Toán Học

Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian

99

Các bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian được sưu tập từ các đề thi thử THPTQG của các tỉnh thành trên cả nước, hay, đa dạng và phong phú.

Bài 1: Cho hai vector a→=(2;1;0) và b→=(−1;0;−2). Tính cos⁡(a→;b→).

A. cos⁡(a→;b→)=225            B. cos⁡(a→;b→)=−25

C. cos⁡(a→;b→)=−225         D. cos⁡(a→;b→)=25

Bài 2: Cho vector a→=(1;−2;4) và b→=(x0;y0;z0) cùng phương với vector a→. Biết b→ tạo với tia Oy một góc nhọn và |b→|=21. Tổng x0+y0+z0 bằng bao nhiêu?

A. 3             B. -3                  C. 6            D. -6