Sinh Học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học

290

Bạn đã ôn tập kỹ lưỡng cho kì thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học chưa? Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi này, thư viện đề thi TimDapAnxin giới thiệu đến bạn: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi THPT!

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
ĐỀ THI THỬ QUÓC GIA NĂM 2017
Môn: Sinh học 12
Thời gian làm bài: 50phút;
(40 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Enzim restrictaza trong công nghệ gen có vai trò

A. tham gia quá trình dịch mã để tổng hợp chuỗi pôlipeptit.
B. nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch hoàn chỉnh.
C. di chuyển trên mạch khuôn của gen để tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung.
D. cắt ADN tại những trình tự nuclêôtit xác định.

Câu 2: Xét phép lai AaBB x aaBb, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng tương phản và trội lặn hoàn toàn thì ở đời con có số loại kiểu hình là

A. 3 B. 4 C. 2 D. 8.

Câu 3: Hình dưới đây là ảnh chụp bộ nhiễm sắc thể bất thường ở một người. Người mang bộ nhiễm sắc thể này

A. mắc hội chứng Claiphentơ. B. mắc hội chứng Đao.
C. mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm. D. mắc hội chứng Tớcnơ.

Câu 4: Trong tế bào sinh dưỡng của một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể một ở loài này?

A. 9 B. 10 C. 5 D. 4

Câu 5: Một quần thể có cấu trúc di truyền: 0.5AA + 0.3Aa + 0.2aa tần số tương đối các alen lần lượt là

A. 0.7A và 0.3a B. 0.65A và 0.35a C. 0.35A và 0.65a D. 0.8A và 0.2a

Câu 6: Người đầu tiên đưa ra khái niệm về biến dị cá thể là

A. Kimura B. Đacuyn C. Lamac D. Menden.

Câu 7: Một đoạn mạch bổ sung của một gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 5′ ATT GXG XGA GXX 3′. Quá trình giải mã trên đoạn mARN do đoạn gen nói trên sao mã có lần lượt các bộ ba đối mã tham gia như sau

A. 3’AUU5′; 3’GXG5′; 3’XGA5′; 3’GXX5′.
B. 5’UAA3′; 5’XGX3′; 5’GXU3′; 5’XGG3′.
C. 5’AUU3′; 5’GXG3′; 5’XGA3′; 5’GXX3.
D. 3’UAA5′; 3’XGX5′; 3’GXU5′; 3’XGG5′

Câu 8: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật?

(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma.

(2) Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính trạng thường.

(3) Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm
sắc thể giới tính XY.

(4) Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa giới đực và giới cái.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.

Câu 9: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

A. Aabb × Aabb. B. AaBb × aabb.
C. AaBB × aabb. D. AaBb × AaBb.

Câu 10: Cho cây có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Cho biết các cặp gen này phân ly độc lập. Số dòng thuần tối đa về cả ba cặp gen có thể được tạo ra là bao nhiêu?

A. 3 B. 1 C. 8 D. 6.

Câu 11: Xét phép lai AaBb x AABb, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng tương phản và trội lặn hoàn toàn thì ở đời con có số tổ hợp giao tử là

A. 16 B. 8 C. 9. D. 4

Câu 12: Dạng đột biến gen gây hậu quả lớn nhất về mặt cấu trúc của gen là

A. đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit.
B. mất 3 cặp nuclêôtit trước mã kết thúc.
C. mất 1 cặp nuclêôtit đầu tiên.
D. thay thế 1 nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác.

Câu 13: Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Một các thể của loài trong tế bào có 48 nhiễm sắc thể cá thể đó thuộc thể

A. đa bội lệch. B. tứ bội. C. dị bội. D. bốn nhiễm.

Câu 14: Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1?

A. Ab/ab x aB/ab B. Ab/ab x aB/Ab C. AB/aB x Ab/ab D. ab/aB x ab/ab

Câu 15: Trong các thành phần dưới đây, có bao nhiêu thành phần trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp chuỗi Polipeptit

(1) Gen. (2) mARN. (3) Axit amin.

(4) tARN. (5) Riboxom. (6) Enzim.

(7) ADN. (8) ARN mồi. (9) Đoạn Okazaki.

A. 6. B. 8. C. 7. D. 5.

Câu 16: Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể sinh sản vào những mùa khác nhau nên chúng không có điều kiện giao phối với nhau. Đây là dạng cách li nào?

A. Cách li cơ học. B. Cách li thời gian.
C. Cách li tập tính. D. Cách li sinh cảnh.

Câu 17: Cho các thành tựu sau:

1. Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bất hoạt.

2. Tạo giống dâu tằm tứ bội.

3. Tạo giống lúa ”gạo vàng” có khả năng tổng hợp β – caroten trong hạt.

4. Tạo giống dưa hấu đa bội.

Các thành tựu được tạo ra nhờ công nghệ gen là

A. 3, 4 B. 1,3 C. 2, 4 D. 1, 2

Câu 18: Có bao niêu quần thể sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

(1) 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa

(2) 0,5AA: 0,5aa.

(3) 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa

(4) 0,75Aa: 0,25aa

(5) 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa

(6) 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa

A. 4 B. 3 C. 6. D. 2

Câu 19: Loại bằng chứng nào sau đây có thể giúp chúng ta xác định được loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất?

A. Bằng chứng hóa thạch
B. Bàng hứng giải phẫu so sánh
C. Bàng chứng tế bào học.
D. bằng chứng sinh học phân tử

Câu 20: Sơ đồ sau minh họa cho các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào?

(1): ABCD*EFGH → ABGFE*DCH

(2): ABCD*EFGH → AD*EFGBCH

A. (1): chuyển đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn chứa tâm động.
B. (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn không chứa tâm động.
C. (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
D. (1): chuyển đoạn không chứa tâm động, (2): chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.

Câu 21: Cho các thông tin về các nhân tố tiến hóa như sau:

(1) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể không theo một hướng xác định.

(2) Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

(3) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi.

(4) Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể

Các thông tin nói về vai trò của yếu tố ngẫu nhiên là:

A. (2), (3). B. (1), (4).
C. (3), (4). D. (1), (3).

Câu 22: Chọn lọc tự nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn các alen lặn ra khỏi quần thể, lí do chính là:

A. giá trị thích nghi của các alen lặn cao hơn các alen trội.
B. alen lặn có thể tồn tại trong quần thể ở trạng thái dị hợp tử.
C. alen lặn thường nằm trong tổ hợp gen thích nghi.
D. chọn lọc tự nhiên luôn giữ lại các alen lặn có lợi cho bản thân sinh vật.

Câu 23: Thực chất của liệu pháp gen là gì?

A. Tạo điều kiện cho gen lành biểu hiện
B. Loại gen bệnh ra khỏi cơ thể
C. Thay thế gen bệnh bằng gen lành
D. Tạo đột biến để tìm gen lành

Câu 24: Đột biến gen là

A. sự biến đổi một cặp nuclêôtit trong gen.
B. sự biến đổi một số cặp nuclêôtit trong gen.
C. những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới sự biến đổi một hoặc một số cặp nuclêôtit, xảy ra tại một điểm nào đó của phân tử ADN.
D. những biến đổi xảy ra trên suốt chiều dài của phân tử ADN.

Câu 25: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là

A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành.
B. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi động.
C. nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã.
D. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên các gen cấu trúc.

Câu 26: Xét phép lai AaBb x Aabb, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng tương phản và trội lặn hoàn toàn thì ở đời con có số loại kiểu gen là

A. 2 B. 9. C. 4 D. 6

Câu 27: Yếu tố nào sau đây không gây ra biến đổi về tần số alen trong quần thể:

A. Giao phối không ngẫu nhiên
B. Chọn lọc chống lại kiểu hình lặn
C. Chọn lọc chống lại kiểu hình trội
D. Phiêu bạt gen

Câu 28: Trong phiên mã, mạch ADN được dùng để làm khuôn là mạch

A. mẹ được tổng hợp liên tục. B. 5′ – 3′
C. mẹ được tổng hợp gián đoạn. D. 3′ – 5′

Câu 29: Một phụ nữ có có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể X. Người đó thuộc thể

A. tam bội. B. đa bội lẻ.
C. đơn bội lệch. D. ba.

Câu 30: Dấu hiệu tin cậy nhất để kết luận 2 cá thể chắc chắn thuộc 2 loài sinh học khác nhau là:

A. chúng cách li sinh sản với nhau.
B. chúng có đặc tính sinh lý – sinh hóa khác nhau.
C. chúng không cùng môi trường.
D. chúng có hình thái khác nhau.

Câu 31: Khi nói về vai trò của cách li địa lý trong quá trình hình thành loài, nhận định đúng là:

A. Không có cách li địa lý thì không thể hình thành loài mới.
B. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phân hóa thành phần kiểu gen của quần thể cách li.
C. Cách lí địa lý luôn dẫn đến cách li sinh sản.
D. Cách li địa lý có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp.

Câu 32: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 24 NST. Số NST trong thể đơn bội, tam bội và tứ bội lần lượt là

A. 24, 48 và 72. B. 12, 36 và 48.
C. 20, 21 và 23. D. 12, 24 và 48.

Câu 33: Theo dõi thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn với nhau thu được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là:

A. 9 vàng, nhăn: 3 xanh, nhăn : 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn.
B. 9 vàng, nhăn: 3 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 1 xanh, trơn.
C. 9 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, nhăn.
D. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

Câu 34: Câu có bao nhiêu nhân tố sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo hướng xác định?

(1) Đột biến

(2) Di – nhập gen

(3) Chọn lọc tự nhiên

(4) Giao phối không ngẫu nhiên

(5) Các yếu tố ngẫu nhiên

A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

Câu 35: Một cá thể có kiểu gen: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học. Biết các gen liên kết hoàn toàn khi giảm phân bình thường có thể tạo ra số loại giao tử tối đa là

A. 1. B. 4. C. 2. D. 8.

Câu 36: Trong quá trình dịch mã phân tử nào sau đây đóng vai trò “người phiên dịch”

A. rARN. B. ADN C. tARN D. mARN

Câu 37: Axit amin Arg được mã hóa bởi sáu bộ ba là: XGU; XGX; XGA; XGG; AGA; AGG. Đây là đặc điểm nào của bộ ba mã di truyền?

A. Tính thoái hóa B. Tính phổ biến
C. Tính đặc hiệu D. Tính hạn chế.

Câu 38: Cho các ví dụ về các loại cơ quan ở các loài sau:

(1) Cánh của chim và cánh của các loài côn trùng.

(2) Tay của người, chi trước mèo, cánh của dơi.

(3) Xương cụt, ruột thừa và răng khôn của người,

(4) Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.

(5) Tuyến nọc độc ở rắn và tuyến nước bọt ở các động vật khác.

Trong các ví dụ trên, những ví dụ nào là cơ quan tương đồng?

A. (1), (3), (5). B. (2), (5).
C. (2), (4), (5). D. (1), (3), (4).

Câu 39: Gen là một đoạn AND:

A. Mang thông tin di truyền.
B. Mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định là chuỗi polipéptít hay ARN.
C. Chứa các bộ 3 mã hoá các axitamin.
D. Mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.

Câu 40: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:

(1) Ung thư máu. (2) Hồng cầu hình liềm.

(3) Bạch tạng. (4) Claiphentơ.

(5) Dính ngón 2 và 3 (6) Máu khó đông.

(7) Tơcnơ. (8) Đao. (9) Mù màu.

Những thể đột biến lệch bội là

A. (1), (3), (7), (9). B. (4), (7), (8).
C. (1), (4), (7), (8). D. (4), (5), (6), (8)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học

1. D

2. C

3. A

4. C

5. D

6. A

7. D

8. A

9. C

10. C

11. B

12. C

13. B

14. A

15. D

16. B

17. B

18. A

19. A

20. C

21. D

22. B

23. C

24. C

25. A

26. D

27. A

28. D

29. D

30. A

31. D

32. B

33. D

34. C

35. B

36. B

37. A

38. C

39. B

40. B

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm