Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu biên bản thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Biên bản thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế
87

Biên bản thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế

Mẫu biên bản ghi chép thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản ghi chép thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản, thời gian và địa điểm lập biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

…………, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH
NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

A. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ:

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

3. Cơ quan chủ trì:

4. Quyết định thành lập tổ thẩm định: số ………/QĐ-BGDĐT ngày…tháng…năm…

5. Thời gian thẩm định:ngày…tháng…năm…

6. Số thành viên có mặt:

7. Đại biểu tham dự:

B. Kết luận của Tổ thẩm định:

1. Nội dung chuyên môn:

1.1. Mục tiêu chính của nhiệm vụ (mục tiêu cần bổ sung, chỉnh sửa):

1.2. Các nội dung nghiên cứu chính (nội dung cần loại bỏ; nội dung cần bổ sung, tiến độ và thời gian thực hiện); Số lượng chuyên đề trong từng nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ:

1.3. Các hoạt động khác phục vụ nội dung nghiên cứu:

a. Điều tra, khảo sát, công tác trong nước (số đoàn, số người tham gia, thời gian, địa điểm)

b. Hội thảo khoa học (số lượng, quy mô, địa điểm tổ chức)

c. Thiết bị, máy móc (thiết bị, máy móc cần thuê/mua: tên, số lượng)

d. Phương án hợp tác quốc tế (số đoàn ra, đoàn vào, số người tham gia, thời gian, địa điểm)

1.4. Sản phẩm của nhiệm vụ (số lượng, yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng, tính khả thi,…)

2. Thẩm định tài chính của nhiệm vụ

Tổng kinh phí cần thiết:……. triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách nhà nước:………..triệu đồng;

+ Kinh phí từ các nguồn khác: ………… triệu đồng.

Chi tiết các hạng mục chi:

TT

Nội dung các khoản chi

Thành tiền (triệu đồng)

Ghi chú

1.

Thuê khoán chuyên môn

2.

Nguyên, vật liệu, năng lượng

3.

Thiết bị, máy móc

4.

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

5.

Đoàn ra

6.

Đoàn vào

7.

Chi khác (hội thảo,…)

Tổng cộng

Kết luận chung:

Biên bản được lập xong lúc ……… ngày…….. /……../…….. và đã được Tổ thẩm định nhất trí thông qua.

….., ngày…tháng…năm…

Thư ký

( ký, ghi rõ họ và tên)

Tổ trưởng

(ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu biên bản ghi chép thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản ghi chép thẩm định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm