Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý theo công văn 449/CV-ETEP

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là GV/CBQL CSGDPT đại trà
20

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là GV/CBQL CSGDPT đại trà

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý theo công văn 449/CV-ETEP là mẫu dành cho giáo viên lập ra để giúp đỡ đồng nghiệp thực hiện các mô đun. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

1. Nhiệm vụ giáo viên cốt cán là gì?

Nhiệm vụ của các thầy cô cốt cán, đó là sau khi được bồi dưỡng trực tiếp bởi các giảng viên sư phạm chủ chốt thì các thầy cô cốt cán sẽ có nhiệm vụ, đó là xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đồng nghiệp của mình tại địa phương, gọi là đội ngũ đại trà. Kế hoạch này cần được sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp phòng, sở GD&ĐT các địa phương.

Từ kế hoạch đó, sau khi mỗi GV đại trà được cấp tài khoản học online thì các thầy cô cốt cán có vai trò là hỗ trợ các đồng nghiệp của mình trong giai đoạn học qua mạng. Cách hỗ trợ là sẽ trả lời những câu hỏi của các thầy cô đại trà thắc mắc có thể gặp phải trong quá trình tự học thì sẽ được đưa lên mạng. Các thầy cô cốt cán sẽ trả lời, hỗ trợ thông qua hệ thống học tập trực tuyến.

Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện các địa phương, tại các đợt sinh hoạt chuyên môn trực tiếp thì các thầy cô cốt cán sẽ đóng vai trò là những người được tiếp cận nội dung trước thì cũng sẽ chia sẻ với các thầy cô đại trà trong quá trình tự học. Ở đây, lưu ý là các thầy cô đại trà có tài khoản tự học trước, thì các thầy cô trao đổi ở góc độ là những người đã được tìm hiểu kiến thức trước cùng hỗ trợ trả lời.

2. Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 2

PHÒNG GD&ĐT ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– ***** —–

………., ngày ….tháng ……năm 2020

KẾ HOẠCH

HỔ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN CHO CBQLCSGDPT ĐẠI TRÀ MODUL 1, MODUL 2

Họ và tên GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán: …………..

Môn học phụ trách: Tiếng Việt

Cấp học: Tiểu học

Cơ sở giáo dục đang công tác: Trường Tiểu học …………..

Thực hiện công văn số 76/CV-ETEp ngày 13/4/2020 của BQL chương trình ETEP;

Thực hiện công văn số 87/CV-ETEP ngày 21/4 /2020 của BQL Chương trình ETEP;

Căn cứ công văn số 449/CV-ETEP ngày 15/10/2020 về HD mẫu Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp…;

Thực hiện sự phân công của Sở GDĐT, phòng GDĐT về việc hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành các Modul. Tôi xây dựng “Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là CBQL cơ sở giáo dục phổ thông đại trà học tập MĐ 1, MĐ 2 năm 2020 thuộc địa bàn thành phố ………., tỉnh ……….. như sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung Modul

1. Mục tiêu và nhiệm vụ của CBQL cốt cán

Hỗ trợ, hướng dẫn cho cán bộ quản lí tại các cơ sở giáo dục phổ thông đại trà trên địa bàn thành phố theo phân công của Sở GDĐT các vấn đề sau:

+ Hỗ trợ CBQL đại trà Hoàn thành hồ sơ cá nhân và đăng kí môn học; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Hoàn thành chương trình bồi dưỡng trên hệ thống học tập LMS (thảo luận, góp ý bài tập…)

+ Hỗ trợ đồng nghiệp qua các kênh Zôm, Zalo… hoặc trực tiếp thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn trường/ cụm

+ Hỗ trợ hoàn thành bài tập; XD các kế hoạch trong mỗi Modul yêu cầu.

+ Hỗ trợ CBQL đại trà hoàn thành bài khảo sát.

+ Chấm bài tập cuối mỗi Modul và xác nhận đã hoàn thành Modul.

2. Nội dung các Modul

*Modul 1: “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học” gồm 3 nội dung:

*Modul 2: “Quản trị nhân sự trong nhà trường”

3. Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập các Modul:

TT

Hoạt động

Kết quả cần đạt

Thời gian thực hiện (Từ… đến…

Người phối hợp

(Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)

1

Chuẩn bị học tập

1.1

Tiếp nhận danh sách CBQLCSGDPT đại trà được phân công phụ trách:

– Lập danh sách CBQL đại trà được phân công phụ trách

– Được sở GDĐT phân công hỗ trợ 11 đ/c CBQL đại trà thuộc 6 trường tiểu học trên địa bàn thành phố ………. cụ thể:

1. TH Thanh Miếu: 2 đ/c

2. TH Tiên Cát: 2 đ/c

3. TH Minh Phương: 1 đ/c

4. TH Dữu Lâu: 1 đ/c

5. TH Vân Cơ: 2 đ/c

6. TT Bảo trợ trẻ em: 3 đ/c
(Có danh sách cụ thể kèm theo)

– Dự kiến Modul 1 từ tháng 12/2019 – 01/2020

– Dự kiến Modul 2 từ tháng 10/2020 – 11/2020

– CB sở GDĐT. phòng GDĐT.
– Học viện
QLGD.
– Viettel ……….. hỗ trợ thiết lập (1800.8000)

1.2

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 1 trên hệ thống LMS

– 100% (11 đ/c) CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đã hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 1 thành công.

– 100% đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu Mô đun 1 trên Hệ thống CNTT thànhcông.

– Thực hiện Từ ngày 10/6/2020

đến 14/7/2020

– CB sở GDĐT. phòng GDĐT.
– Học viện
QLGD.
– Viettel ……….. hỗ trợ thiết lập (1800.8000)

1.3

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 2 trên hệ thống LMS

100% (11 đ/c) /CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 2 thành công

– Dự kiến Từ 10/11 đến ngày 14/11/2020

– CB sở GDĐT. phòng GDĐT.
– Học viện
QLGD.
– Viettel ……….. hỗ trợ thiết lập (1800.8000)

2.

Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 1 và mô đun 2

2.1.

Hỗ trợ trên hệ thống LMS của Viettel:

Hướng dẫn CBQL đại trà tìm hiểu thảo luận các vấn đề cốt lõi của Modul 1 về chương trình giáo dục phổ thông 2018 qua các đường links:

1. Chương trình tổng thể:

http://youtu.be/OAZl1lPlSus

2. HD triển khai CTGDPT 2018 và xây dựng kế hoạch GDNT

3.SGK và sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn

Hướng dẫn CBQL đại trà tìm hiểu các vấn đề cốt lõi của Modul 2 về Quản trị nhân sự trong nhà trường tiểu học. Đánh giá được tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trong nhà trường theo đường links:

http://drive.google.com/drive/

Folde/1Zllp1cZ

– Hướng dẫn CBQL đại trà phân tích, thiết kế, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục nhà trường tiểu học theo yêu cầu Chương trình; GDPT 2018 ở Modul 1

– Hướng dẫn CBQL đại trà về Quản trị nhân sự trong nhà trường tiểu học phân tích đánh giá được KH phát triển đội ngũ GV,NV, CBQL trong nhà trường; công tác chỉ đạo của HT trong tạo động lực, giải quyết mâu thuẫn xung đột; xây dựng KH tự học, KH tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp ở Modul 2

– Mỗi CBQL thực hành xây dựng kế giáo dục nhà trường; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV,NV, CBQL trong nhà trường;
gửi lên Email nhóm, Zalo nhóm để CBQL cốt cán đọc và góp ý cho từng đồng nghiệp về mỗi bản kế hoạch nhằm hỗ trợ giúp cho các đồng nghiệp hoàn thiện bản KH một cách tốt nhất.
– Luôn theo dõi nhắc nhở đôn đốc CBQL đại trà hoàn thành bài tập của mỗi Modul, BT cuối khóa, bài khảo sát (khảo sát nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL) của các Modul 1 và 2 trong quá trình đồng nghiệp học tập trên hệ thống LMS.

-100% (11đ/c) CBQLCSGDPT đại trà được tham gia các lớp học ảo, tham gia thảo luận trực tuyến trên hệ thống LMS của Viettel với sự hỗ trợ của CBQL cốt cán;

-100% các thắc mắc của CBQLCSGDPT đại trà (11 đ/c) được CBQLCSGDPT cốt cán giải đáp kịp thời với chất lượng chuyên môn cao.

– 100% CBQL CSGDPT đại trà tham gia học online trên hệ thống LMS: Tự học và đọc tài liệu, xem video làm câu hỏi trắc nghiệm, làm bài tập cuối khóa, hoàn thành bài khảo sát.

-100% CBQL nắm được 3 nội dung cốt lõi của Modul 1 “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học” và 6 nội dung cốt lõi Modul 2 “Quản trị nhân sự trong nhà trường”.

-100% CBQL xây dựng được Kế hoạch giáo dục nhà trường ; Kế hoạch tự học, tư vấn hỗ trợ đồng nghiệp; Kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong nhà trường tiểu học.

Modul 1 từ 14/7/2020 – 5/8/2020

Modul 2 dự kiến từ 14/11/2020 – 30/11/2020

– Giảng viên sư phạm (nếu cần)

– Phòng GDĐT
tạo thành phố ……….

– Nhóm CBQL
cốt cán trong thành phố ………. và CBQL cốt cán của Tỉnh ………..

– Viettel ……….. hỗ trợ thiết lập (1800.8000)

2.2

Sử dụng một số các hoạt động hỗ trợ trực truyến khác như: nhóm group chat, nhóm zalo, trao đổi qua email hoặc qua phòng họp zom hay lớp học ảo…, để giải đáp các thắc mắc và trao đổi về chuyên môn về nội dung của các Modul… với sự hỗ trợ của CBQL cốt cán trực tiếp phụ trách và đội ngũ CBQLCC trong địa bàn thành phố.

-Cung cấp đường links tài liệu của modul: http://drive.google.com/drive/

Folde/1Zllp1cZ

-Trong trường hợp cần hỗ trợ gấp thì liên lạc theo số đt của CBQL cốt cán được phân công trưc tiếp hỗ trợ: 0886912889

– 100% (11đ/c) CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động trực truyến như: được giải đáp các thắc mắc về chuyên môn; được hỗ trợ trong quá trình hòan thành các Modul; được giúp đỡ xây dựng các kế hoạch trong trường TH; được được trả lời các câu hỏi thắc mắc về sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn.

– Qua các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, nhóm zalo, qua email, qua các lớp học ảo…, các đ/c CBQL đại trà đều được tương tác một cách hiệu quả nhất.

– Với sự hỗ trợ của CBQL cốt cán trực tiếp và đội ngũ CBQL cốt cán của thành phố, CBQL cốt cán của tỉnh 100% các thắc mắc của CBQLCSGDPT đại trà được giải đáp một cách sớm nhất và thỏa đáng nhất với chất lượng CM cao.

Modul 1 từ 10/7/2020 – 5/8/2020

Modul 2dự kiến từ 10/11/2020 – 30/11/2020

Các nội dung khác: trong cả năm học

– Giảng viên sư phạm (nếu cần)

– Phòng GDĐT
tạo thành phố ……….

– Nhóm CBQL
cốt cán trong thành phố ………. và CBQL cốt cán của Tỉnh ………..

– Viettel PThỗ trợ thiết lập (1800.8000)

2.3.

Hỗ trợ trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường:

+ Hỗ trợ nội dung các Modul

– Tạo nhóm zalo để trao đổi về nội dung phụ trách.

– Tổ chức sinh hoạt cụm CM (với các CBQL đại trà được phân công phụ trách)

– Tham gia trực tiếp với các CBQLCSGDPT đại trà tìm hiểu các vấn đề cốt lõi; thực hiện làm các câu trắc nghiệm trong mỗi video và các câu trắc nghiệm sau mỗi một nội dung học tập; phân tích, chia sẽ nội dung kinh nghiệm làm bài tập cuối khóa; bài tập khảo sát của mỗi Modul.

+ Hỗ trợ nội dung về chuyên môn

– Tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm, tổ/nhóm về các chuyên đề như:

+ Xây dựng CTphù hợp với điều kiện nhà trường, địa phương

+ Xây dựng kế hoạch bài học và dạy minh họa theo hướng tiếp cận năng lực học sinh.

+ Dự giờ theo hướng nghiên cứu bài học

+ Dạy học theo hướng phát triển năng lực môn học cho học sinh; dạy phân hóa; dạy tích hợp …

+ Sử dụng các kĩ thuật dạy học một cách linh hoạt và sáng tạo trong mỗi tiết học.

+ Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”; PP dạy Mĩ thuật Đan Mạch; Tích hợp An ninh quốc phòng, Kĩ năng sống, Giáo dục địa phương…

+ Tổ chức các buổi hội thảo về giải đáp thắc mắc, vướng mắc trong quá trình thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 về tất cả các môn học/ HĐ giáo dục, HĐTN…

+ Thảo luận tập huấn cho đội ngũ GV, CBQL về TT 27/2020 về Quy định đánh giá học sinh TH; TT 28/2020 về Điều Lệ trường TH

– Việc hỗ trợ trực tiếp giúp cho CBQL đại trà được trực tiếp trao đổi những điểm mạnh, điểm yếu, những thuận lợi và kinh nghiệm hay trong quản trị HĐ dạy học; Quản trị nhân sự tại trường mình. Đồng thời các CBQL đại trà còn được cùng nhau tháo gỡ những khó khăn thách thức để từ đó triển khai tốt Chương trình 2018

– 100% CBQLCSGDPT đại trà được tham gia các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, giải đáp thắc mắc, vướng mắc một cách trực tiếp. Tham gia dự giờ – sinh hoạt chuyên môn, trao đổi chuyên môn theo các chuyên đề, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán;

– 100% các thắc mắc của CBQLCSGDPT đại trà được các đ/c QLCSGDPTCC giải đáp ngay trong trong buổi sinh hoạt CM với chất lượng chuyên môn cao.

– 100% thắc mắc của các đ/c CBQL đại trà đều được CBQLCC giải đáp một cách thỏa đáng và nhanh nhất trong tuần.

– 100% tham gia các chuyên đề do cụm trường, tổ/nhóm tổ chức

+ Nội dung các Modul

Modul 1 từ 10/7/2020 – 5/8/2020

Modul 2 dự kiến từ 10/11/2020 – 30/11/2020

+ Nội dung chuyên môn khác

Xuyên suốt Trong cả năm học

– Giảng viên sư phạm (nếu cần)

– Phòng GDĐT
tạo thành phố ……….

– Nhóm CBQL
cốt cán trong thành phố ………. và CBQL cốt cán của Tỉnh ………..

3.

Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng

3.1.

Đôn đốc, hỗ trợ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 1

100% (11/11) đ/c CBQLCSGDPT tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel và hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun

Modul 1 từ tháng 12/2019 – 01/2020

3.2

Chấm bài tập hoàn thành mô đun 1

Sau khi được nhắc nhở và hỗ trợ 100% các đ/c CBQL đại trà hoàn thành mô đun được chấm điểm (11/11đ/c);

Đánh giá nhận xét 3 đ/c được phân công:

1.Bài của đ/c Phạm Thị Ngọc Dung (TH Tiên Cát) điểm tiến độ đạt 80, điểm chăm chỉ 80 phần trắc nghiệm chỉ đạt 75 (lí do bỏ sót câu trả lời trắc nghiệm trong quá trình xem vi deo) Phần tự luận 81 điểm, BT cuối khóa 90 điểm . Tổng 86 điểm (Đạt)

2. Bài của đ/c Lê Thị Thu Hương(TH Vân Cơ) điểm tiến độ đạt 80, điểm chăm chỉ 80 phần trắc nghiệm đạt 92,5 điểm Phần tự luận 90 điểm, BT cuối khóa 93 điểm . Tổng 90.93 điểm (Đạt)

3. Bài của đ/c Trần Văn Thuật (TT Bảo trợ trẻ em) điểm tiến độ đạt 80, điểm chăm chỉ 80 phần trắc nghiệm đạt 100 điểm Phần tự luận 90 điểm, BT cuối khóa 93 điểm . Tổng 91.3 điểm (Đạt)

Modul 1 từ tháng 12/2019 – 01/2020

3.3

Đôn đốc, hỗ trợ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 2

100% (11/11)đ/c CBQLCSGDPT tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel và hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun (40 câu hỏi)

– Dự kiến Modul 2 từ tháng 10/2020 – 11/2020

3.4

Chấm bài tập hoàn thành mô đun 2

100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm 11/11 đ/c CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun);

Nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi CBQLCSGDPT cốt cán chịu trách nhiệm hướng dẫn.

1.Bài của đ/c

2. Bài của đ/c

3. Bài của đ/c

– Dự kiến Modul 2 từ tháng 10/2020 – 11/2020

4.

Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng

4.1

Đôn đốc, hỗ trợ CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 1

100% (11/11) hoàn thành mô đun bồi dưỡng CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 1;

Modul 1 từ tháng 12/2019 – 01/2020

4.2

Đôn đốc, hỗ trợ CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 2

100% (11/11) hoàn thành mô đun bồi dưỡng CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 2;

– Dự kiến Modul 2 từ tháng 10/2020 – 11/2020

4.3

Đôn đốc, hỗ trợ CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát về chương trình bồi dưỡng năm 2020

100% (11/11) đ/c CBQLCS GDPT đại trà hoàn thành 02 mô đun BDTX năm 2020 hoàn thành Khảo sát về chương trình BDTX năm 2020

– Dự kiến từ tháng 11/2020

Đến 12/2020

5

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS

5.1.

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 1 trên hệ thống LMS

100% (11đ/c) CBQLCSGDPT đại trà tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành 3 nội dung cốt lõi mô đun 1 “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học” (Đạt) về các nội dung:

+ 100% (11đ/c) đọc tất cả tài liệu + xem video và làm câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi video (điểm chăm chỉ )

+ 100% (11đ/c) Nắm được Chương trình GDPT 2018 và các yêu cầu, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường tiểu học

+ 100% (11đ/c) Lập kế hoạch giáo dục nhà trường theo yêu cầu Chương trình GDPT 2018 nộp phần Bài tập cuối khóa

+ 100% (11đ/c) Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm

+ 100% (11đ/c) Hiểu về Chỉ đạo hoạt động cùa tổ/nhóm chuyên môn trong trường tiểu học theo hướng nghiên cứu bài học bao gồm 3 bước (Hoàn thành 5 câu hỏi của 3 vi deo phần HĐ tổ/ nhóm chuyên môn)

5.2

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 2 trên hệ thống LMS

100% (11đ/c) CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel hoàn thành 6 nội dung cốt lõi mô đun 2: “Quản trị nhân sự trong nhà trường”. được đánh giá (Đạt):

+ 100% (11đ/c) Hoàn thành khảo sát cuối khóa (tất cả câu hỏi đều được các đ/c CBQL trả lời hài lòng với Modul về các khía cạnh MT, nội dung BD, PP bồi dưỡng, đánh giá KQ học liệu, công tác tổ chức và tác động của Modul bồi dưỡng)

+ 100% (11đ/c) xem tất cả tài liệu + video và làm câu hỏi trắc nghiệm trong video (điểm chăm chỉ)

+ 100% (11đ/c) Hoàn thành tổng cộng 40 câu hỏi trắc nghiệm của 6 chủ đề

+ 100% (11đ/c) Hoàn thành Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp nộp tại chủ đề 6

+ 100% (11đ/c) hoàn thành bài tập cuối khóa (tại mục C); Bài tập xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường TH.

Modul 1 từ– 5/8/2020- 7/8/2020

Modul 2 dự kiến từ 1/12/2020 – 3/12/2020

5.3

Xác nhận hoàn thành 02 mô đun bồi dưỡng năm 2020

100% (11/11) CBQLCSGDPT đại trà hoàn thành mô đun 1 và…….. mô đun 2 trên hệ thống LMS của Viettel (Đạt)

……., Ngày …..tháng …năm 2020

HIỆU TRƯỞNG/

ĐẠI DIỆN PHÒNG/SỞ GDĐT DUYỆT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

(Kí và ghi rõ họ tên/nộp trên hệ thống LMS)

(Kí tên, đóng dấu/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA GVSP CHỦ CHỐT

(đánh dấu X): Đạt …; Chưa đạt:

(Kí tên/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)

Danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tham gia bồi dưỡng năm 2020

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Nữ

Dân tộc thiểu số

Công tác tại vùng KK

Chức vụ

Môn học phụ trách

Cấp học

CSGD đang công tác

Quận/

huyện

Điện thoại

Email

2. Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý theo công văn 449/CV-ETEP

MẪU KẾ HOẠCH HỔ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP

CỦA GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN

CHO GVPT/CBQLCSGDPT ĐẠI TRÀ NĂM 2020 (Mẫu này có thể tải từ hệ thống LMS của Viettel)

Kèm theo công văn số 449/CV-ETEP ngày 15/10/2020

GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán điền vào bảng sau và đưa lên hệ thống học trực tuyến LMS:

Họ và tên GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán…………………………………….

Môn học phụ trách:…………………….………………….

Cấp học: …………………………………

Cơ sở giáo dục đang công tác ……………………………………..

TT

Hoạt động

Kết quả cần đạt

Thời gian thực hiện (Từ… đến…

Người phối hợp

(Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)

1

Chuẩn bị học tập

1.1

Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công phụ trách

… GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT phân công)

1.2

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 1 trên hệ thống LMS

100% (….) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 1 thành công hoặc/và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng. Lưu ý: số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cấp quyền tham gia học tập có thể nhỏ hơn số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công, hoặc chưa có, tùy theo việc Sở ký kết thỏa thuận với nhà cung ứng LMS – Viettel)

1.3

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 2 trên hệ thống LMS

100% (….) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 2 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).

2.

Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 1 và mô đun 2

2.1.

Hỗ trợ trên hệ thống LMS của Viettel: Thảo luận, góp ý, nhắc hoàn thành bài tập quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm, các trao đổi, hỗ trợ khác ngoài việc hoàn thành mô đun trên hệ thống học tập

(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến, cần chèn thêm các dòng phụ)

100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các lớp học ảo, tham gia thảo luận trực tuyến trên hệ thống LMS của Viettel với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (điền số lượng được cấp quyền tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel)

100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

100% thắc mắc được GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).

2.2

Các hoạt động hỗ trợ trực truyến khác, giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán;

(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến khác, không trên hệ thống LMS của Viettel, cần chèn thêm các dòng phụ)

100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động trực truyến khác, được giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (Điền số lượng GVPT/CBQLCS GDPT được phân công hỗ trợ).

100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

100% thắc mắc được GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).

2.3.

Hỗ trợ trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường (bao gồm cả các hỗ trợ liên quan đến quá trình học tập mô đun và các hỗ trợ phát triển nghề nghiệp tại chỗ, liên tục khác trong năm)

(Ghi rõ tên hoạt động, có thể chèn thêm các dòng phụ)

100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn, giải đáp thắc mắc trực tiếp, dự giờ – sinh hoạt chuyên môn, trao đổi chuyên môn khác, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công hỗ trợ).

100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

100% thắc mắc được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).

3.

Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng

3.1.

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 1

100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun;

3.2

Chấm bài tập hoàn thành mô đun 1

100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun);

Nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán chịu trách nhiệm hướng dẫn.

*Chú ý: Không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

3.3

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 2

100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun;

3.4

Chấm bài tập hoàn thành mô đun 2

100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun);

Nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán chịu trách nhiệm hướng dẫn.

*Chú ý: Không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

4.

Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng

4.1

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 1

100% (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 1;

4.2

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 2

100% (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 2;

4.3

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát về chương trình bồi dưỡng năm 2020

100% (….) (điền số lượng) GVPT/CBQLCS GDPT hoàn thành 02 mô đun BDTX năm 2020 hoàn thành Khảo sát về chương trình BDTX năm 2020

5

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS

5.1.

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 1 trên hệ thống LMS

80% (…) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun 1 (Đạt)

5.2

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 2 trên hệ thống LMS

80% (…) GVPT/ CBQLCSGDPT (điền số lượng GVPT/CBQLCS GDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt)

5.3

Xác nhận hoàn thành 02 mô đun bồi dưỡng năm 2020

80% (…) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành mô đun 1 và mô đun 2 trên hệ thống LMS của Viettel (Đạt)

………. Ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG/

ĐẠI DIỆN PHÒNG/SỞ GDĐT DUYỆT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Kí tên, đóng dấu/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)

(Kí và ghi rõ họ tên/nộp trên hệ thống LMS)

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA GVSP CHỦ CHỐT

(đánh dấu X): Đạt …; Chưa đạt:

(Kí tên/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm