Biểu mẫuBiểu mẫu trực tuyến

Mẫu biên bản nghiệm thu cấp cơ sở

94

Bản in

Mẫu biên bản nghiệm thu cấp cơ sở là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu cấp cơ sở gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu cấp cơ sở là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu cấp cơ sở là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu cấp cơ sở. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản, thông tin nghiệm thu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu cấp cơ sở

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
CẤP CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số……./NTCS

……, ngày…..tháng…. năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU*
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH (KỲ ………), NĂM………….

Đề án:……………………………………………………………………….

– Đơn vị thi công: …………………………………………………………………………………………..

– Chủ nhiệm đề án: ……………………..

– Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiêm thu số ……………… ngày……tháng……năm…….(có danh sách kèm theo)

+ Chủ tịch Hội đồng:……………………………………………………………………………………….

+ Thư ký Hội đồng: ………………………………………………………………………………………..

KẾT QUẢ NGHIỆM THU

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I.1. Trình tự thi công và chất lượng thực hiện

Đánh giá về trình tự thi công, chất lượng, hiệu quả các phương pháp, các hạng mục; chất lượng của các loại tài liệu, số liệu đã được thu thập, xử lý và tổng hợp.

I.2. Các kết quả đạt được

Ghi các kết quả đạt được, độ tin cậy của các phát hiện mới về địa chất, khoáng sản

I.3. Đánh giá về tính hợp pháp, hợp lệ, sự đầy đủ của các tài liệu, chứng từ liên quan đến các khối lượng đã hoàn thành.

I.4. Khối lượng và giá trị thực hiện đạt yêu cầu được đề nghị thanh toán:

– Khối lượng và giá trị thực hiện (có bảng tổng hợp giá trị khối lượng kèm theo).

– Tổng giá trị thực hiện được đề nghị thanh toán (bằng chữ):……………………….

I.5. Khối lượng và giá trị không đạt yêu cầu đề nghị không thanh toán

– Khối lượng và giá trị không đạt yêu cầu (có bảng tổng hợp kèm theo).

– Giải thích nguyên nhân,

I.6. Đánh giá chung:

– Đánh giá chung về chất lượng thực hiện, mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

– Xếp loại (trung bình, khá, tốt).

II. KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG

Kiến nghị của Hội đồng về các vấn đề cần được bổ sung, sửa chữa và các nhiệm vụ cần được thực hiện tiếp theo.

Thủ trưởng đơn vị thi công*
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Thư ký Hội đồng
(Ký, họ, tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp
(xác nhận)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Trường hợp nhiệm vụ được giao trực tiếp cho một nhóm tác giả thực hiện, Chủ nhiệm đề án ký thay cho đơn vị thi công.

Mẫu biên bản nghiệm thu cấp cơ sở

Mẫu biên bản nghiệm thu cấp cơ sở

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm