Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Phiếu cấp trên đánh giá hiệu trưởng/ phó hiệu trưởng

Mẫu phiếu đánh giá hiệu trưởng của cấp trên
49

Mẫu phiếu đánh giá hiệu trưởng của cấp trên

Bản in

Biểu mẫu đánh giá hiệu trưởng dành cho cấp trên

Phiếu cấp trên đánh giá hiệu trưởng/ phó hiệu trưởng là biểu mẫu đánh giá hiệu trưởng phó hiệu trưởng dành cho cấp trên. Mẫu phiếu bao gồm các tiêu chí đánh chuẩn hiệu trưởng chi tiết giúp tạo nên một bảng đánh giá chính xác nhất.

BIỂU MẪU 04.

PHIẾU CẤP TRÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1) Tỉnh/Thành phố ……………………………………………………………………

2) Huyện/Quận/Thị xã: ……………………………….………………………………

3) Cấp học: ……………………………………………………………………………

4) Trường: …………………………………………………………………………….

5) Họ và tên người được đánh giá: ………………………………………………..

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………../……../20……..

Cấp trên trực tiếp đánh giá mức đạt được của từng tiêu chí bằng cách khoanh tròn vào chỉ 1 ô tương ứng với 4 mức đạt được của tiêu chí và phải căn cứ trên minh chứng xác thực.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Mức đánh giá tiêu chí3

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em

Tiêu chí 6. Quản trị hoạt động giáo dục trẻ em

Tiêu chí 7. Quản trị nhân sự nhà trường

Tiêu chí 8. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

Tiêu chí 9. Quản trị tài chính nhà trường

Tiêu chí 10. Quản trị cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường

Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường

Tiêu chun 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ trong nhà trường

Tiêu chí 14. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mi quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

Nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

– Những vn đ cn cải thiện: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Xếp loại kết quả đánh giá4: ………………………………………………………..…….

…………, ngày….tháng…. năm…..
Thủ trưng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

____________________

3 – Tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí;

– Mức đạt: Có phẩm chất, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong qun trị cơ sở giáo dục mầm non theo quy định;

– Mức khá: Có phm chất, năng lực đổi mới, sáng tạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong qun trị cơ sở giáo dục mầm non;

– Mức tốt: Có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới qun trị cơ sở giáo dục mầm non và phát triển giáo dục địa phương.

4 a) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;

b) Đạt chun hiệu trưởng ở mức khá: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, ti thiu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt từ mức khá trlên;

c) Đạt chuẩn hiệu trưởng: có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên;

d) Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng: có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm