Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

Tờ trình phê duyệt danh sách học sinh
75

Tờ trình phê duyệt danh sách học sinh

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ là mẫu tờ trình được lập ra để phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin học sinh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu

Mẫu tờ trình đề nghị cử cán bộ phụ trách trường

Mẫu tờ trình đề nghị miễn nhiệm hiệu trưởng

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ như sau:

UBND TỈNH …………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: ………………../TTr-SGDĐT

…………., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ
trợ …………………(1)……………………

Kính gửi: UBND tỉnh ………………

Căn cứ…………………………………(2)…………………………………..;

Căn cứ…………………………………(2)………….………………………..,

Theo hồ sơ của các trường đề nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách các đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ năm học …(3)….. với kết quả như sau:

Năm học ………(3)…..: gồm có …(4)……học sinh (có danh sách học sinh kèm theo) trong đó:

…………………………………(5)…………………………………………

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo ………(2)………..

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– …(6)…;

– Lưu: VT, KHTC, (7).

GIÁM ĐỐC (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Nội dung hỗ trợ.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Tờ trình.

(3) Tên năm học.

(4) Tổng số lượng học sinh được hỗ trợ.

(5) Các đối tượng và số lượng cụ thể từng đối tượng được hỗ trợ.

(6) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm