Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên 2019

Phiếu đăng ký rèn luyện Đoàn viên mới nhất
215

Phiếu đăng ký rèn luyện Đoàn viên mới nhất

Đơn đăng ký rèn luyện đoàn viên

Chương trình rèn luyện đoàn viên nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và kỹ năng cho đoàn viên. Thiquocgia.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên sau đây.

Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên mới nhất 2017

Đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn

Phiếu tự đánh giá xếp loại Đoàn viên

Phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên 2019

ĐOÀN TRƯỜNG THCS&THPT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

***

….., ngày…. tháng … năm 20…

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” Năm 2019

——————–

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:……………………………………..Năm sinh:……………………

Ngày vào Đoàn:……………………………………………………………….

Chức vụ Đoàn (nếu có):………………………………………………………

Thời gian thực hiện: Từ tháng…..năm…….đến tháng………năm……………

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

(Đoàn viên đánh dấu X vào cột số thứ tự tương ứng với nội dung lựa chọn đăng ký rèn luyện. Lưu ý: Mỗi nội dung đăng ký phải được cụ thể hóa).

Nội dung đăng ký

Đoàn viên chấm điểm

Chi đoàn chấm điểm

6 tháng

Cả năm

6 tháng

Cả năm

1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị (20 điểm)

1.1. Học tập các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy, địa phương, đơn vị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đoàn các cấp; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

1.2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII (cụ thể hoá qua những nhiệm vụ, công việc, hành động… trong cuộc sống hằng ngày của đoàn viên).

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

1.3. Học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

1.4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

1.5. Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm phá hoại sự nghiệp của Đảng, của dân tộc; không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet…

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

1.6. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên phòng chống tham nhũng, lãng phí… chống suy thoái về đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khoá XII của Đảng.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….…………………………………………………….

2. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên (20 điểm)

2.1. Sống giản dị, lành mạnh, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, không mắc các tệ nạn xã hội. Có kỹ năng thực hành xã hội cần thiết (Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày…).

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….

2.2. Yêu thương quý trọng con người, sống có văn hoá, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, nhân ái; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ; đấu tranh với cái sai, lạc hậu, cản trở sự phát triển.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

2.3. Nói đi đôi với làm; nói thật, làm thật; trung thực, tận tuỵ phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

2.4. Đoàn kết, thẳng thắn, nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình.

Nội dung cụ thể hóa:

…………………………………………………..……………………………….………………………………….…………….………………….……………………………………………….……………………

2.5. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia thực hiện.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

3. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ (20 điểm)

(Các đối tượng đoàn viên tự xây dựng nội dung cụ thể hóa theo gợi ý trong Hướng dẫn)

3.1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….

3.2. Có ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công việc để nâng cao hiệu quả, hiệu suất lao động; ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc, lao động, sản xuất.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

3.3. Đăng ký học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp (khuyến khích các hình thức tự học tập trang bị kiến thức theo nhu cầu bản thân).

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….

3.4. Phát huy chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

3.5. Học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….

4. Rèn luyện về sức khỏe (20 điểm)

4.1. Tham gia chơi ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

4.2. Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, đơn vị.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….

4.3. Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Hạn chế uống bia, rượu và không hút thuốc lá (đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu, hút thuốc lá).

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….

5. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn (20 điểm)

5.1. Tham dự đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….

5.2. Chấp hành sự phân công của ban chấp hành chi đoàn; tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, các hoạt động tình nguyện, các cuộc vận động do Trung ương Đoàn và đoàn cấp trên phát động.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….

5.3. Thực hiện chủ trương 1+1, vận động được ít nhất 01 thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………

5.4. Phát ngôn đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, của Đoàn; xây dựng kỹ năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội, khả năng phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là trên không gian mạng Internet.

Nội dung cụ thể hóa:

………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA CHI ĐOÀN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. ĐÁNH GIÁ

Bản thân tự xếp loại: 6 tháng…………………. (Tổng điểm: /100)

Cả năm: ……………… (Tổng điểm: /100)

ĐÁNH GIÁ CỦA CHI ĐOÀN

6 tháng đầu năm

.…………………………………………………………

………………………………………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Cả năm

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Chi đoàn xếp loại:………………………

TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nội dung cơ bản của Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên như sau

TỈNH ĐOÀN…………. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG………………. …………. ngày…..tháng……..năm ……..

PHIẾU ĐĂNG KÝ RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

NĂM HỌC: ………………..

Họ và tên:……………………………………. Năm sinh ……/..…/….………………………

Ngày vào Đoàn: ……/..…/….….. Đang sinh hoạt tại chi đoàn:…………………………

Liên chi Đoàn……………………………… ……………….Số điện thoại:……………………

STT

NỘI DUNG RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

Đoàn viên

Đăng ký

1

Tích cực tìm hiểu và học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu về lịch sử, vai trò và sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam…

2

Tích cực tìm hiểu và có kiến thức về hệ thống chính trị của đất nước nước; đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới

3

Hiểu biết về về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam…(Lịch sử hình thành, điều lệ hoạt động)

4

Tham dự đầy đủ sinh hoạt chi đoàn, kể cả sinh hoạt Đoàn nơi cư trú và các hoạt động do Đoàn Trường tổ chức.

5

Tích cực rèn luyện theo các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới: “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”…

6

Thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người (trung thực trong thi cử….).

7

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo đài của Trung ương và địa phương).

8

Thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn viên, tham gia xây dựng Chi đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên.

9

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; nội quy, quy chế của Nhà trường: Không vi phạm các tệ nạn xã hội; chấp hành luật giao thông;…

10

Thực hiện “ứng xử văn minh”; Đoàn kết giúp đỡ với bạn bè, kính trọng thầy cô, yêu thương thiếu niên nhi đồng.

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

(Lưu ý: Đoàn viên đăng ký nội dung nào thì đánh dấu (X) vào mục đó. Nội dung đăng ký rèn luyện vừa sức và đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện.)

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ĐOÀN VIÊN

Phiếu đăng ký rèn luyện Đoàn viên

mau-dang-ky-chuong-trinh-ren-luyen-doan-vien

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm