Biểu mẫuThủ tục hành chính

Kế hoạch trực Tết nguyên đán 2021

Mẫu kế hoạch phân công trực Tết
65

Mẫu kế hoạch phân công trực Tết

Mẫu kế hoạch trực Tết nguyên đán là biểu mẫu kế hoạch phân công lịch trực Tết bằng văn bản. Mẫu kế hoạch trực Tết phân công rõ ràng các cán bộ nhân viên cũng như các ngày trực và quy chế trực Tết… Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết mẫu kế hoạch trực Tết.

1. Kế hoạch Trực tết nguyên đán Tân Sửu 2021 số 1

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….tháng ….năm 2021

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT TÂN SỬU 2021

Trực Lãnh đạo:

– Đ/c ………….– Phó Hiệu Trưởng (ĐT: ………….)

– Đ/c …………. – Phó Hiệu Trưởng (ĐT: …………)

– Đ/c …………… – Trưởng phòng HC-QT (ĐT: …………)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

30 Tết

(Thứ Năm 11/02/2021)

07h30-11h00

Khoa CNNL

14h00-17h00

Khoa CNNL

Mùng 1 Tết

(Thứ Sáu 12/02/2021)

07h30-11h00

Phòng HC-QT

13h00-16h00

Phòng Đào tạo

Mùng 2 Tết

(Thứ Bảy 13/02/2021)

07h30-11h00

Khoa Điện-Điện tử

13h00-16h00

Khoa Điện-Điện tử

Mùng 3 Tết

(Chủ Nhật 14/02/2021)

07h30-11h00

Khoa CNTT

13h00-16h00

Khoa CNTT

Lưu ý: Phòng Hành chính-Quản trị phân công trực an toàn điện.

………, ngày ….tháng …..năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

2. Kế hoạch Trực tết nguyên đán Tân Sửu 2021 số 2

Kính gửi:………………………………………………..

Căn cứ thông báo…………………của Bộ Lao động Thương ban hành ngày ……….. về nghỉ lễ, Tết năm 2021 đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

Trường………………………………..xây dựng kế hoạch trực tết nguyên đán Tân Sửu như sau:

1. Thời gian nghỉ tết

1.1 Đối với học sinh

Thời gian nghỉ tết từ ngày …………. (tức ngày …….. Âm lịch) đến ngày …………. (tức ngày ………… Âm lịch)

1.2 Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên khối hành chính:

Thời gian nghỉ Tết từ ……….. (tức ngày ……….. Âm lịch) đến hết ngày ……….. (tức ngày ………… Âm lịch)

2. Lịch trực nghỉ Tết

2.1 Thành phần ban trực Tết

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

2.2 Phân công ca trực

Ngày trực

Người trực

Trực lãnh đạo

Âm lịch

Dương lịch

Ban ngày

Ban đêm

Đ/c

* Thời gian trực:

Nghiêm chỉnh chấp hành thời gian trực cơ quan, đảm bảo trực cơ quan 24/24 giờ.

+ Ban ngày: từ 7h30 sáng đến 18h00

+ Ban đêm: từ 18h00 ngày hôm trước đến 7h30 sáng hôm sau.

* Nhiệm vụ của người trực

– Người trực đảm bảo vệ sinh cơ quan sạch sẽ; bảo quản vật tư, thiết bị tài sản cơ quan. Trong trường hợp xảy ra mất mát tài sản, cháy nỗ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công việc cơ quan trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với đồng chí trực lãnh đạo.

– Yêu câu trong thời gian trực Tết, chấp hành nghiêm việc cấm đốt pháo các loại, không để xảy ra cháy nỗ, mắt cắp tài sản của đơn vị.

– Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất.

– Trực lãnh đạo có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát và cùng người trực xử lí các công việc liên quan đến tình hình của cơ quan trong thời gian trực.

– Trong thời gian được phân công trực cơ quan, nêu đồng chỉ nào bỏ trực phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi có sự việc xảy ra.

– Cán bộ tham gia trục Tết được hưởng chế độ theo quy định của nhà trường.

2.3 Bồi dưỡng trực tết

Thực hiện theo Quy chế chỉ tiêu nội bộ năm 2021

3. Các phòng khoa đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ Tết

Yêu cầu Cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ Tết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chính quyền địa phương vệ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội những ngày nghỉ Tết; chấp hành nghiêm việc cấm đốt pháo các loại, không để xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Các Phòng, Khoa (thực hiện);

– Lưu: VT, TCHC.

Hiệu Trưởng

3. Bảng phân công trực Tết

Thời gian

Họ và tên Lãnh đạo

Họ và tên Giáo viên , nhân viên tham gia trực

Số điện thoại

Họ và tên Bảo vệ

Ghi chú

Ngày
………

Sáng

Trực từ 7h
đến 12h30′

Chiều

Trực từ 12h30′
đến17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày
……..

Sáng

Trực từ 7h
đến 12h30′

Chiều

Trực từ12h30′
đến17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày
………

Sáng

Trực từ 7h
đến 12h30′

Chiều

Trực từ 12h30′
đến17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày
……….

Sáng

Trực từ 7h
đến 12h30′

Chiều

Trực từ 12h30′
đến17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày
……….

Sáng

Trực từ 7h
đến 12h30′

Chiều

Trực từ 12h30′
đến17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày
………..

Sáng

Trực từ 7h
đến 12h30′

Trưa

Trực từ 12h30′
đến17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày ……..

Sáng

Trực từ 7h
đến 12h30′

Chiều

Trực từ 12h30′
đến17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày
……….

Sáng

Trực từ 7h
đến 10h30′

Trưa

Trực từ 10h30′
đến 14h

Chiều

Trực từ 14h
đến 17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày
………..

Sáng

Trực từ 7h
đến 10h30′

Trưa

Trực từ 10h30′
đến 14h

Chiều

Trực từ 14h
đến 17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày
………..

Sáng

Trực từ 7h
đến 12h30′

Trưa

Trực từ 12h30′
đến17h

Chiều

Trực từ 12h30′
đến17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày
……….

Sáng

Trực từ 7h
đến 10h30′

Trưa

Trực từ 10h30′
đến 14h

Chiều

Trực từ 14h
đến 17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày
……….

Sáng

Trực từ 7h
đến 10h30′

Trưa

Trực từ 10h30′
đến 14h

Chiều

Trực từ 14h
đến 17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Ngày
……….

Sáng

Trực từ 7h
đến 12h30′

Chiều

Trực từ 12h30′
đến17h

Tối

Trực từ 17h
đến 7h

Mùng 6 tết phân công hai nhân viên phục vụ và 2 bảo vệ trực cả ngày

1. Thời gian ca trực

Ca trực sáng : bắt dầu từ 7 giờ đến 12giờ 30 phút

Ca trực chiều : bắt dầu từ 12 giờ 30 phút đến 17giờ

Ca trực tối : bắt đầu từ 17 giờ đến 7h

2. Điện thoại liên lạc

BGH: …………………………….

Công An: ……………………….

3. Nhiệm vụ ca trực

– Kiểm tra và đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trong khuôn viên đơn vị.

– Tiếp nhận và xử lý thông tin từ cơ quan , đơn vị và quần chúng nhân dân theo qui định; trong trường hợp đặc biệt thì báo cáo kịp thời cho thủ trưởng cơ quan để chỉ đạo xử lý ;

– Ghi sổ nhận xét ca trực và ghi rõ họ tên đồng thời, khi có sự cố xảy ra, kịp thời báo cáo nhanh cho đ/c Hiệu trưởng để biết xử lý chỉ đạo .

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT …………… ;

– CA huyện ……………………;

– CA, xã ………………………. ;

– Các thành viên tham gia trực

– BGH;

– Lưu VP;

…, ngày….tháng…năm 2021

Hiệu Trưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm