Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản kết thúc niêm yết

Biên bản kết thúc niêm yết
70

Biên bản kết thúc niêm yết

Mẫu biên bản ghi chép kết thúc niêm yết

Mẫu biên bản ghi chép kết thúc niêm yết là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kết thúc niêm yết. Mẫu nêu rõ nội dung của việc kết thúc niêm yết… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản xác định người được quyền mua tài sản theo hình thức niêm yết giá

Mẫu hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết

Mẫu 15/BTNN: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép kết thúc niêm yết như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT

Căn cứ Thông báo số ……/TB-HĐBT ngày…tháng..năm… của …………………………………………………về việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ……………………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay, vào lúc…giờ…phút…ngày…tháng…năm.., tại UBND xã (phường, thị trấn): ……………………………………, chúng tôi tiến hành lập Biên bản kết thúc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: ……………………………………………………………………………………..

I . Thành phần tham dự:

1. UBND xã (phường, thị trấn) ……………………………………………………….

– Ông (bà) ………………………………….. chức vụ …………………………………..

– Ông (bà) ………………………………….. chức vụ …………………………………..

2. Cơ quan, tổ chức lập phương án bồi thường:

– Ông (bà) ………………………………….. chức vụ …………………………………..

– Ông (bà) ………………………………….. chức vụ …………………………………..

3. Đại diện của những hộ gia đình có đất bị thu hồi.

– Ông (bà) ………………………………….. chức vụ …………………………………..

– Ông (bà) ………………………………….. chức vụ …………………………………..

II. Nội dung: Thống nhất lập Biên bản kết thúc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án …………………………………….

…………………………. để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Biên bản kết thúc lúc …….giờ …. phút ……. ngày ….. tháng …. năm .. và được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên./.

UBND XÃ (phường, thị trấn) …..
(Ký tên, đóng dấu)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CỦA NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH BỊ THU HỒI ĐẤT
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản ghi chép kết thúc niêm yết

Mẫu biên bản ghi chép kết thúc niêm yết

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm