Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu 10-HG: Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải

Biểu mẫu Thông tư 02 2020 TANDTC
62

Biểu mẫu Thông tư 02 2020 TANDTC

Mẫu 10-HG: Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Mời các bạn tham khảo.

1. Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải

Mẫu 10-HG: Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải

TÒA ÁN NHÂN DÂN …… (1)
TÒA ÁN NHÂN DÂN …… (2)
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/20…./TB-HG

…………, ngày …… tháng ….. năm 20……

THÔNG BÁO
HOÃN PHIÊN HỌP GHI NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI

Kính gửi: (3) …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:(4)……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………. ; số fax: …………………………………(nếu có).

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………….. (nếu có).

Thành phần tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải gồm có:

– Hòa giải viên: ………………………………………………………………………………..

– Người khởi kiện/người yêu cầu:(5)………………………………………………………….

Địa chỉ:(6)…………………………………………………………………………………………

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện/người yêu cầu:(7)…..………………………..

Địa chỉ:(8)……………………………………………….……………………………………..

– Người bị kiện: (9) …………………………………………….……………………………

Địa chỉ: (10)………………………………………………….…………………………………….

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện:(11)……………………………………………

Địa chỉ:(12) …………………………….…………………………….…………………………….

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(13) …………………………….………………………

Địa chỉ:(14) …………………………….…………………………….………………………………..

Người đại diện hợp pháp của có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(15) …………………………….

Địa chỉ:(16)…………………………….…………………………….…………………………………

– Người phiên dịch:(17) …………………………….………………….……………………

Địa chỉ:(18) ………………………………………….………………………………….

– Thẩm phán tham gia phiên họp:(19) …………………………………………………..

Theo dự kiến, ngày … tháng … năm …, phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải giữa (20)…………… ……………………………. diễn ra tại Tòa án nhân dân ……………………. Tuy nhiên, xét thấy(21)……………….…………………………….…………………………….

Căn cứ (22)…………………………….…………………………….…………………………….

Hòa giải viên hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải nêu trên. Thời gian mở lại phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải sẽ được thông báo sau.

Nếu Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên qua số đin thoi ……………………………. để đưc giải đáp./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT.

HÒA GIẢI VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Cách ghi mẫu 10-HG

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).

(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chcủa cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B).

(5), (6), (9), (10), (13), (14), (17) và (18) Ghi như hướng dẫn tại điểm (3) và điểm (4).

(7), (8), (11), (12), (15) và (16) Chghi khi có người đại diện hợp pháp của người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và ghi họ tên, địa chỉ cư trú; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện theo ủy quyn của người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cn ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người khởi kiện/người yêu cu, người bị kiện, người có quyn lợi, nghĩa vụ liên quan; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bn ủy quyn ngày… tháng… năm…”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A; cư trú tại… là người đại diện theo pháp luật của người khởi kiện (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B; cư trú tại… là người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện (Văn bản ủy quyền ngày… tháng… năm…).

(19) Ghi tên Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại hoặc Thẩm phán khác do Chánh án Tòa án phân công tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

(20) Ghi tên người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện như hướng dẫn tại điểm (3).

(21) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên họp ghi nhận kết quhòa giải thuộc trường hợp cụ thể nào quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (ví dụ: Xét thấy người bị kiện đã dược Hòa giải viên thông báo hợp lệ mà vắng mặt vì bị tai nạn lao động phải di cấp cứu tại bệnh viện,…).

(22) Tùy từng trường hợp cụ thể mà ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Điều 29 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm