Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng TCCS Đảng, tổ chức Đảng chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền

Mẫu báo cáo thành tích
16

Mẫu báo cáo thành tích

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn làm hồ sơ khen thưởng cuối năm hiệu quả và nhanh chóng. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo thành tích chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền số 1

ĐẢNG BỘ ……

CHI BỘ: ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……… ngày… tháng ..năm 20…

BÁO CÁO

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên

Kính gửi: …………………………………………………………

Chi bộ …………………………………báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 20… như sau:

1. Tổng số đảng viên sinh hoạt đảng chính thức thuộc đảng số của chi bộ tại thời điểm đánh giá:………………đ/c.

2. Số đảng viên thuộc diện đánh giá chất lượng: …………đ/c, trong đó:

– Đã đánh giá: ………đ/c (có danh sách kèm theo).

– Chưa đánh giá:…….đ/c, gồm:

+ Có lý do …….. ..đ/c

+ Không có lý do:……đ/c.

3. Đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng:………đ/c, trong đó:

– Tặng Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc năm học:……..đ/c (có danh sách kèm theo).

– Tặng Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc 3 năm liền:…..đ/c (có danh sách kèm theo).

– Tặng Bằng khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc 5 năm liền: ….đ/c (có danh sách kèm theo).

4. Đảng viên vi phạm tư cách, chưa hoàn thành nhiệm vụ:

– Có hình thức kỷ luật để giáo dục:…….đ/c (có hồ sơ xét kỷ luật kèm theo).

– Hình thức xin ra khỏi Đảng, xóa tên, khai trừ (nếu có):…….đ/c.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Báo cáo thành tích chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền số 2

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TPĐN

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)……………………….
*
Số -BC/ĐU (CB)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….., ngày ….tháng …..năm ……

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị khen thưởng tổ chức cơ sở đảng (tổ chức đảng)
đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền ……….

I. SƠ LƯỢC, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Nêu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, về số lượng chi bộ trực thuộc, số lượng đảng viên.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (báo cáo các thành tích đã đạt được từ ……….)

1- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao; kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm do BTV Thành ủy, UBND thành phố, ngành cấp trên giao; kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2- Về công tác chính trị tư tưởng: Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những biểu hiện, hành vi sai trái; tuyên truyền, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội Đảng cấp mình. Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe thời sự, định hướng công tác tư tưởng.

Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo Kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

3- Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ:

Kết quả lãnh đạo và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy (đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận và chi bộ có cấp ủy), quy chế làm việc của chi bộ (chi bộ không có cấp ủy); quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể (đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở, đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc mà cơ quan, đơn vị chính quyền có tư cách pháp nhân);

Đổi mới phương thức lãnh đạo; duy trì và nâng cao chất lượng họp đảng bộ, sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương;

Xây dựng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; thành lập, sắp xếp lại, giải thể, chuyển giao các chi bộ trực thuộc; quản lý, phân công công tác cho đảng viên theo quy định; quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác nước ngoài; công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, phát thẻ đảng viên; giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú;

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng của đảng bộ, chi bộ.

4- Về lãnh đạo xây dựng chính quyền (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp) và các đoàn thể chính trị – xã hội: Lãnh đạo xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cùng cấp, xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; củng cố mối quan hệ giữa các tổ chức và khối đại đoàn kết toàn dân; kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

5- Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng:

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và năm 2016 của cấp ủy (đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc) và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05-01-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

6- Về công tác dân vận của Đảng, chính quyền: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác dân vận; kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 06-11-2013 và Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25-12-2014, Chương trình “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về “ Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” (theo Quyết định số 2108-QĐ/TU ngày 05-9-2016).

7- Ngoài ra, phải nêu rõ các số liệu (của năm 2017) cụ thể như sau: Số tổ chức đảng tham gia đánh giá, số chưa đánh giá (lý do); số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém, tỷ lệ % của từng mức xếp loại; tổng số đảng viên, số đảng viên miễn sinh hoạt đảng không đánh giá, số đảng viên chưa đánh giá (lý do), số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, và không hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ % của từng mức xếp loại; số đảng viên mới kết nạp trong năm (so với nghị quyết năm); xếp loại của các tổ chức chính trị – xã hội.

Riêng đối với tổ chức đảng trong các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh phải làm rõ thêm số liệu về tổng doanh thu hoặc tổng giá trị sản xuất – kinh doanh, tỷ lệ % (so với kế hoạch năm); lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ % (so với kế hoạch năm); thu nhập bình quân đầu người/tháng; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước, tỷ lệ % (so với kế hoạch năm); nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động; thực hiện tốt an toàn lao động, không để xảy ra chết người (nếu có phải có báo cáo giải trình).

Trên đây là báo cáo thành tích của đảng bộ (chi bộ)……………. trong 5 năm ……….. Kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy xét khen thưởng.

Nơi nhận:

– BTV Đảng ủy Khối,

– Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

BÍ THƯ

XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

(nếu là chi bộ trực thuộc hoặc đảng bộ bộ phận báo cáo đề nghị khen thưởng 5 năm liền)

Ghi chú: Đối với tổ chức đảng trong các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh phải gửi kèm Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế Nhà nước đến thời điểm đề nghị xét khen thưởng của Cục thuế hoặc Chi Cục thuế mà đơn vị đang thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm