Dành cho giáo viênTài liệu

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 1 môn Mỹ thuật

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn giáo viên môn Mỹ thuật
59

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn giáo viên môn Mỹ thuật

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 1 môn Mỹ thuật mà Hoatieu.vn gửi tới các thầy cô sau đây là tài liệu hữu ích, để các thầy cô hoàn thành chương trình tập huấn giáo viên một cách nhanh và hiệu quả nhất. Đáp án gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn phương án A, B, C, D liên quan đến các nội dung môn Mĩ thuật. Sau đây là nội dung chi tiết.

20 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Mỹ thuật

1. Điền vào chỗ trống trong đoạn văn bằng bằng cách chọn một phương án đúng : Vị trí môn Mĩ thuật ở chương trình GDPT 2018: “Môn Mĩ thuật là môn học thuộc nhóm môn Giáo dục nghệ thuật, vừa bảo đảm trang bị học vấn ………. (1) cho học sinh ở giai đoạn giáo dục cơ bản, vừa bảo đảm giáo dục……….. (2) nghề nghiệp cho học sinh ở giai đoạn giáo dục nghề nghiệp”.

B. (1) cốt lõi, (2) định hướng

2. Các giai đoạn của chương trình môn Mỹ thuật ở chương trình GDPT 2018 là gì?

B. Gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản ở cấp Tiểu học và THCS và Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT.

3. Chọn một phương án đứng để điển vào chỗ trống trong đoạn văn bằng dưới đây: Đặc điểm cơ bản trong giai đoạn giảo dục cơ bản của môn Mĩ thuật ở chương trình GDPT 2018: “Mĩ thuật là môn học ____ (1) từ lớp 1 đến lớp 9; Môn học hình thành, phát triển ở học sinh khả năng quan sát và cảm thụ nghệ thuật, nhận thức và biểu đạt thế giới, khả năng cảm nhận và tìm hiểu, thể nghiệm các __ __ (2) văn hoá, thẩm trĩ trong đời sống và nghệ thuật”

A. (1) bắt buộc; (2) giá trị

4. Đặc điểm cơ bản trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp của môn Mĩ thuật ở chương trình GDPT 2018: “Mĩ thuật là môn học được lựa chọn theo (1)……… và định hướng………..(2) của học sinh; ở cấp THPT. Chương trình giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, khả nắng phản biện phân tích và sáng tạo nghệ thuật; hiểu được vai trò và ứng dụng của mĩ thuật trong đời sống, tạo cơ sở cho học sinh được tìm hiểu và có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân dựa trên nhu cấu thực tế, thích ứng với xã hội”.

A. (1) nguyện vọng; (2) nghề nghiệp;

5. Chọn phương án đúng để điển vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Quan điểm xây dựng chương trình môn Mĩ thuật ở chương trình GDPT 2018 là: Tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận văn hoá, nghệ thuật ___ _ _ và thế giới. Chọn lọc những kiến thức _____(2) với mục tiêu giáo dục phổ thông, đặc điểm tâm – sinh lí lứa tuổi học sinh và điều kiện dạy học. Thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh, các cơ sở giáo dục và địa phương. Thường xuyên được cập nhật, phát triển phù hợp với sự phát triển nghệ thuật và yêu cầu của thực tiễn.

D. (1) dân tộc; (2) phù hợp

6. Mục tiêu chung của môn Mĩ thuật ở chương trình GDPT 2018 là:

A. Giúp học sinh hình thành, phát triển nàng lực mĩ thuật dựa trên kiến thức và kĩ năng mĩ thuật; Nhận thức được mỗi quan hệ giữa mĩ thuật với đời sống, xã hội và các loại hình nghệ thuật khác;

B. Có ý thức trân trọng di sản văn hoá, nghệ thuật và khả năng ứng dụng kiên thức, kĩ năng mĩ thuật vào đời sống; Có hiểu biết tổng quát về ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác và khả năng định hướng được nghề nghiệp cho bản thân;

C. Trải nghiệm và khám phá mĩ thuật thông qua nhiều hình thức hoạt động; Hình thành, phát triển các nhấm chất vôi: nước nhân ái chăm chỉ

7. Chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Mục tiêu của môn Mĩ thuật cấp tiểu học ở chương trình GDPT 2018 là: Hình thành, phát triển năng lực ………(1) thông qua các hoạt động trải nghiệm; Biết thể hiện cảm xúc, trí tưởng tượng về thế giới xung quanh, hình thành năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn để và…………(2);Tìm hiểu và cảm nhận vẻ đẹp của sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật, hình thành năng lực tự chủ và tự học; góp phần hình thành các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

A. (1) mĩ thuật; (2) sáng tạo

8. Mục tiêu của môn Mĩ thuật cấp THCS ở chương trình GDPT 2018 là:

A. Hình thành, phát triển năng lực mĩ thuật dựa trên nên tảng kiến thức, kĩ nâng mĩ thuật ở cấp tiểu học; phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;

B. Có ý thức kế thừa, phát huy các giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thông dân tộc, tiếp cận giả trị thẩm mĩ của thời đại, làm nên tảng cho việc phát triển các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm;

C. Có hiểu biết về mỗi quan hệ giữa mĩ thuật với đời sống, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu nghệ thuật, phát triển nắng lực tự chủ và tự học, có ý thức

9. Mục tiêu của môn Mĩ thuật cấp THPT ở chương trình GDPT 2018 là:

A. Giúp học sinh phát triển năng lực Mĩ thuật, những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã được hình thành từ cấp trung học cơ sở;

C. Môn Mĩ thuật giúp học sinh tăng cưỡng hiểu biết về kiến thức mĩ thuật trong các lĩnh vực ngành nghề có liên quan, bồi dưỡng cảm xúc thấm mĩ và tình yêu nghệ thuật, có định hưởng nghề nghiệp phủ hợp với bản thân và nhụ cầu xã hội.

D. Phát triển tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo, kĩ năng thực hành, giao tiếp và hợp tác; ý thức tôn trọng và phát huy văn hoá, nghệ thuật truyền thống dân tộc, tiếp cận giá nghệ thuật và thành tựu khoa học, công nghệ của thời đại, phát triển năng lực tự chủ và tự học

10.  Yêu cầu cần đạt về năng lực chung và đóng góp của môn Mĩ thuật trong việc hình thành, phát triển các năng lực chung cho HS là:

D. Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề – Sáng tạo

11. Các năng lực đặc thù của môn Mĩ thuật theo chương trình GDPT 2018 là:

A. Quan sát, nhận thức thẩm mĩ; Phân tích đánh giá thẩm mĩ; Sáng tạo, ứng dụng thẩm mĩ

12. Chọn phương án đúng để điền vào các ô trống trong câu sau: Một số thành phần cơ bản của năng lực “Quan sát, nhận thức thẩm mĩ” được thể hiện trong chương trình môn Mĩ thuật 2018 cấp tiểu học là: Nhận biết được một số yếu tố thẩm mĩ cơ bản trong đời sống và ở sản phẩm, ___ (1) mĩ thuật; Nhận biết được một số yếu tổ — (2) ở đối tượng thẩm mĩ; Nhận biết được đầu hiệu của một số nguyên lí tạo hình ở sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

C. (1) tác phẩm, (2) tạo hình

13.  Một số thành phần cơ bản của năng lực “Phân tích, giá thẩm mĩ” được thể hiện trong chương trình môn Mĩ thuật 2018 cấp THCS là:

A. Phân tích, chia sẻ được cảm nhận về đối tượng thẩm mĩ; Biết cách thụ thập và trình bày một số thông tin về tác giả, tác phẩm, trưởng phải, phong cách nghệ thuật; Mô tả, phản tích được yêu tố, nguyên lí tạo hình ở sản phẩm, tác phẩm, phong cách, trường phái nghệ thuật trong thực hành, thảo luận và liên hệ thực tiễn.

14. Một số thành phần cơ bản của năng lực “Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ” được thể hiện trong chương trình môn Mĩ thuật 2018 cấp THPT là:

A. Biết cách thể hiện tính ứng dụng của sản phẩm trong thực hành, sáng tạo; Biết cách truyền thông về sản phẩm mĩ thuật của cả nhân và nhóm học tập; Vận dụng được ý tưởng thẩm mĩ, khả năng hiện thực hóa ý tưởng thẩm mĩ để sáng tạo sản phẩm nghệ thuật phục vụ cho học tập và đời sống.

15. Thời lượng (số tiết trong một năm học) của chương trình môn Mĩ thuật theo chương trình GDPT 2018 là:

D. Giai đoạn giáo dục cơ bản: 35 tiết/năm; Giai đoạn định hướng nghề nghiệp: 70 tiết/năm

16. Các mạch nội dung của Môn Mĩ thuật chương trình GDPT 2018 là:

B.  Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng.

17. Mạch nội dung “Mĩ thuật tạo hình” từ lớp 1 đến lớp 12 trong chương trình Môn Mĩ thuật 2018 gồm các nội dung cụ thể là:

B. Lí luận và lịch sử mỹ thuật; Hội họa; Điêu khắc

18. Mạch nội dung “Mĩ thuật ứng dụng” từ lớp ó đến lớp 9 trong chương trình Môn Mĩ thuật 2018 gồm một số nội dung cụ thể là:

A. Thiết kế công nghiệp; Thiết kể đồ hoa; Thiết kế thời trang

19.  Mạch nội dung “Mĩ thuật ứng dụng” từ lớp 10 đến lớp 12 trong chương trình Môn Mĩ thuật 2018 gồm các nội dung cụ thể là:

D. Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ hoạ; Thiết kế thời trang; Thiết kế mĩ thuật sản khẩu, điện ảnh, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện, Kiến trúc.

20. Ba chuyên đề học tập Mĩ thuật lớp 10 gồm:

A. Thực hành vẽ hình hoạ 1;

B. Thực hành vẽ trang trí 1;

D. Thực hành vẽ tranh bố cục 1.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi đến các bạn Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 1 môn Mỹ thuật gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các thầy cô tham khảo đáp án để hoàn thiện module 1 nhanh và chính xác hơn.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm