Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu quyết định thanh tra của Sở giáo dục

Quyết định thanh tra
62

Quyết định thanh tra

Mẫu quyết định về việc thanh tra

Mẫu quyết định về việc thanh tra là mẫu bản quyết định được Sở giáo dục và Đào tạo lập ra để quyết định về việc thanh tra một việc gì đó. Mẫu quyết định nêu rõ thời gian thanh tra, nhiệm vụ thanh tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin vào học lớp 1

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019

Bài phát biểu của học sinh lớp 8 trong lễ tri ân

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc thanh tra như sau:

UBND TỈNH ………………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: …………../QĐ-SGD&ĐT

……………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thanh tra ……(1)…… ……(2)……

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(3)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(3)………….…………………………..;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra ……(1)……., …………(2)…………..

Thời gian thanh tra: từ ngày ……(4)….. đến ……(5)…….

Thời kỳ thanh tra: Từ năm học …(6)….. đến năm học …(6)….

Điều 2. Thành lập Đoàn Thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau ( danh sách kèm theo).

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ: ……………(7)…………………..

Công tác phí, chế độ bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra do Sở Giáo dục và Đào tạo thanh toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 3, Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Sở, các ông (bà) có tên tại Điều 2 và Hiệu trưởng (Trưởng phòng, Giám đốc) ……(2)…..chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 5;

– …(8)…;

– Lưu: VT, (9).

GIÁM ĐỐC (10)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Thanh tra hành chính hoặc thanh tra chuyên ngành.

(2) Tên đơn vị được thanh tra.

(3) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(4) Ngày bắt đầu thanh tra.

(5) Ngày kết thúc thanh tra.

(6) Các năm học được thanh tra.

(7) Nội dung các nhiệm vụ của Đoàn Thanh tra.

(8) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(10) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc thanh tra

Mẫu quyết định về việc thanh tra

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm