Biểu mẫuKhiếu nại - Tố cáo

Mẫu biên bản phân chia di sản thừa kế

Biểu mẫu phân chia di sản thừa kế
56

Biểu mẫu phân chia di sản thừa kế

Mẫu biên bản phân chia di sản thừa kế

Mẫu biên bản phân chia di sản thừa kế bao gồm thông tin về các bên là người hưởng thừa kế, di sản thừa kế, nội dung thỏa thuận và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của biên bản thỏa thuận chia di sản thừa kế.

Mẫu biên bản bàn giao xe

Mẫu biên bản xác minh

Mẫu biên bản hòa giải

Nội dung biên bản thỏa thuận di sản thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, vào lúc ……. giờ …… phút ……, (Ngày….tháng …..năm …..), tại………….

Chúng tôi gồm:

Bên A:

Bà/Ông:………………………….…………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………………………………………………………………………

Chứng minh thư ND số: ………………………….………….…….do: ………………………………………

Cấp ngày, tháng, năm: …………..……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú : ……………………………………………………………………………………………………….

Là………………………………………………………………………………………………………………………………

Bên B:

Bà/Ông :…………………………………………………………………………………………………..……………… .

Ngày, tháng, năm sinh :………………………………………………………………………………. ………………

Chứng minh thư ND số : ……………..do : ……………………………………………………. ……………..

Cấp ngày, tháng, năm: ……………………………………………………………………………………..…………

Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………………………………… ……………….

Là …………………………………………………………………………………………………………… ………………..

Bên C:

Bà/Ông :…………………………………………………………………………………………………… ………………..

Ngày, tháng, năm sinh :……………………………………………………………………………..……………….. .

Chứng minh thư ND số : ……………..do : ……………………………………………………. ………………

Cấp ngày, tháng, năm: ……..………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………….………………………………….

Bà/Ông : ……………………………………………………………………..…………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………………………..…………………………………………….

Chứng minh thư ND số : ……………..do : ………………………..………………………………………..

Cấp ngày, tháng, năm:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Bên E:

Bà/Ông :…………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………………………………..…………………………………….

Chứng minh thư ND số : ……………..do : …………………………..………………………………………..

Cấp ngày, tháng, năm : …………………………………………………………..………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..…………………………………….

Chúng tôi là những người thừa kế theo di chúc (hoặc thừa kế theo pháp luật) của:……………….

Ông/bà ………………chết ngày…………(có giấy Chứng tử số……….do Ủy ban nhân dân………..lập ngày………….). Tài sản thừa

kế là………………. căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm :

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG THỎA THUẬN

I/ ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ BẤT ĐỘNG SẢN:

Điều 1: Đối tượng tài sản thừa kế:

Bất động sản toạ lạc tại số:…… đường………………….. phường(xã)…………………..

quận(huyện)………là di sản do Ông/Bà ………..chết để lại, có đặc điểm :……………

Đặc điểm nhà : (căn cứ bản vẽ hiện trạng do……lập….ngày……….)

– Loại nhà………cấp…….Cấu trúc :……………………..

– Diện tích khuôn viên :………………….

– Diện tích xây dựng :…………………….

– Diện tích sử dụng :………………………

Bằng thoả thuận này, các bên nhất trí phân chia bất động sản được xác định nêu trên đây như sau:

Bên A:

Bà/ Ông:……………………………………………………………

được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau :

– Loại nhà……….cấp……………………..Cấu trúc :………………..

– Diện tích khuôn viên :………………….

– Diện tích xây dựng :……………………

– Diện tích sử dụng :……………………..

Bên B:

Bà/Ông:………………………………………………………….

được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau :

– Loại nhà……….cấp ……………………….Cấp trúc :………….

– Diện tích khuôn viên :…………………..

– Diện tích xây dựng :……………………..

– Diện tích sử dụng : ……………………..

Bên C:

Bà/ Ông :……………………………………………………………

được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau :

– Loại nhà……….cấp……………………..Cấp trúc :………………..

– Diện tích khuôn viên :………………

– Diện tích xây dựng :…………………

– Diện tích sử dụng : ………………….

Bên D:

Bà/ Ông :……………………………………………………………….

được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau :

– Loại nhà……….cấp…………………….Cấp trúc :…………………

– Diện tích khuôn viên :…………..

– Diện tích xây dựng :…………….

– Diện tích sử dụng : ……………..

Bên E:

Bà/ Ông :……………………………………………………………….

được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau :

– Loại nhà……….cấp………………………Cấp trúc :…………………

– Diện tích khuôn viên :…………………….

– Diện tích xây dựng :……………………….

– Diện tích sử dụng : ………………………..

Điều 2: Nội dung thỏa thuận

Các bên đã đồng ý nhận quyền sở hữu phần bất động sản nói trên như trong thực tế, cũng như đã miêu tả trong hợp đồng này.

Các bên chấp nhận các quy định về địa dịch thông hành, về lộ giới, quy hoạch về xây dựng, chỉnh trang đô thị, quy hoạch sử dụng đất vì lợi ích quốc gia trong tương lai.

Điều 3: Thời gian giao nhận nhà

– Thời gian giao nhận nhà : ………………………….

– Điều kiện giao nhà :……………………………..

Bên …….. phải giao cho bên …………… số tiền là ……………… đồng (nhằm bù đắp cho phần chênh lệch giữa diện tích được

hưởng thừa kế với diện tích thừa kế được chia). Thời hạn thanh toán là :…………………………….

Bên ……. phải giao cho bên ………… số tiền là ………………… đồng (nhằm bù đắp cho phần chênh lệch giữa diện tích được

hưởng thừa kế với diện tích thừa kế được chia). Thời hạn thanh toán là :

…………………………………………………………………………………………………

Bên ……. phải giao cho bên ………… số tiền là ………………… đồng (nhằm bù đắp cho phần chênh lệch giữa diện tích được

hưởng thừa kế với diện tích thừa kế được chia). Thời hạn thanh toán là :

…………………………………………………………………………………………………

Các bên phải di chuyển người và đồ vật ra khỏi phần nhà và giao phần nhà cho bên nhận theo thoả thuận nêu trên, phải giao nhà cùng các tiện nghi như đồng hồ, điện, n ước, các công trình phụ sẵn có.

Các bên bảo đảm cho nhau về mặt pháp lý và thực tế được trọn quyền sở hữu phần nhà đã được thoả thuận phân chia nêu trên.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên:

4.1.Các bên giao phần nhà cho nhau đúng hiện trạng, đúng thời gian quy định trong hợp đồng cho bên B; đồng thời giao đủ hồ sơ liên quan đến phần nhà nói trên, cùng các điều kiện đã nêu ở điều 3.

4.2.Phải bảo quản phần nhà trong thời gian chưa giao nhà, không được thế chấp, cho thuê hoặc hứa bán cho người khác.

4.3.Có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tiến hành trước bạ và cùng đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

4.4. Đóng thuế đầy đủ và đăng ký theo quy định.

Điều 5: Cam kết của các bên:

– Căn nhà nêu trong hợp đồng này là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Ông/bà ………………..Các bên là những người thừa kế hợp pháp di sản do Ông/Bà ………….. chết để lại.

– Ngoài những người có tên ở trên, không còn ai khác được hưởng di sản do Ông/Bà ………………. chết để lại (Thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật)

– Nhà kể cả đất trong khuôn viên không bị tranh chấp về quyền sở hữu và quyền sử dụng.

– Nhà không bị xử lý bằng quyết định cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành.

– Đã xem xét và biết rõ tình trạng hiện hữu của căn nhà và quyền sử dụng đất trong khuôn viên kể cả giấy tờ chủ quyền nhà và bằng lòng nhận quyền sở hữu phần căn nhà nêu trên, đồng thời cam kết không khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký tên dưới đây, vì đã tự nguyện nhận quyền sở hữu phần căn nhà nêu trên, đồng thới cam kết không khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký tên dưới đây, vì đã tự nguyện nhận quyền sở hữu phần căn nhà trên cơ sở đã xem xét kỹ tình trạng thực tế của căn nhà.

II/ ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ ĐỘNG SẢN:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Cam kết chung:

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nội dung đã thoả thuận, trong quá trình ký kết, các bên không bị lừa dối, ép buộc hay đe dọa, không nhằm trốn trách trách nhiệm hay nghĩa vụ về tài sản, và những nội dung các bên thỏa thuận đều là đúng sự thật, và các bên sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu nội dung trái với quy định của pháp luật.

Sau khi đọc lại lần cuối và hiểu rõ, các bên cùng ký tên dưới đây.

(Các bên ký và ghi rõ họ tên)

Bên A Bên C
Bên B Bên D
NGƯỜI LÀM CHỨNG 1 NGƯỜI LÀM CHỨNG 3
NGƯỜI LÀM CHỨNG 2 NGƯỜI LÀM CHỨNG 4

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm