Tài liệuVăn hóa

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
143

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Bản in

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh sau đây là tài liệu ôn tập thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh hiệu quả. Bộ tài liệu ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập hiệu quả hơn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của ông được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa. Các nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển gắn với các thời kì hoạt động của Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng Việt Nam vào đầu và giữa thế kỷ 20.

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Nguyễn Ái Quốc gởi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Vecxay vào ngày tháng năm nào?

2. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin vào thời gian nào?

3. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?

4. Câu “… Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

5. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?

6. “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu trên ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

7. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu trên Hồ Chí Minh nói đó trong văn kiện nào?

8. Chọn phương án trả lời đúng nhất:

9. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

10. Bài thơ: “Gạo đem vào giã bao đau đớn;

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông;

Sống ở trên đời người cũng vậy;

Gian nan rèn luyện mới thành công”

Bài thơ trên ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

11. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác – Lênin nghĩa là gì?

12. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?

13. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

14. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:

15. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?

16. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Việt Nam muốn làm bạn với ….., không gây thù oán với một ai”.

17. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem … để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

18. Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam do yếu tố nào quy định?

19. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn?

20. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?

21. Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?

22. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?

23. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

24. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của chủ nghĩa xã hội là gì?

25. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?

26. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?

27. Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?

28. Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào?

29. Điền vào ô trống, hoàn chỉnh thơ của Hồ Chí Minh.

Rằng đây bốn biển một nhà … Đều là anh em

30. Theo Hồ Chí Minh, để lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng phải làm gì?

31. Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào?

32. Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” bao gồm những loại nào?

33. Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng?

34. Theo Hồ Chí Minh, đức tính cần thiết nhất cho một con người là gì?

35. Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là gì?

36. Câu nói sau đây là của ai?

“Người mà không liêm không bằng súc vật”.

37. Theo Hồ Chí Minh, chữ “người” nghĩa là gì?

38. Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải làm gì?

39. Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì?

40. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:

“Văn hóa …. Cho quốc dân đi”.

41. Câu nói: “Nếu trong một nước, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy” là của ai?

42. Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai?

43. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:

“Một dân tộc dốt là một dân tộc…”

44. Tìm một phương án sai trong đoạn sâu đây:

“Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã:

45. Chọn đáp án sai. Hồ Chí Minh tiếp thu những giá trị tư tưởng nào?

46. Theo Hồ Chí Minh, học để làm gì?

47. Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm?

48. Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?

49. Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào?

50. Ai là tác giả hai thơ:

“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên..”

51. Tác phẩm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?

52. Theo Hồ Chí Minh: […. ] mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử”. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên:

53. Cho biết thơ sau: “Nay ở trong thơ nên có thép, Nhà thơ cũng phải biết xung phong” được Hồ Chí Minh viết trong bài thơ nào:

54. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào?

55. Chọn phương án trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh:

56. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc:

57. Chọn phương án đúng cho câu hỏi sau: Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phản ánh:

58. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:

59. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để:

60. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Lực lượng giải phóng dân tộc gồm:

61. Chọn phương án trả lời cho hỏi sau: Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:

62. Chọn phương án trả lời cho hỏi sau: Cách mạng bạo lực là đấu tranh:

63. Chọn phương án đúng trả lời cho hỏi sau: Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới, cần quán triệt những nội dung gì?

64. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu tổng quát của chủ nghĩa xã hội là gì?

65. Theo Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?

66. Cụm từ điền vào chỗ trống đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước thuộc địa nữa phong kiến,…

67. Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về một nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX, đầu XX bị thất bại?

68. Chọn trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

69. Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc?

70. Chọn trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

71. Chọn trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức của Mặt trận dân tộc thống nhất:

72. Chọn trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố:

73. Chọn trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc ngoại giao:

74. Luận điểm: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy được” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

75. Chọn trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

76. Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam:

77. Đảng phải tự thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mặt nào?

78. Chọn trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà nước của dân là:

79. Chọn trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà nước Việt Nam….

80. Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là gì?

81. Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng?

82. Hồ Chí Minh đề cập đạo đức trong những quan hệ nào của con người?

83. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy chuẩn mực đạo đức cách mạng?

84. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức mới?

85. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nền văn hóa mới có những tính chất nào?

86. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo dục là gì?

87. Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì?

88. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống….

“Học để làm việc,…, làm cán bộ”.

89. Bản chất con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

90. Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có:

91. Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình thế giới hiện nay là gì?

92. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, xu thế phát triển chủ đạo của thế giới hiện nay là gì?

93. Việt Nam hiện nay đang đối đầu với những nguy cơ nào?

94. Thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam về chính trị trong những năm đổi mới là gì?

95. Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững phương pháp luận nào?

96. Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã chọn nghĩa là:

97. Tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước hiện nay là gì?

98. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu cách mạng của đất nước ta hiện nay là gì?

99. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì?

100. Những câu sau đây, câu nào là của Hồ Chí Minh?

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm