Sinh Học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 1)

521

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học

Để học sinh được thử sức, rèn luyện kỹ năng làm bài với các đề thi hay, chất lượng, xin giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 1), có đáp án đi kèm. Chúc các em học tốt.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học

1

A

11

C

21

C

31

D

2

D

12

A

22

D

32

B

3

C

13

B

23

D

33

C

4

A

14

B

24

B

34

D

5

A

15

C

25

C

35

D

6

C

16

A

26

C

36

B

7

D

17

B

27

B

37

D

8

A

18

D

28

A

38

C

9

D

19

A

29

D

39

B

10

A

20

C

30

C

40

B