Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định

Biên bản tiếp nhận hồ sơ
89

Biên bản tiếp nhận hồ sơ

Mẫu biên bản về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định

Mẫu biên bản về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định. Mẫu nêu rõ nội dung tiếp nhận hồ sơ, bên giao, bên nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định có quyết định trưng cầu

Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định có quyết định trưng cầu

Mẫu giấy giới thiệu giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./BBTNHSYCGĐ

………….., ngày …. tháng ….. năm …….

BIÊN BẢN
TIẾP NHẬN HỒ SƠ YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

Hồi ………. giờ ……… phút, ngày …… tháng …… năm 20 ……

Căn cứ Văn bản yêu cầu giám định ngày ……. tháng …… năm ……

Của: ……………………………………………………….……………………………………

Tại: (tên, địa chỉ tổ chức giám định Pháp y tâm thần) ……………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên giao:

Ông/ Bà: ……………….. Chức vụ: ………………….. Điện thoại: …………………….

Số CMND: …………………. ngày cấp ……………… nơi cấp ………………..………

Đại diện cơ quan/gia đình: ………………………………………………………………

Quan hệ với đối tượng giám định: ………………………………………………………..

Bên nhận:

Ông/ Bà: …………………….. Chức vụ: ………………….. Điện thoại: ………………

Đại diện tổ chức Pháp y tâm thần: ………………………………………………………

Đã tiến hành giao, nhận hồ sơ yêu cầu giám định pháp y tâm thần của đối tượng:

Họ và tên: …………………………… Năm sinh: …………….. Giới tính: ……………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

1. Văn bản yêu cầu giám định pháp y tâm thần nêu trên.

2. ……… bút lục, được đánh số từ 01 đến …. (có bảng kê kèm theo);

Ngoài ra hai bên không giao, nhận tài liệu gì khác.

Biên bản được lập thành 02 bản, hoàn tất hồi …… giờ ….. phút, ngày …… tháng …… năm …… Mỗi bên giữ 01 bản.

Những người có tên trên cùng đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận chữ ký người nhận và đóng dấu

Mẫu biên bản về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định

Mẫu biên bản về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm