Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu phân phối chương trình lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tất cả các môn

Nội dung chương trình học bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
14

Nội dung chương trình học bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bản in

Mẫu phân phối chương trình lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tất cả các môn bao gồm môn Toán 1 và Tiếng Việt, Âm nhạc, Đạo Đức, Mĩ thuật, TNXH, GDTC,… là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 1 theo chương trình mới.

1. Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

CHỦ ĐỀ

TUẦN

TÊN BÀI

THỜI LƯỢNG

1.Các số từ 0 đến 10

1

Tiết học đầu tiên

1 tiết

Các số 0, 1,2,3,4,5

2 tiết

2

Các số 6,7,8,9

3 tiết

3

Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

2 tiết

So sánh số

1 tiết

4

So sánh số

3 tiết

5

Mấy và mấy

3 tiết

6

Luyện tập chung

3 tiết

7

Luyện tập chung

1 tiết

2. Làm quen với một số hình phẳng

7

Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

2 tiết

8

Thực hành lắp ghép xếp hình

2 tiết

Luyện tập chung

1 tiết

3.Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

9

Phép cộng trong phạm vi 10

3 tiết

10

Phép cộng trong phạm vi 10

3 tiết

11

Phép trừ trong phạm vi 10

3 tiết

12

Phép trừ trong phạm vi 10

3 tiết

13

Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

3 tiết

14

Luyện tập chung

3 tiết

4.Làm quen với một số hình khối

15

Khối lập phương, khối hộp chữ nhật

2 tiết

Vị trí định hướng trong không gian

1 tiết

16

Vị trí định hướng trong không gian

2 tiết

Luyện tập chung

1 tiết

5.Ôn tập học kì 1

17

Ôn tập các số trong phạm vi 10

2 tiết

Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

1 tiết

18

Ôn tập hình học

1 tiết

Ôn tập chung

1 tiết

Kiểm tra đánh giá

1 tiết

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 1 kì 2

CHỦ ĐỀ

TUẦN

TÊN BÀI

THỜI LƯỢNG

6.Các số đến 100

19

Số có hai chữ số

3 tiết

20

Số có hai chữ số

2tiết

20

So sánh số có hai chữ số

1 tiết

21

So sánh số có hai chữ số

2tiết

21

Bảng các số từ 1 đến 100

1 tiết

22

Luyện tập chung

2tiết

7. Độ dài và đo độ dài

22

Dài hơn, ngắn hơn

1 tiết

23

Dài hơn, ngắn hơn

2tiết

Đơn vị đo dộ dài

1 tiết

24

Thực hành ước lượng và đo dộ

2 tiết

Luyện tập chung

1 tiết

25

Luyện tập chung

2 tiết

8.Phép cộng và phép trừ không nhớ (trong phạmvi 100)

25

Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số

1 tiết

26

Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số

2 tiêt

26

Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ sô ( tiết 1)

1 tiết

27

Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ sô

2 tiêt

27

Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ sô

1 tiết

28

Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ sô

2 tiết

Luyện tập chung

1 tiết

29

Luyện tập chung

3 tiết

9.Thời gian. Giờ và lịch

30

Xem giờ đúng trên đồng hồ

2 tiết

Các ngày trong tuần

1 tiết

31

Các ngày trong tuần

2 tiết

31

Thực hành xem lịch và giờ

1 tiết

32

Luyện tập chung

2 tiết

10. Ôn tập cuối năm

32

Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

1 tiết

33

Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

2 tiết

33

Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

1 tiết

34

Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

2 tiết

Ôn tập hình học và đo lường

1 tiết

35

Ôn tập hình học và đo lường

2 tiết

Ôn tập chung

1 tiết

2. Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT 1 TẬP 1

Tuần

Tên bài

Tiết

trang

Làm quen

Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập

1- 2

Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe

3 – 4

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm

11 – 12

1

Bài 1: A a

13 – 14

Bài 2: B b

15 – 16

Bài 3: B b /

17 – 18

Bài 4: E e Ê ê

19 – 20

Bài 5: Ôn tập và kể chuyện

21 – 22

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

23 – 24

2

Bài 6: O o?

25 – 26

Bài 7: Ô ô

27 – 28

Bài 8: D d Đ d

29 – 30

Bài 9: Ơ ơ

31 – 32

Bài 10: Ôn tập và kể chuyện

33 – 34

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

35 – 36

3

Bài 11: I I K k

37 – 38

Bài 12: H h L l

39 – 40

Bài 13: U u Ư ư

41 – 42

Bài 14: Ch ch Kh kh

43 – 44

Bài 15: Ôn tập và kể chuyện

45 – 46

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

47 – 48

4

Bài 16: M m N n

49 – 50

Bài 17: G g Gi gi

51 – 52

Bài 18: Gh gh Nh nh

53 – 54

Bài 19: Ng ng Ngh ngh

55 – 56

Bài 20: Ôn tập và kể chuyện

57- 58

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

59 – 60

5

Bài 21: R r S s

61 – 62

Bài 22: T t Tr tr

63 – 64

Bài 23: Th th ia

65 – 66

Bài 24: ua ưa

67 – 68

Bài 25: Ôn tập và kể chuyện

69 – 70

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

71 – 72

6

Bài 26: Ph ph Qu qu

73 – 74

Bài 27: V v X x

75 – 76

Bài 28: Y y

77 -78

Bài 29: Luyện tập chính tả

79 – 80

Bài 30: Ôn tập và kể chuyện

81 – 82

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

83 – 84

7

Bài 31: an ăn ân

85 – 86

Bài 32: on ôn ơn

87 – 88

Bài 33: en ên in un

89 – 90

Bài 34: am ăm âm

91 – 92

Bài 35: Ôn tập và kể chuyện

93 – 94

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

95 – 96

8

Bài 36: om ôm ơm

97 – 98

Bài 37: em êm im um

99 – 100

Bài 38: ai ay ây

101 – 102

Bài 39: oi ôi ơi

103 – 104

Bài 40: Ôn tập và kể chuyện

105 – 106

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

107 – 108

9

Bài 41: ui ưi

109 – 110

Bài 42: ao eo

111 – 112

Bài 43: au âu êu

113 – 114

Bài 44: iu ưu

115 – 116

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện

117 -118

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

119 -120

10

Bài 46: ac ăc âc

121 – 122

Bài 47: oc ôc uc ưc

123 -124

Bài 48: at ăt ât

125 – 126

Bài 49: ot ôt ơt

127 – 128

Bài 50: Ôn tập và kể chuyện

129 – 130

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

131 – 132

11

Bài 51: et êt it

133 – 134

Bài 52: ut ưt

135 – 136

Bài 53: ap ăp âp

137 – 138

Bài 54: op ôp ơp

139 – 140

Bài 55: Ôn tập và kể chuyện

141 – 142

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

143 – 144

12

Bài 56: ep êp ip up

145 – 146

Bài 57: anh ênh inh

147 – 148

Bài 58: ach êch ich

149 – 150

Bài 59: ang ăng âng

151 – 152

Bài 60: Ôn tập và kể chuyện

153 – 154

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

155 – 156

13

Bài 61: ong ông ung ưng

157 – 158

Bài 62: iêc iên iêp

159 – 160

Bài 63: iêng iêm yên

161 – 162

Bài 64: iêt iêu yêu

163 -164

Bài 65: Ôn tập và kể chuyện

165 – 166

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

167 – 168

14

Bài 66: uôi uôm

169 – 170

Bài 67: uôc uôt

171 – 172

Bài 68: uôn uông

173 – 174

Bài 69: ươi ươu

175 – 176

Bài 70: Ôn tập và kể chuyện

177 – 178

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

179 – 180

15

Bài 71: ươc ươt

181 – 182

Bài 72: ươm ươp

183 – 184

Bài 73: ươn ương

185 – 186

Bài 74: oa oe

187 – 188

Bài 75: Ôn tập và kể chuyện

189 – 190

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

191 -192

16

Bài 76: oan oăn oat oăt

193 – 194

Bài 77: oai uê uy

195 -196

Bài 78: uân uât

197 – 198

Bài 79: uyên uyêt

199 – 200

Bài 80: Ôn tập và kể chuyện

201- 202

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

203-204

17

Bài 81: Ôn tập

205 – 206

Bài 82: Ôn tập

207-208

Bài 83: Ôn tập

209 -210

Đánh giá cuối kì

211-212

213-214

Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ)

215 – 216

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT 1 TẬP 2

Tuần

Tên bài/ Chủ đề

Tiết

TÔI VÀ CÁC BẠN

19

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1

217 – 218

219 – 220

Bài 2: Đôi tai xấu xí

221 – 222

223 – 224

Bài 3: Bạn của gió

225 – 226

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

227 – 228

20

Bài 4: Giải thưởng tình bạn

229 – 230

231 – 232

Bài 5: Sinh nhật của voi con

233 – 234

235 – 236

Ôn tập

237 – 238

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

239 – 240

MÁI ẤM GIA ĐÌNH

21

Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay

241 – 242

243 – 244

Bài 2: Làm Anh

245 – 246

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi

247 – 248

249 – 250

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

251 – 252

22

Bài 4: Quạt cho bà ngủ

253 – 254

Bài 5: Bữa cơm gia đình

255- 256

257 – 258

Bài 6: Ngôi nhà

259 – 260

Ôn tập

261 – 262

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng

263 – 264

MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

23

Bài 1: Tôi đi học

265- 266

267 – 268

Bài 2: Đi học

269 -270

Bài 3: Hoa yêu thương

271 – 272

273 – 274

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

275 – 276

24

Bài 4: Cây bàng và lớp học

277 – 278

Bài 5: Bác trống trường

279 – 280

281 – 282

Bài 6: Giờ ra chơi

283 – 284

Ôn tập

285 – 286

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

287 – 288

ĐIỀU EM CẦN BIẾT

25

Bài 1: Rửa tay trước khi ăn

289 – 290

291 – 292

Bài 2: Lời chào

293 – 294

Bài 3: Khi mẹ vắng nhà

295 – 296

297 – 298

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

299 – 300

26

Bài 4: Nếu không may bị lạc

301 – 302

303 – 304

Bài 5: Đèn giao thông

305 – 306

307 – 308

Ôn tập

309 – 310

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

311 – 312

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

27

Bài 1: Kiến và chim bồ câu

313 – 314

315 – 316

Bài 2: Câu chuyện của rễ

317 – 318

Bài 3: Câu hỏi của sói

319 – 320

321 – 322

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

323 – 324

28

Bài 4: Chú bé chăn cừu

325 – 326

327 – 328

Bài 5: Tiếng vọng của núi

329 – 330

331 – 332

Ôn tập

333 – 334

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

335 – 336

THIÊN NHIÊN KÌ THÚ

29

Bài 1: Loài chim của biển cả

337 – 338

339 – 340

Bài 2: Bảy sắc cầu vồng

341 – 342

Bài 3: Chúa tể rừng xanh

343 – 344

345 – 346

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

347 – 348

30

Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh

349 – 350

351 – 352

Bài 5: Cây liễu dẻo dai

353 – 354

355- 356

Ôn tập

357 – 358

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

359 – 360

THẾ GIỚI TRONG MẮT EM

31

Bài 1: Tia nắng đi đâu?

361 – 362

Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng

363 – 364

Bài 3: Ngày mới bắt đầu

365 – 366

367 – 368

Bài 4: Hỏi mẹ

369 – 370

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

371 – 372

3

Bài 5: Những cánh cò

373 – 374

375 – 376

Bài 6: Buổi trưa hè

377 – 378

Bài 7: Hoa phượng

379 – 380

Ôn tập

381 – 382

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng

383 – 384

ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI

33

Bài 1: Cậu bé thông minh

385 – 386

387 – 388

Bài 2: Lính cứu hỏa

389- 390

391- 392

Bài 3: Lớn lên bạn làm gì?

393 – 394

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

395 – 396

34

Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa

397 – 398

Bài 5: Nhớ ơn

399 – 400

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam

401 – 402

403 – 404

Ôn tập

405 – 406

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

407 – 408

35

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ

Bài 1

409 – 410

Bài 2

411- 412

Bài 3

413 – 414

Ôn tập; Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng

415 – 416

Kiểm tra

417 – 418

Kiểm tra

419 – 420

3. Phân phối chương trình TNXH lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Chủ đề

Tên bài

Thời lượng

1. Gia đình

Kể về gia đình

2 tiết

Ngôi nhà của em

2 tiết

Đồ dùng trong nhà

2 tiết

An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà

2 tiết

Ôn tập chủ đề Gia đình

3 tiết

2. Trường học

Lớp học của em

3 tiết

Cùng khám phá trường học

3 tiết

Cùng vui ở trường

2 tiết

Ôn tập chủ đề Trường học

3 tiết

3. Cộng đồng địa phương

Cùng khám phá quang cảnh xung quanh

2 tiết

Con người nơi em sống

2 tiết

Vui đón Tết

2 tiết

An toàn trên đường

2 tiết

Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương

3 tiết

4. Thực vật và động vật

Cây xung quanh em

3 tiết

Chăm sóc và bảo vệ cây trồng

3 tiết

Con vật quanh em

3 tiết

Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi

2 tiết

Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật

3 tiết

5. Con người và sức khỏe

Cơ thể em

3 tiết

Các giác quan của cơ thể

3 tiết

Ăn, uống hằng ngày

2 tiết

Vận động và nghỉ ngơi

2 tiết

Tự bảo vệ mình

2 tiết

Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe

3 tiết

6. Trái đất và bầu trời

Cùng khám phá bầu trời

3 tiết

Thời tiết luôn thay đổi

3 tiết

Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời

3 tiết

4. Phân phối chương trình Đạo đức lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Chủ đề

Tuần

Tên bài

Số tiết

1. Tự chăm sóc bản thân

1

Em giữ sạch đôi tay

1

2

Em giữ sạch răng miệng

1

3

Em tắm gội sạch sẽ

1

4

Em giữ trang phục gọn gàng sạch sẽ

1

2. Yêu thương

gia đình

5

Gia đình của em

1

3. Quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình

6

Lễ phép vâng lời ông bà,cha mẹ, anh chị

1

7

Quan tâm chăm sóc ông bà

1

8

Quan tâm chăm sóc cha mẹ

1

9

Chăm sóc , giúp đỡ em nhỏ

1

10

Thực hành kĩ năng giữa kì

1

4. Thực hiện nội quy trường lớp

11

Đi học đúng giờ

1

12

Học bài và làm bài đầy đủ

1

13

Giữ trật tự trong trường lớp

1

14

Giữ gìn tài của trường lớp

1

15

Giữ gìn vệ sinh trường lớp

1

5. Sinh hoạt nề nếp

16

Gòn gàng ngăn nắp

1

17

Học tập sinh hoạt đúng giờ

1

18

Ôn tập-đánh giá

6. Tự giác làm việc của mình

19

Tự giác học tập

1

20

Tự giác tham gia các hoạt động của trường

1

21

Tự giác làm việc ở nhà

1

7. Thật thà

22

Không nói dối

1

23

Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác

1

24

Nhặt được của rơi trả người đánh mất

1

25

Biêt nhận lỗi

1

26

Thực hành năng giữa kì

1

8. Phòng tránh tai nạn thương tích

27

Phòng tránh tai nạn giao thông

1

28

Phòng tránh đuối nước

1

29

Phòng tránh bỏng

1

30

Phòng tránh thương tích do bị ngã

1

31

Phòng tránh điện giật

1

32

Phòng tránh ngộ độc thực phẩm

1

33

Phòng tránh xâm hại

1

34

Ôn tập đánh giá

1

35

Ôn tập đánh giá

1

5. Phân phối chương trình Âm nhạc lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Chủ đề

Tuần

Tên bài

Thời lượng

1. Âm thanh kì diệu

1

Thường thức âm nhạc: Âm thanh kì diệu Vận dụng-sáng tạo: To- Nhỏ

Hát: Vào rừng hoa

1

2

Hát: Vào rừng hoa-Đọc nhạc bậc thang Đồ- rê- mi. Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ

1

3

Hát: Vào rừng hoa-Đọc nhạc bậc thang Đồ -rê -mi.

1

4

Hát: Vào rừng hoa-Đọc nhạc bậc thang Đồ- rê- mi.Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ

1

2. Việt Nam yêu thương

5

Hát Tổ quốc ta.Vận dụng –sáng tạo;cao –thấp

1

6

Hát Tổ quốc ta. Nhạc cụ: Trống con

1

7

Nghe nhạc: Bài hát Quốc ca. Nhạc cụ: Trống con

1

8

Hát Tổ quốc ta. Vận dụng –sáng tạo ;Cao –thấp

1

3. Mái trường thân yêu

9

Hát: lớp 1 thân yêu. Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ- Cao –thấp

1

10

Hát: lớp 1 thân yêu. Đọc nhạc: Ban nhạc Đô –Rê- Mi

1

11

Đọc nhạc: Ban nhạc Đô –Rê- Mi. Nghe nhạc Những bông hoa những bài ca.

1

12

Hát: lớp 1 thân yêu. Đọc nhạc: Ban nhạc Đô –Rê- Mi. Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ- Cao –thấp

1

4. Vòng tay bạn bè

13

Hát: Chào người bạn mới đến

1

14

Hát: Chào người bạn mới đến- Nhạc cụ: Trống con

1

15

Thường thức âm nhạc. Trống cái. Nghe nhạc: vũ khúc Thiên nga trích Vỡ Ba lê hồ thiên nga.

1

16

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1

1

17

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1

1

5, Nhịp điệu mùa xuân

18

Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Vận dụng –Sáng tạo Dài -ngắn.

1

19

Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Đọc nhạc: những người bạn của Đô –Rê- Mi.

1

20

Đọc nhạc: những người bạn của Đô –Rê- Mi. Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Vôn- gang a-ma- đớt Mô-da. Vận dụng –Sáng tạo Dài -ngắn.

1

21

Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Vận dụng –Sáng tạo: Dài -ngắn.

1

6.Về miền dân ca

22

Hát: Gà gáy. Vận dụng –Sáng tạo: Dài -ngắn.

1

23

Hát: Gà gáy.Nhạc cụ Thanh phách

1

24

Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về thanh phách. Vận dụng –Sáng tạo: Dài -ngắn.

1

25

Hát: Gà gáy.Nghe nhạc: Lí cây bông

1

7. Gia đình

26

Hát: Cây gia đình. Vận dụng –Sáng tạo: góc âm nhạc

1

27

Hát: Cây gia đình, .Đọc nhạc: Hát cùng Đô-rê -mi –pha- son.

1

28

Đọc nhạc: Hát cùng Đô-rê -mi –pha- son.Nghe nhạc: Bài hát Con chim vành khuyên

1

29

Vận dụng –Sáng tạo: góc âm nhạc. Hát: Cây gia đình

1

8. Vui đón hè

30

Hát: Ngôi sao lấp lánh

1

31

Nhạc cụ: Trai-en-cô (triangle)

1

32

Ôn tập cuối năm

1

33

Ôn tập cuối năm

1

34

Đánh giá cuối năm

1

35

Đánh giá cuối năm

1

6. Phân phối chương trình GDTC lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Chủ đề 1:

Bài Tên bài Nội dung Thời lượng
1 Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ

– Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

3 tiết
2 Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số.

– Cách tập hợp đội hình hàng dọc, cách dóng hàng và cách điểm số.

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
3 Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng

– Cách tập hợp đội hình hàng ngang, cách dóng hàng, cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
4 Động tác quay các hướng

– Động tác quay trái, quay phải, quay sau

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

3 tiết

Chủ đề 2: Bài tập thể dục

Bài Tên bài Nội dung Thời lượng
1 Động tác vươn thở, động tác tay

– Động tác vươn thở và tay

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

2 tiết
2 Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng

– Động tác chân, vặn mình, bụng

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

3 tiết
3 Động tác phối hợp, động tác điều hòa

– Động tác phối hợp và điều hòa

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

2 tiết

Chủ đề 3: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

Bài Tên bài Nội dung Thời lượng
1 Vận động của đầu, cổ

– Động tác cơ bản có liên quan đến đầu, cổ

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

3 tiết
2 Vận động của tay

– Động tác cơ bản của tay

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
3 Vận động của chân

– Động tác cơ bản của chân

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

5 tiết
4 Vận động phối hợp của cơ thể

– Bài tập 1

– Bài tập 2

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

6 tiết
5 Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)

– Bài tập phát triển năng lực phối hợp vận động của cơ thể

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

6 tiết

Thể thao tự chọn

Chủ đề 1: Môn bóng rổ

Bài Tên bài Nội dung Thời lượng
1 Làm quen với bóng

– Các động tác làm quen với bóng

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
2 Động tác di chuyển không bóng

– Chạy theo đường thẳng

– Chạy đổi hướng

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
3 Động tác dẫn bóng

– Dẫn bóng tại chỗ

– Dẫn bóng di chuyển lên trước

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

5 tiết
4 Động tác ném rổ 2 tay trước mặt

– Động tác tại chỗ ném rổ 2 tay trước ngực

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

5 tiết

Chủ đề 2: Môn bơi

Bài Tên bài Nội dung Thời lượng
1 Đi trong nước

– Cách di chuyển trong nước, di chuyển lên trước, di chuyển sang ngang

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

3 tiết
2 Chạy, nhảy trong nước

– Cách chạy, nhảy trong nước

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

3 tiết
3 Lặn, nhịp thở trong nước

– Cách lặn, nhịn thở trong nước có điểm tì

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
4 Tập thở có điểm tì

– Cách úp mặt, lặn tập thở trong nước có điểm tì

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
5 Tập thở không có điểm tì

– Cách thở không có điểm tì

– Trò chơi vận động

– Bài tập phát triển thể lực

4 tiết

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm