Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu quyết định phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài

Quyết định phê duyệt liên kết đào tạo
32

Quyết định phê duyệt liên kết đào tạo

Mẫu quyết định về việc phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu quyết định về việc phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung phê duyệt… Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu báo cáo kết quả đào tạo thường xuyên

Mẫu báo cáo tình hình liên kết đào tạo

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài như sau:

………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………../QĐ-……..

……….., ngày…… tháng…… năm……..

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài
……. (1) ……

……….…. (2) …………….

Căn cứ………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Nghị định số ………../2018/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Xét đề nghị của ………(4)……… và ……..(6)………… tại Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo …….(1)………. ngày … tháng … năm …..;

Xét đề nghị của …………………………………….(3)………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt liên kết đào tạo ……………………….(1)……………. giữa các Bên:

Bên Việt Nam: ………………………………………(4)……………………………………………..

– Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………

– Fax: ………………………………………………………………………………………………………………….

– Website: ……………………………………………………………………………………………………………

– Quyết định thành lập: …………………………….(5)……………………………………………….

Bên nước ngoài: …………………………………..(6)………………………………………………

– Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………

– Fax: ………………………………………………………………………………………………………………….

– Website: ……………………………………………………………………………………………………………

– Giấy phép thành lập: ………………………………(7)……………………………………………..

Điều 2. Các Bên liên kết có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, những cam kết, kế hoạch được trình bày trong Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo với những nội dung chính sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: ………………………………………..(8)……………………………….

2. Thời gian và chương trình đào tạo: …………………….…..(9)…………………………………

3. Ngôn ngữ giảng dạy: ………………………………………..(10)………………………………

4. Đội ngũ giảng viên: ………………………………………..(11)………………………………..

5. Quy mô đào tạo: ……………………………………………..(12)……………………………..

6. Địa điểm đào tạo: ……………………………………………(13)……………………………..

7. Văn bằng được cấp: ………………………………………..(14)………………………………..

8. Kinh phí đào tạo và quản lý tài chính: ……………………….(15)…………………………….

Điều 3. Sau mỗi năm học …………….(16)…………….. chịu trách nhiệm báo cáo ………(17)……. về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thực hiện và quản lý liên kết đào tạo và định kỳ 6 tháng một lần cập nhật cơ sở dữ liệu về liên kết đào tạo với nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

………(18)………. chịu trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra công tác tổ chức thực hiện và quản lý liên kết của các bên liên kết theo Quyết định này và Hồ sơ liên kết đã phê duyệt.

Điều 4. Thời hạn hoạt động của liên kết đào tạo là…………………………………………………….

Điều 5. Hiệu lực của quyết định; cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– …………………;
– …………………;
– Lưu: VT, ……….

…….(2)……..
(Ký, đóng dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên liên kết đào tạo, ngành và trình độ đào tạo;

(2) Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt liên kết đào tạo;

(3) Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo Quyết định phê duyệt liên kết đào tạo;

(4) Tên của bên liên kết Việt Nam;

(5) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của bên liên kết Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản;

(6) Tên của bên liên kết nước ngoài;

(7) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản;

(8) Yêu cầu về đối tượng tuyển sinh, trình độ đầu vào, năng lực sử dụng ngoại ngữ và các yêu cầu khác;

(9) Thời gian học (năm học hoặc học kỳ), hình thức, phương thức liên kết đào tạo, thời lượng chương trình đào tạo;

(10) Ngoại ngữ sử dụng trong quá trình giảng dạy;

(11) Quy định về giảng viên tham gia đào tạo (trình độ chuyên môn và năng lực sử dụng ngoại ngữ)

(12) Số lượng tuyển sinh mỗi khóa, số khóa tuyển sinh/năm;

(13) Địa chỉ thực hiện liên kết đào tạo;

(14) Tên bằng tốt nghiệp và tên cơ sở giáo dục cấp bằng tốt nghiệp;

(15) Mức thu học phí (toàn khóa học hoặc theo năm học), nguồn kinh phí tài trợ (nếu có);

(16) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam và tên cơ sở giáo dục nước ngoài;

(17) Tên đơn vị nhận báo cáo;

(18) Tên đơn vị được giao nhiệm vụ.

Mẫu quyết định về việc phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu quyết định về việc phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm