Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội XIII của Đảng

39

Một số pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp với nhiều nội dung đổi mới đáng chú ý về xây dựng Đảng. Sau khi tham dự các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng viên cần thực hiện làm bài thu hoạch Đại hội Đảng lần thứ 13. Sau đây là một số đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội XIII của Đảng về tư tưởng Chính trị, mời các bạn cùng tham khảo.

Giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức luôn là việc làm thường xuyên quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; đấu tranh bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền sâu rộng để nhận diện và chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Thực hiện nghiêm túc việc học tập nghị quyết gắn với thảo luận, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án … cụ thể hóa nghị quyết. Cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tự giác học tập Nghị quyết, tiếp thu đầy đủ nội dung nghị quyết, nắm chắc, hiểu sâu nội dung liên quan trực tiếp chức năng, nhiệm vụ để tham mưu thực hiện sát đúng và có hiệu quả.

Ba là, đa dạng hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở. Phát huy vai trò của báo chí, văn hóa, văn nghệ trong định hướng tư tưởng chính trị, định hướng nhân cách, định hướng các giá trị sống phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bốn là, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh coi đây là công việc thường xuyên, nền nếp, thành nhu cầu tự thân của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Kiên quyết đấu tranh phòng và chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm… đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo qui định.

Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược phải thường xuyên nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, nhân cách văn hóa, đạo đức cách mạng, trình độ trí tuệ, phong cách và phương pháp công tác, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, phong cách, công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức là ý chí của Đảng, là tình cảm và nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam. Vì vậy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống./.

Giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế

Một là, phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước thành hai trụ cột quan trọng của nền kinh tế; không tách biệt riêng rẽ kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và các thành phần kinh tế khác, mà cần xác định được mối quan hệ tương tác giữa chúng, đặt trong sự phát triển kinh tế chung của đất nước.

Hai là, chú trọng phát triển kinh tế bền vững, gắn với các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ba là, chú trọng phát triển nền kinh tế số dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ.

Trên cơ sở đó, cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng và giám sát thực hiện thể chế; các bộ, ngành và địa phương là cơ quan triển khai để phát huy tính năng động, sáng tạo, đúng đường lối trong thực hiện.

Liên hệ thực tế đối với bản thân

Tham khảo thêm: Liên hệ về trách nhiệm cá nhân về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm