạo đức tính tuyên phong, gương mẫu của người đảng viên, không vi phạm Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết phê phán.

– Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái.

– Tiếp tục thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua “Mỗi đồng nghiệp giúp đỡ một đồng nghiệp cùng tiến bộ”, “Xây dựng vườn rau sạch của bé”.

3- Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

– Luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng viên và đóng đảng phí theo quy định.

– Thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, mặt trận và các đoàn thể.

– Tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ.

4- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Với vai trò là phó bí thư:

– Luôn hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ với công dân nơi cư trú theo tinh thần Quy định ………. của Bộ Chính trị.

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mật trận và các đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, đảng viên có trách nhiệm chăm lo bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng làm cho họ có nhận thức đúng đắn, tích cực phấn đấu trong công tác, học tập, lao động để trở thành đảng viên đảng công sản Việt Nam.

– Đối với địa phương, tiểu khu nơi cư trú luôn quan tâm, gần gũi, hòa đồng, gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi khó khăn, luôn giữ gìn mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

– Thực hiện tốt các quy định, các hoạt động tại địa phương đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tiểu khu văn hoá.

– Nghiêm túc hoàn thành các khoản đóng góp theo quy định của địa phương, của nhà nước.

II- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

Công tác phê bình chưa mạnh dạn.

III- Phương hướng và biện pháp khắc phục

Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý chỉ đạo. Bố trí sắp xếp công việc khoa học hơn.

Tích cực phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức hội giảng, dự giờ để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên.

Tiến hành khảo sát chất lượng học sinh, đánh giá trung thực khách quan kết quả của từng lớp.

Mạnh dạn, thẳng thắn trong công tác phê bình.

IV- Tự nhận mức loại chất lượng

– Phân loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Xếp loại chất lượng đảng viên: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

………., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

B- ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ……………………………………………………………

2- Chi bộ phân loại chất lượng: ………………………………………………………………

3- Đảng ủy phân loại chất lượng: ……………………………………………………………

T.M ĐẢNG ỦY XÃ …………..

3. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ

Mời các bạn tham khảo thêm các Biểu mẫu Thủ tục hành chính liên quan như là:

Tham khảo thêm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm