Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 04-VDS: Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Thông báo, sửa đổi bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
63

Thông báo, sửa đổi bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 04-VDS: Thông báo, sửa đổi bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự là biểu mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo, sửa đổi bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo sửa đổi, bổ sung… Mẫu được ban hành theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 04-VDS

Mẫu số 04-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../TB-TA

…………., ngày ….. tháng …. năm …….

THÔNG BÁO
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Kính gửi:(2) ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:(3) ………………………………………………………………………………………………………….

Ngày …..tháng ……năm ……….., Tòa án nhân dân…………… đã nhận được đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày…… tháng…….. năm……….. của(4) ……………….nộp trực tiếp/do dịch vụ bưu chính chuyển đến/bằng phương thức gửi trực tuyến yêu cầu Tòa án giải quyết(5) ……..

Sau khi xem xét đơn yêu cầu, Tòa án nhân dân………………………………………………………
nhận thấy nội dung đơn chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 193, khoản 2 Điều 362, khoản 2 Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân…………………. yêu cầu (6) ……………………………….. sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, cụ thể:(7)

1. ……………………………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu(8)…………………………… không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự thì Tòa án trả lại đơn yêu cầu cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có), trừ trường hợp có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04-VDS:

(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi “- là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thì ghi “- là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày…..” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4), (6) và (8) Nếu là cá nhân thì ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi loại việc dân sự (ví dụ: “tuyên bố một người là đã chết”; “hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”; “tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu”).

(7) Ghi những nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Mẫu 04-VDS thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu 04-VDS

Trên đây là Mẫu 04-VDS thuộc biểu mẫu hành chính được ban hành theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm