Biểu mẫuHợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý

Mẫu quyết định của Giám đốc về việc thanh lý xe

Quyết định thanh lý xe ô tô
99

Quyết định thanh lý xe ô tô

Mẫu quyết định của chủ sở hữu

Mẫu quyết định của chủ sở hữu là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thanh lý xe ô tô. Mẫu quyết định nêu rõ người thanh lý, giá trị thanh lý xe… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định thanh lý xe

CÔNG TY TNHH ……….
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: …../20…../QĐ-…..

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU
CÔNG TY TNHH ……………………………………….

(V/v:Bán Ô tô của công ty…….…..)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ của công ty TNHH ……………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bán thanh lý tài sản của công ty bao bao gồm:

+ Một (01) Ô tô hãng:………………….……………..đời xe: ……………………………

Biển số xe: ……………………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ khác kèm theo: ………………………………………………………………………

Giá bán:……………………000 đồng (bằng chữ:……………………………………)

Thời điểm chuyển nhượng: Kể từ ngày hai bên xác lập hợp đồng mua bán ô tô tại văn phòng công chứng.

Điều 2: Điều khoản thi hành

– Những nội dung thay đổi trên đã được sửa đổi trong điều lệ công ty;

– Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

– Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

……………………….

Lưu VP.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

Mẫu quyết định của Giám đốc về việc thanh lý xe

Quyết định thanh lý xe ô tô

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm