Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu số 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân

Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105
169

Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105

Mẫu số 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công là mẫu bản tờ khai về đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công để giảm trừ gia cảnh. Mẫu tờ khai được ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế.

1. Khi nào dùng mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc?

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc được sử dụng khi người lao động cần làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh khi có người phụ thuộc.

Chỉ có người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở lên thì mới phải khai người phụ thuộc.

Đối với mỗi người phụ thuộc, người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh mức 3,6 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, theo điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người phụ thuộc bao gồm những đối tượng sau:

– Con gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể:

+ Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng);

+ Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động;

+ Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng;

2. Mẫu số 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo Thông tư 105

Mẫu số 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân

Mẫu số: 20-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

□ Đăng ký thuế □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………………….

2. Mã số thuế:………………………

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:…..

4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):

5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):

6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

7. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu:

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh

Mã số thuế (nếu có)

Quốc tịch

Loại giấy từ (CMND/CCCD /Hộ chiếu)

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ nơi thường trú

Địa chỉ hiện tại

Quan hệ với người nộp thuế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

2

3

8. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh:

STT

Họ và tên

MST (nếu có)

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Ngày sinh

Số

Ngày cấp

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/ Xã

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

1

2

3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…, ngày … tháng … năm…

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cá nhân chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

3. Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Thông tư 95

Mẫu số: 20-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Giảm trừ gia cảnh Đăng ký thuế Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: …………………………………………………………………….

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: ……………………………………………………

4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):

………………………………………………………………………………………………………………..

5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):

6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu
STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh Mã số thuế (nếu có) Quốc tịch Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
2
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STT Họ và tên
Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)
Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/Xã
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
1
2

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…………., ngày…..tháng…..năm…..
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm