Dành cho giáo viênTài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng viên chức

Trắc nghiệm thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên
29

Trắc nghiệm thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên

Trắc nghiệm thăng hạng viên chức chuyên viên

Ngày 09/10/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2910/HĐTTH-SNV về việc thực hành làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2020. Sau đây là chi tiết bộ câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng viên chức được Sở nội vụ Hà Nội ban hành.

Câu hỏi 1: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ?

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quy định về nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định về căn cứ tuyển dụng viên chức?

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp ?

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối với quy định về người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức?

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp ?

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp ?

Câu hỏi 9: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?

Câu hỏi 10: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây không phải là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp ?

Câu hỏi 11: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây không thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

Câu hỏi 12: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây không thuộc quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương?

Câu hỏi 13: (1 điểm)

Nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) ?

Câu hỏi 14: (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định về những người không được đăng kí dự tuyển viên chức?

Câu hỏi 15: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định chức danh nghề nghiệp là gì ?

Câu hỏi 16: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây không thuộc quyền của viên chức về nghỉ ngơi ?

Câu hỏi 17: (1 điểm)

Theo quy định tại Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là:

Câu hỏi 18: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định thế nào là vị trí việc làm?

Câu hỏi 19: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây là nghĩa vụ chung của viên chức ?

Câu hỏi 20: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối với quy định về nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

Câu hỏi 21: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

Câu hỏi 22: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất cho khái niệm hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

Câu hỏi 23: (1 điểm)

Theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết có bao nhiêu nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

Câu hỏi 24: (1 điểm)

Theo quy định tại Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì nội dung nào sau đây thuộc Hợp đồng làm việc:

Câu hỏi 25: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối với quy định về những việc viên chức không được làm?

Câu hỏi 26: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về nghỉ ngơi ?

Câu hỏi 27: (1 điểm)

Căn cứ Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Câu hỏi 28: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định về nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

Câu hỏi 29: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quy định về nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

Câu hỏi 30: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là nguyên tắc quản lý viên chức ?

Câu hỏi 31: (1 điểm)

Anh (chị) hãy cho biết nội dung nào sau đây là phạm vi điều chỉnh của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

Câu hỏi 32: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây không thuộc nghĩa vụ chung của viên chức?

Câu hỏi 33: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc trong quản lý viên chức ?

Câu hỏi 34: (1 điểm)

Theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào quy định chi tiết các nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức ?

Câu hỏi 35: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương ?

Câu hỏi 36: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy chọn phương án đúng nhất về đơn vị sự nghiệp công lập?

Câu hỏi 37: (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

Câu hỏi 38: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc những việc viên chức không được làm?

Câu hỏi 39: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ?

Câu hỏi 40: (1 điểm)

Hãy cho biết đâu là phương án trả lời đúng nhất về phạm vi điều chỉnh của Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

Câu hỏi 41: (1 điểm)

Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

Câu hỏi 42: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc nghĩa vụ chung của viên chức ?

Câu hỏi 43: (1 điểm)

Căn cứ Luật Viên chức 2010, hãy cho biết chủ thể nào sau đây quy định việc thành lập, cơ cấu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ?

Câu hỏi 44: (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối với quy định về người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức ?

Câu hỏi 45: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết chế độ tập sự được quy định trong thời gian bao lâu?

Câu hỏi 46: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định ?

Câu hỏi 47: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

Câu hỏi 48: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ?

Câu hỏi 49: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định về những việc viên chức không được làm?

Câu hỏi 50: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

Câu hỏi 51: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

Câu hỏi 52: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định về nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

Câu hỏi 53: (1 điểm)

Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

Câu hỏi 54: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết chủ thể nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Câu hỏi 55: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết quy định về chức danh nghề nghiệp?

Câu hỏi 56: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

Câu hỏi 57: (1 điểm)

Chế độ tập sự được quy định trong Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) là:

Câu hỏi 58: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây không thuộc quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định ?

Câu hỏi 59: (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì cơ quan nào sau đây quy định chi tiết chế độ tập sự?

Câu hỏi 60: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập ?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm