Toán Học

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán

201

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán – Lần 2 đã chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào ngày 07/05/2020. Đề thi này sẽ bao gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút. Các câu hỏi sẽ được bám sát vào chương trinh học đã được tinh giảm trong thời gian dịch Covid-19.

Dưới đây, là nội dung của đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2020 môn Toán kèm theo đáp án, xin mời các bạn cùng tham khảo. Không những vậy, quý thầy cô và các bạn cùng có thể tham khảo thêm Đề minh họa thi THPT Quốc gia 2020.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán – Lần 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO LẦN 2

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020

Bài thi: Toán học

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh?

A.C_{10}^{2} .            B.A_{10}^{2}.            C. 10^2.             D. 2^{10}.

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n )với u_1=3u_2=9 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 6.                      B. 3 .          C. 12 .           D.- 6 .

Câu 3: Nghiệm của phương trình 3^{x-1}=27

A. x = 4 .            B. x = 3.          C. x = 2.           D. x = 1.

Câu 4: Thể tích của khối lập phương cạnh 2 bằng

A. 6.         B.8.               C.4 .                 D.2.

Câu 5: Tập xác định của hàm số y=log_{2} x là

A. [0,+\infty ).           B.\left(-\infty,\ +\infty\right) .         C.\left(0,\ +\infty\right) .        D. [\left[2,\ +\infty\right) .

Câu 6: Hàm số F (x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K nếu

A.F'(x)=-f(x), \forall x\in K. . B. f'(x)=F(x),\forall x\in K..

C.F'(x)=f(x),\forall x\in K. . D. f'(x)=-F(x),\forall x\in K..

Câu 7: Cho khối chóp có diện tích đáy B=3 và chiều cao h=4 . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. 6.            B.12 .        C. 36 .          D.4 .

Câu 8: Cho khối nón có chiều cao h=3 và bán kính đáy r=4. Thể tích của khối nón đã cho bằng

A.16π .                  B.48π .         C.36π .          D.4π .

Câu 9: Cho mặt cầu có bán kính R=2. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

A. \frac{32\pi}{3}.           B.8\pi .             C. 16\pi.              D.4\pi .

Câu 10: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Câu 10

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (-\infty ;-1).             B. (0;1).         C.(-1;0) .        D. (-\infty ;0).

Câu 11: Với a là số thực dương tùy ý, log_{2} (a^{3} )bằng

A.\left(\frac{3}{2}\log_2a\right) .          B.\frac{1}{3}\log_2a .          C. 3+\log_2a.          D.3\log_2a .

Câu 12: Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh l và bán kính đáy r bằng

A. 4\pi rl .               B. \pi rl.        C. \frac{1}{3}\pi rl.           D. 2\pi rl.

Câu 13: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Câu 13

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

A. x=-2.              B.x=2 .            C.x=1 .     D.x=-1 .

Câu 14: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình dưới?

Câu 14

A. y=x^3-3x.     B. y=-x^3+3x .     C.y=-x^4+2x^2 .       D. y=x^4-2x .

Câu 15: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=\frac{x-2}{x+1} là

A.y=-2 .             B.y=1.        C.x=-1 .           D. x=2.

Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình là

A.(10;+\infty ) .          B.(0;+\infty).       C. [10; +\infty).       D. (-\infty, 10).

Câu 17: Cho hàm số có đồ thị trong hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình là

Câu 17

A. 3.           B. 2.                 C. 1.              D. 4.

Câu 18: Nếu \int_{0}^{1} f(x)dx=4thì \int_{0}^{1} 2f(x)dxbằng

A.16 .                    B. 4.            C.2.                 D.8 .

Câu 19: Số phức liên hợp của số phức z=2+i

A. \bar{z} =-2+i.               B.\overline{z}=-2-i .     C. \overline{z}=2-i.        D . \overline{z}=2+i.

Câu 20: Cho hai số phức z_1=2+i và z_2=1+3i. Phần thực của số phức z_1+z_2 bằng

A. 1.             B. 3 .         C. 4.         D.-2.

………………….

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại file dưới đây!

Đáp án Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán – Lần 2

1. A 11. D 21. B 31. B 41. A
2. A 12. D 22. D 32. C 42. B
3. A 13. D 23. B 33. D 43. C
4. B 14. A 24. C 34. D 44. D
5. C 15. B 25. A 35. A 45. C
6. C 16. C 26. B 36. B 46. C
7. D 17. D 27. C 37. C 47. D
8. A 18. D 28. C 38. D 48. B
9. C 19. C 29. D 39. D 49. B
10. C 20. B 30. A 40. A 50. B

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm