Hỏi đáp pháp luậtLao động - Tiền lương

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017
42

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017

Bản in

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Thiquocgia.vn nhận đựơc nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm như thế nào? Theo quy định hiện hành thì tháng 12 hằng năm sẽ phải tiến hành đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cho cả năm. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Hướng dẫn đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm 2017

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Cách tính mới về lương và phụ cấp của cán bộ, công chức

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Vào tháng 12 hằng năm là thời điểm tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP thì tháng 12/2017 sẽ phải tiến hành đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cho cả năm 2017. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.

Như Quyết định 851/QĐ-TCCB năm 2017 Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân ban hành quy định thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng năm được tiến hành trong tháng 12 hàng năm. Mốc thời gian đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân tính từ ngày 01/10 của năm trước đến 30/9 năm sau (năm đánh giá, phân loại).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Học viện Tòa án) và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do người đứng đầu quyết định.

Hay Công văn 3804/BTP-TCCB về đánh giá, phân loại công, viên chức, người lao động năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành thì Thời gian đánh giá và phân loại: Tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/10/2017 (ước tính đến ngày 31/12/2017). Thủ trưởng đơn vị thuộc các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục tổ chức đánh giá công chức năm 2017 của đơn vị mình và gửi Công văn kèm theo Phiếu đánh giá, phân loại và Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức năm 2017 của đơn vị về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/11/2017.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ, công chức được phân loại đánh giá như sau:

Đối với viên chức căn cứ vào kết quả đánh giá được phân loại như sau:

Các tiêu chí để đánh giá từng mức độ nêu trên đối với cán bộ, công chức, viên chức tuân theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP.

Đối với cán bộ:

Xếp loại Tiêu chí
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đạt được tất cả các tiêu chí:

– Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;

– Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;

– Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;

– Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất;

– Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách;

– Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đạt được tất cả các tiêu chí:

– Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;

– Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;

– Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

– Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;

– Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả, có tác động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

Đạt được tất cả các tiêu chí:

– Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;

– Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;

– Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

– Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;

– Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức đạt kết quả.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Có một trong các tiêu chí:

– Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm khắc phê bình hoặc xử lý kỷ luật theo quy định;

– Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách bị đánh giá làkhông hoàn thành nhiệm vụ;

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục và phải tiến hành kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

– Có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm