Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo thay đổi thực hành tốt phòng thí nghiệm

Báo cáo thay đổi thực hành phòng thí nghiệm
73

Báo cáo thay đổi thực hành phòng thí nghiệm

Mẫu báo cáo thay đổi về thực hành tốt phòng thí nghiệm

Mẫu báo cáo thay đổi về thực hành tốt phòng thí nghiệm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thực hành tốt phòng thí nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo thay đổi thực hành… Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2018/TT-BYT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phòng thí nghiệm

Đơn xin mượn dụng cụ thí nghiệm

Nội quy phòng thí nghiệm

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thay đổi về thực hành tốt phòng thí nghiệm như sau:

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………./………….

………, ngày…… tháng ….. năm 20….

BÁO CÁO THAY ĐỔI VỀ THỰC HÀNH TỐT PHÒNG THÍ NGHIỆM

Kính gửi: Cục Quản lý Dược

Tên cơ sở: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ phòng thí nghiệm: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại/fax/email: ……………………………………………………………………………………………..

Người liên hệ: ……………………………………………………… Chức danh: ……………………………

Điện thoại/fax/email: ……………………………………………………………………………………………..

Người phụ trách chuyên môn:………………………………….. , năm sinh: ……………………………

Số Chứng chỉ hành nghề dược: ………………………………………………………………………………

Nơi cấp……………………………; năm cấp,……………………. có giá trị đến …………………..(nếu có)

Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh loại hình và phạm vi kinh doanh (hoặc Đã được cấp Giấy chứng nhận GLP với phạm vi):

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Cơ sở chúng tôi xin báo cáo các nội dung thay đổi như sau:

Nội dung thay đổi

Danh Mục tài liệu liên quan đến thay đổi

1.

2.

3.

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan. Đề nghị Cục Quản lý Dược xem xét, đánh giá việc đáp ứng GLP đối với các thay đổi nêu trên của cơ sở chúng tôi.

Chúng tôi xin gửi kèm bản đề nghị này các tài liệu sau đây:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đã cấp (hoặc Giấy chứng nhận GLP đã cấp cho cơ sở không vì Mục đích thương mại);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Tài liệu pháp lý về việc thành lập và chức năng nhiệm vụ của cơ sở không vì Mục đích thương mại) (phù hợp với nội dung bổ sung/ thay đổi);

3. Hồ sơ tổng thể của cơ sở đã cập nhật các nội dung thay đổi.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo thay đổi về thực hành tốt phòng thí nghiệm

Mẫu báo cáo thay đổi về thực hành tốt phòng thí nghiệm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm