Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông cốt cán Mô Đun 2

Quản trị hoạt động dạy học giáo dục trong trường học
60

Quản trị hoạt động dạy học giáo dục trong trường học

Quản trị nhân sự trong trường tiểu học là một trong những khóa tập huấn để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mời các bạn tham khảo chi tiết Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông cốt cán Mô Đun 2.

1. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Tiểu học

1. Tổng quan khóa bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” là một trong những khóa bồi dưỡng quan trọng để triển khai thực hiện CTGDPT 2018, tiếp nối ngay sau khóa bồi dưỡng về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học”. Khóa bồi dưỡng này được thiết kế dành cho học viên là cán bộ quản lý các trường tiểu học để trở thành lực lượng cốt cán hỗ trợ cho hoạt động bồi dưỡng CBQL đại trà nhằm triển khai CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề cốt lõi, quan trọng của quản trị nhân sự trong nhà trường tiểu học nói chung và quản trị nhân sự đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018 nói riêng. Các nội dung được tiếp cận trên nền tảng lý luận về quản trị nhân sự và dựa trên những tiếp cận hiện đại về hoạt động bồi dưỡng GV, NV, CBQL như: tiếp cận phát triển năng lực nghề nghiệp, tiếp cận theo chuẩn,… Các cách tiếp cận này được chọn lọc, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn của quản lý giáo dục và quản trị nhà trường ở Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu chung của mô đun “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” nhằm hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học thực hiện quản trị nhân sự trong nhà trường đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng được thiết kế theo phương pháp kết hợp giữa bồi dưỡng trực tuyến và bồi dưỡng trực tiếp, trong đó có 05 ngày tự học online trước khi tập huấn trực tiếp, 03 ngày tập huấn theo phương thức giáp mặt nhằm tăng cường sự tương tác giữa báo cáo viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng tổ chức hoạt động để học viên được trải nghiệm và thực hành nhằm tạo ra các sản phẩm cụ thể theo kết quả cần đạt của khoá bồi dưỡng, sau đó học viên có 07 ngày để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ học tập, làm bài tập cuối khoá và nộp bài làm trên hệ thống học tập trực tuyến.

Tài liệu khóa bồi dưỡng được biên soạn dành cho hai đối tượng khác nhau là báo cáo viên với học viên. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng đa dạng để báo cáo viên và học viên thuận lợi trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ học tập cũng như kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên.

2. Yêu cầu cần đạt của khóa bồi dưỡng

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng về “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học”, học viên:

1) Phân tích được yêu cầu về đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học; vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học;

2) Đánh giá tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học (số lượng, cơ cấu, chất lượng, vấn đề cần ưu tiên giải quyết, nguyên nhân);

3) Phân tích, đánh giá được kế hoạch phát triển đội ngũ của một trường tiểu học; lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học (mục tiêu, hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian, người thực hiện, điều kiện thực hiện);

4) Đánh giá được công tác chỉ đạo của hiệu trưởng trong tạo động lực, hướng dẫn, giải quyết xung đột… trong trường tiểu học qua một số trường hợp thực tế (case studies);

5) Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong trường tiểu học.

3. Nội dung chính

Quản trị nhân sự có lý thuyết khoa học hoàn chỉnh với nhiều cách tiếp cận đa dạng, tuy nhiên với mục tiêu bồi dưỡng cho hiệu trưởng trưởng tiểu học về quản trị nhân sự trong nhà trường nhằm thực hiện CTGDPT 2018, tài liệu “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” gồm 6 nội dung:

4. Tổ chức hoạt động học tập (bồi dưỡng trực tiếp)

Nội dung 1: Yêu cầu về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

(4 tiết)

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên:

– Phân tích được yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của giáo viên và CBQLCSGD cấp tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT, Chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT nhằm thực hiện CTGDPT 2018.

– Phân tích được vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường tiểu học đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm về yêu cầu CTGDPT 2018 và vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường tiểu học

90 phút

Nhiệm vụ của học viên

Nhiêm vụ 1: Thảo luận cặp đôi về yêu cầu dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018

– Đặt các câu hỏi và cùng trao đổi về các yêu cầu của CTGDPT 2018 mà cá nhân còn chưa rõ trong quá trình học trực tuyến.

– Thảo luận chung về yêu cầu dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau đây:

1. Những điểm điểm mới của các môn học (tên môn học/hoạt động giáo dục, số tiết), yêu cầu đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo CTGDPT 2018 là gì?

2. Có những yêu cầu gì về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018 của trường tiểu học?

3. Những yêu cầu về đội ngũ GV, NV, CBQL để thực hiện dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018 của trường tiểu học là gì?

4. Hiệu trưởng trường tiểu học cần thực hiện nhiệm vụ gì để phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018?

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả.

– Trình bày kết quả thảo luận trên giấy A0/máy tính.

– Cử đại diện nhóm báo cáo về kết quả thảo luận của nhóm, các nhóm khác nhận xét, trao đổi.

30 phút

30 phút

30 phút

Tài liệu, học liệu

Tài liệu học tập Nội dung 1 mục 1.1. và mục 1.2.

Đánh giá

– Kết quả làm việc nhóm của học viên.

– Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học (5 tiết)

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên sẽ:

– Đánh giá đúng tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học để thực hiện CTGDPT 2018 trên các phương diện số lượng, cơ cấu, chất lượng của đội ngũ.

– Phân tích được thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học, xác định được các vấn đề cần ưu tiên giải quyết và các bên có liên quan để giải quyết được các vấn đề đó.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 2. Thảo luận nhóm về đánh giá thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL trường tiểu học theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018

180

phút

Nhiệm vụ của học viên:

Nhiệm vụ 1. Thảo luận toàn lớp về case study 01 – Trường Tiểu học Sơn Đông (video về thực trạng đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học Sơn Đông).

– Xem video giới thiệu đội ngũ GV, NV, CBQL của Trường Tiểu học Sơn Đông

– Nghiên cứu về thực trạng đội ngũ của Trường Tiểu học Sơn Đông

– Chỉ ra điểm mạnh, yếu về đội ngũ GV, NV, CBQL của nhà trường theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Làm việc nhóm để hoàn thành các công việc sau đây:

– Lựa chọn trường tiểu học của 1 học viên trong nhóm để phân tích số lượng GV của nhà trường theo môn học/hoạt động giáo dục theo CTGDPT 2018 (đủ/thiếu/thừa) (Bảng 2.1)

– Phân tích năng lực nghề nghiệp của giáo viên để thực hiện CTGDPT 2018 trong một nhà trường (giáo viên tốt hỗ trợ đồng nghiệp/giáo viên trung bình/giáo viên cần hỗ trợ) (Bảng 2.2)

– Nhận xét về số lượng/chất lượng: mạnh/yếu/thuận lợi/khó khăn

– Vấn đề cần quan tâm giải quyết, nguyên nhân? (Bảng 2.4)

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả

– Trình bày kết quả lên giấy A0

– Trưng bày sản phẩm thảo luận do nhóm đã thực hiện, tham khảo các sản phẩm của các nhóm khác (kĩ thuật phòng tranh).

30 phút

60 phút

60 phút

Tài liệu, học liệu

1. Tài liệu học tập Nội dung 2

2. Bảng 2.1 – Mục 2.4.1

3. Bảng 2.2 – Mục 2.4.1

4. Bảng 2.3 – Mục 2.4.1

5. Bảng 2.4 – Mục 2.5.1

Đánh giá

– Kết quả làm việc nhóm của học viên

– Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập

Nội dung 3: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học (8 tiết)

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung 3, học viên có thể:

Hoạt động học tập:

Hoạt động 3. Nghiên cứu rubric và đánh giá kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL để hiểu về yêu cầu lập kế hoạch

80 phút

Nhiệm vụ của học viên:

Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học (phụ lục 3.1)

Nhiệm vụ 2. Nghiên cứu rubric đánh giá kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học (phụ lục 3.2)

Nhiệm vụ 3. Thảo luận nhóm và đánh giá 01 kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học (minh họa) theo các tiêu chí của rubric.

Tài liệu, học liệu:

1. Tài liệu học tập Nội dung 3, mục 3.2.

2. Phiếu học tập hoạt động 3.

3. Rubric đánh giá (phụ lục 3.2)

Đánh giá:

Giảng viên đánh giá dựa trên kết quả báo cáo nhóm trực tiếp.

Hoạt động 4. Xác định số lượng giáo viên cần bổ sung theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

100 phút

Nhiệm vụ của học viên:

– Nhiệm vụ 1. Xác định các cơ sở pháp lý và thực tiễn để xác định số lượng giáo viên cần bổ sung theo lộ trình thực hiện chương trình GDPT 2018.

– Nhiệm vụ 2: Xác định số lượng giáo viên cần bổ sung theo lộ trình thực hiện chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học

– Nhiệm vụ 3. Phân tích thuận lợi và khó khăn của nhà trường trong phân công chuyên môn cho giáo viên đáp ứng lộ trình thực hiện CTGDPT 2018.

– Nhiệm vụ 4. Đề xuất tham mưu với cấp trên về công tác bổ sung giáo viên đáp ứng yêu cầu của phân công chuyên môn theo CTGDPT 2018.

Tài liệu, học liệu:

1. Tài liệu Nội dung 3, mục 3.1

2. Phiếu học tập hoạt động 4

3. Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 23/6/2017 của Bộ GDĐT ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

4. Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Đánh giá:

Kết hợp tự đánh giá và đánh giá của giảng viên thông qua nhận xét báo cáo sản phẩm

Hoạt động 5. Thực hành lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

180 phút

Nhiệm vụ của học viên:

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu các bước lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL ở trường tiểu học đáp ứng CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Lựa chọn trường tiểu học điển hình trong nhóm thực hành lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng CTGDPT 2018

Nhiệm vụ 3: Trao đổi, đánh giá chéo và hoàn thiện kế hoạch sau khi nghe ý kiến trao đổi từ đồng nghiệp và giảng viên

Tài liệu, học liệu:

1. Tài liệu Nội dung 3.

2. Bảng tiêu chí đánh giá kế hoạch (phụ lục 3.2)

3. Khung phân bố nguồn lực thực hiện kế hoạch (phụ lục 3.3)

Đánh giá:

– Kết hợp tự đánh giá và đánh giá của giảng viên thông qua nhận xét báo cáo sản phẩm

– Hoàn thành phiếu đánh giá kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL ở trường tiểu học đáp ứng CTGDPT 2018 .

Để xem đầy đủ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Tiểu học cốt cán Mô Đun 2, mời bạn truy cập vào link sau: http://drive.google.com/drive/folders/1Zllp1cZ_Eehg1FGCzimTnfeK8r_BcNx2

2. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MÔ ĐUN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Tổng quan khóa bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng với chủ đề “Quản trị nhân sự trong trường trung học cơ sở” là khóa bồi dưỡng quan trọng để triển khai thực hiện CTGDPT 2018, tiếp nối ngay sau khóa bồi dưỡng về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học cơ sở”. Khóa bồi dưỡng này được thiết kế dành cho học viên là cán bộ quản lý các trường THCS để trở thành lực lượng cốt cán hỗ trợ cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý đại trà nhằm triển khai CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề cốt lõi, quan trọng của quản trị nhân sự trong nhà trường THCS nói chung và quản trị nhân sự đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018 nói riêng. Các nội dung được tiếp cận trên nền tảng lý luận về quản trị nhân sự và dựa trên các cách tiếp cận hiện đại về hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lýnhư tiếp cận phát triển năng lực nghề nghiệp, tiếp cận theo chuẩn,… Những cách tiếp cận nói trên được chọn lọc, điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh thực tiễn của quản lý giáo dục và quản trị nhà trường ở Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu chung của mô đun nhằm hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS thực hiện quản trị nhân sự trong nhà trường đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng được thiết kế theo phương pháp kết hợp giữa bồi dưỡng trực tuyến và bồi dưỡng trực tiếp, trong đó có 05 ngày tự học online trước khi tập huấn trực tiếp, 03 ngày tập huấn theo phương thức giáp mặt nhằm tăng cường sự tương tác giữa báo cáo viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng hoạt động trải nghiệm và và thực hành nhằm tạo ra các sản phẩm cụ thể theo kết quả cần đạt của khoá bồi dưỡng, sau đó học viên có 07 ngày để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ học tập, làm bài tập cuối khoá và nộp bài tập này trên hệ thống học tập trực tuyến.

Tài liệu khóa bồi dưỡng được biên soạn dành cho hai đối tượng là người hướng dẫn và người tham gia. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng giúp báo cáo viên và học viên sử dụng trong quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập một cách thuận tiện, hiện quả.

2. Yêu cầu cần đạt của khóa bồi dưỡng

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên:

1) Phân tích được yêu cầu về đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS; vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS;

2) Đánh giá tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS (số lượng, cơ cấu, chất lượng, vấn đề cần ưu tiên giải quyết, nguyên nhân);

3) Phân tích, đánh giá được kế hoạch phát triển đội ngũ của một trường THCS; Lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS (mục tiêu, hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian, người thực hiện, điều kiện thực hiện);

4) Đánh giá được công tác chỉ đạo của hiệu trưởng trong tạo động lực, hướng dẫn, giải quyết xung đột… trong trường THCS qua một số trường hợp thực tế.

5) Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong nhà trường.

3. Nội dung chính

Tài liệu gồm 6 nội dung:

4. Tổ chức hoạt động học tập (bồi dưỡng trực tiếp)

Nội dung 1: Yêu cầu về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường trung học cơ sở nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên:

– Phân tích được yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý trường THCS theo Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT, Chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT nhằm thực hiện CTGDPT 2018.

– Phân tích được vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường THCS đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm về yêu cầu CTGDPT 2018 và vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường THCS

90 phút

Nhiệm vụ của học viên:

Nhiêm vụ 1: Thảo luận cặp đôi về yêu cầu dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018.

– Đặt các câu hỏi và cùng trao đổi về các yêu cầu của CTGDPT 2018 mà cá nhân còn chưa rõ trong quá trình học trực tuyến.

– Thảo luận chung về yêu cầu dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau đây:

1. Những điểm điểm mới của các môn học (tên môn học/hoạt động giáo dục, số tiết), yêu cầu đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo CTGDPT 2018.

2. Yêu cầu về đội ngũ GV, NV, CBQL để thực hiện dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018 của trường THCS là gì?

3. Hiệu trưởng trường THCS cần thực hiện nhiệm vụ gì để phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018?

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả.

– Trình bày kết quả thảo luận trên giấy A0/máy tính.

– Cử đại diện nhóm báo cáo về kết quả thảo luận của nhóm, các nhóm khác nhận xét, trao đổi.

30 phút

30 phút

30 phút

Tài liệu, học liệu (bài đọc, đoạn trích, video, mục… trang…)

Tài liệu học tập Nội dung 1 mục 1.1. và mục 1.2.

Đánh giá

– Kết quả làm việc nhóm của học viên.

– Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường trung học cơ sở

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên:

– Đánh giá đúng tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS để thực hiện CTGDPT 2018 trên các phương diện số lượng, cơ cấu, chất lượng của đội ngũ.

– Phân tích được thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL của trường THCS, xác định được các vấn đề cần ưu tiên giải quyết và xác định được các bên có liên quan để giải quyết được các vấn đề đó.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 2. Thảo luận nhóm về đánh giá thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL, trường THCS theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018

180

phút

Nhiệm vụ của học viên:

Nhiệm vụ 1. Thảo luận toàn lớp về nghiên cứu trường hợp 01 – Trường THCS A (Video về thực trạng đội ngũ GV của trường THCS A)

– Xem Video giới thiệu đội ngũ GV, NV, CBQL của trường THCS A.

– Chỉ ra điểm mạnh, yếu về đội ngũ GV, NV của 2 nhà trường theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Làm việc nhóm để hoàn thành các công việc sau đây:

– Lựa chọn trường THCS của 1 học viên trong nhóm phân tích số lượng GV của nhà trường theo môn học/hoạt động giáo dục theo CTGDPT 2018 (đủ/thiếu/thừa) (Bảng 2.1)

– Phân tích năng lực nghề nghiệp của GV để thực hiện CT GDPT 2018 trong 1 nhà trường (GV tốt có khả năng hỗ trợ đồng nghiệp/GV đạt yêu cầu/GV cần hỗ trợ) (Bảng 2.2)

– Nhận xét về số lượng và chất lượng: mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi, khó khăn.

– Vấn đề cần quan tâm giải quyết, nguyên nhân? (Bảng 2.4)

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả

– Trình bày kết quả lên giấy A0

– Trưng bày sản phẩm thảo luận do nhóm đã thực hiện, tham khảo các sản phẩm của các nhóm khác (kĩ thuật phòng tranh).

30 phút

60 phút

60 phút

Tài liệu, học liệu

1. Tài liệu học tập Nội dung 2.

2. Bảng 2.1 – Mục 2.4.1

3. Bảng 2.2 – Mục 2.4.1

4. Bảng 2.3 – Mục 2.4.1

5. Bảng 2.4 – Mục 2.5.1

Đánh giá

– Kết quả làm việc nhóm của học viên.

– Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Để xem đầy đủ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS Mô Đun 2, bạn truy cập vào link sau: http://drive.google.com/file/d/1ZVU-MXwPguaLPU-d8A10KnmDSVy9T12Z/view?usp=sharing

3. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT

PHẦN 1

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MÔ ĐUN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Tổng quan khóa bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng với chủ đề “Quản trị nhân sự trong trường trung học phổ thông là một trong những khóa tập huấn quan trọng để triển khai thực hiện CTGDPT 2018, tiếp nối ngay sau khóa tập huấn về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học phổ thông”.

Khóa bồi dưỡng này được thiết kế dành cho cán bộ quản lý để trở thành lực lượng cốt cán để hỗ trợ cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý đại trà nhằm triển khai CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề cốt lõi, quan trọng của quản trị nhân sự trong nhà trường trung học phổ thông nói chung và quản trị nhân sự đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018 nói riêng. Các nội dung được tiếp cận trên nền tảng lý luận về quản trị nhân sự và dựa trên các cách tiếp cận hiện đại về hoạt động bồi dưỡng GV, NV, CBQL theo tiếp cận phát triển năng lực nghề nghiệp, tiếp cận theo chuẩn nghề nghiệp.

Mục tiêu chung của mô đun nhằm hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông thực hiện quản trị nhân sự trong nhà trường đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng được thiết kế theo phương pháp kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp trong đó có 3 ngày tập huấn theo phương thức giáp mặt nhằm tăng cường sự tương tác, chú trọng hoạt động, trải nghiệm và định hướng sản phẩm theo kết quả cần đạt của khoá bồi dưỡng.

Tài liệu khóa bồi dưỡng được biên soạn dành cho hai đối tượng khác nhau là người hướng dẫn và người tham gia. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng đa dạng để báo cáo viên và học viên thuận lợi trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ học tập cũng như kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên.

2. Yêu cầu cần đạt của khóa bồi dưỡng

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên:

1) Phân tích được yêu cầu về đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông; vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông;

2) Đánh giá tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông (số lượng, cơ cấu, chất lượng, vấn đề cần ưu tiên giải quyết, nguyên nhân);

3) Phân tích, đánh giá được kế hoạch phát triển đội ngũ của một trường trung học phổ thông; lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông (mục tiêu, hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian, người thực hiện, điều kiện thực hiện);

4) Đánh giá được công tác chỉ đạo của hiệu trưởng trong tạo động lực, hướng dẫn, giải quyết xung đột… trong trường trung học phổ thông qua các trường hợp thực tế;

5) Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong nhà trường.

3. Nội dung chính

Tài liệu gồm 6 nội dung:

4. Tổ chức hoạt động học tập (bồi dưỡng trực tiếp)

Nội dung 1: Yêu cầu về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường trung học phổ thông nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (4 tiết)

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên:

– Phân tích được yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của GV, NV, CBQL trường trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông nhằm thực hiện CTGDPT 2018;

– Phân tích được vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm về yêu cầu CTGDPT 2018 và vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường trung học phổ thông

180 phút

a) Nhiệm vụ của học viên

Nhim vụ 1: Thảo luận cặp đôi về yêu cầu dạy học, giáo dục trong trường trung học phổ thông theo CTGDPT 2018

– Đặt các câu hỏi và cùng trao đổi về các yêu cầu của CTGDPT 2018 mà cá nhân còn chưa rõ trong quá trình học trực tuyến.

– Thảo luận chung về yêu cầu dạy học, giáo dục trong trường trung học phổ thông theo CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

1. Những điểm mới về môn học, hoạt động giáo dục (môn học, hoạt động giáo dục mới; số tiết; chuyên đề học tập) và yêu cầu đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo CTGDPT 2018 là gì?

2. Đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông cần đáp ứng những yêu cầu nào để thực hiện CTGDPT 2018?

3. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông cần thực hiện nhiệm vụ gì để phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018?

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả

– Trình bày kết quả thảo luận trên giấy A0/máy tính.

– Cử đại diện nhóm báo cáo về kết quả thảo luận của nhóm, các nhóm khác nhận xét, trao đổi.

60 phút

60 phút

60 phút

b) Tài liệu, học liệu

Tài liệu học tập nội dung 1.

c) Đánh giá

– Kết quả làm việc nhóm của học viên.

– Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trường trung học phổ thông (5 tiết)

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên sẽ đánh giá đúng tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trường trung học phổ thông để thực hiện CTGDPT 2018 (số lượng, cơ cấu, chất lượng); đề xuất được các vấn đề cần ưu tiên giải quyết và các bên có liên quan để thực hiện các đề xuất đó.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 2. Thảo luận nhóm về đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trường trung học phổ thông theo yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

180

phút

a) Nhiệm vụ của học viên

Nhiệm vụ 1. Thảo luận toàn lớp về thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL của trường trung học phổ thông (video về thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý của một trường trung học phổ thông cụ thể)

– Xem Video giới thiệu đội ngũ GV, NV, CBQL của trường trung học phổ thông.

– Nghiên cứu về thực trạng đội ngũ của trường trung học phổ thông.

– Chỉ ra điểm mạnh, yếu về đội ngũ GV, NV, CBQL của nhà trường theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Làm việc nhóm để hoàn thành các công việc sau đây:

– Lựa chọn trường trung học phổ thông của 1 học viên trong nhóm phân tích số lượng GV, NV, CBQL của nhà trường theo môn học/hoạt động giáo dục theo CTGDPT 2018 (đủ/thiếu/thừa) (Biểu mẫu 2.1)

– Phân tích năng lực nghề nghiệp của GV, NV, CBQL của một trường trung học phổ thông để thực hiện CTGDPT 2018 (Biểu mẫu phiếu 2.2)

– Nhận xét thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL của nhà trường về điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức

– Xác định các vấn đề về đội ngũ GV, NV, CBQL cần quan tâm giải quyết

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả

– Trình bày kết quả lên giấy A0

– Trưng bày sản phẩm thảo luận do nhóm đã thực hiện, tham khảo các sản phẩm của các nhóm khác (kĩ thuật phòng tranh).

30 phút

60 phút

60 phút

b) Tài liệu, học liệu

1. Tài liệu học tập nội dung

2. Bảng 2.1 – Mục 2.4.1 3.

3. Bảng 2.2 – Mục 2.4.1

4. Bảng 2.3 – Mục 2.4.1

5. Bảng 2.4 – Mục 2.5.1

c) Đánh giá

– Kết quả làm việc nhóm của học viên.

– Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Để xem đầy đủ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT cốt cán Mô Đun 2, bạn truy cập vào link sau: http://drive.google.com/drive/folders/1y5y9YZ50bCe4Akc7KpCyviDfHON4bxNO

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm