Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu 03-HG: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện/người yêu cầu về việc lựa chọn hòa giải, lựa chọn Hòa giải viên

Biểu mẫu dùng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án
48

Biểu mẫu dùng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Mẫu 03-HG: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện/người yêu cầu về việc lựa chọn hòa giải, lựa chọn Hòa giải viên là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Mời các bạn tham khảo.

1. Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện/người yêu cầu về việc lựa chọn hòa giải, lựa chọn Hòa giải viên

Mẫu 03-HG: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện/người yêu cầu về việc lựa chọn hòa giải, lựa chọn Hòa giải viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN
GHI NH
N Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN/NGƯỜI YÊU CU VỀ VIỆC LỰA CHỌN HÒA GIẢI, LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN

Hồi …… giờ …… phút ngày …. tháng …. năm …………………………………………………

Tại …………………………………………………………………………………………………….

Người ghi nhận ý kiến:(1)……………………………………………………………………………. đã tiến hành ghi nhận ý kiến của(2)…………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………. Là người khởi kiện/người yêu cầu trong vụ việc(3)………………………………………………………………….

Ý kiến của người khởi kiện /người yêu cầu như sau:

1. Lựa chọn hòa giải: Đồng ý Không đồng ý

2. Lựa chọn Hòa giải viên: Có Không

Hòa giải viên được lựa chọn: (4)……………………….Địa chỉ ……………………………………

Thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án(5)……………………………………………

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người khởi kiện/ người yêu cu và một bản lưu hồ sơ vụ việc. Biên bản đã được đọc lại cho người khởi kiện/người yêu cầu nghe và họ không có ý kiến gì khác.

NGƯỜI KHỞI KIỆN/ NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

NGƯỜI GHI NHẬN Ý KIN
(Kýtên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Cách ghi mẫu 03-HG:

(1) Ghi đầy đhọ, tên, chức vụ của người ghi nhận ý kiến và địa chỉ của Tòa án nơi ghi nhận ý kiến

(2) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người trình bày ý kiến.

(3) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(4) và (5) Ghi thông tin mục này khi người khởi kiện, người yêu cầu có sự lựa chọn Hòa giải viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm