Biểu mẫuThủ tục hành chính

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ từ thiện

Đơn xin thành lập quỹ từ thiện
45

Đơn xin thành lập quỹ từ thiện

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ từ thiện là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 4/2020/TT-BNV về quỹ từ thiện. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ từ thiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

_________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ …1

Kính gửi: 2

Ban sáng lập Quỹ …1…. trân trọng đề nghị … 2…. xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ….1…. như sau:

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập Quỹ

a) Sự cần thiết

………………………………………………3…………………………………………

………………………………………………………………………………………….

b) Cơ sở pháp lý của việc thành lập Quỹ

………………………………………………4…………………………………………

………………………………………………………………………………………….

2. Tài sản đóng góp thành lập Quỹ của các sáng lập viên

………………………………………………5…………………………………………

………………………………………………………………………………………….

3. Dự kiến phương hướng hoạt động trong giai đoạn 5 năm nhiệm kỳ đầu của Quỹ

………………………………………………6…………………………………………

………………………………………………………………………………………….

4. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này gồm:

………………………………………………7…………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Thông tin khi cần liên hệ (trường hợp người được Trưởng ban sáng lập ủy quyền thì có giấy ủy quyền kèm theo):

Họ và tên:

………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:

………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:

………………………………………………………………………………………….

Đề nghị …2…xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ…1…/.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu:

8 …ngày … tháng … năm 20…

TM. BAN SÁNG LẬP

TRƯỞNG BAN

(Chữ ký)

Họ và tên

________________________

Ghi chú:

1 Tên quỹ dự kiến thành lập: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có).

2 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

3 Nêu tóm tắt thực trạng lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động, sự cần thiết thành lập quỹ, tôn chỉ, mục đích của quỹ; kinh nghiệm hoặc những công việc của các sáng lập viên liên quan đến lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động.

4 Chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động.

5 Tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm tiền đồng Việt Nam và tài sản quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

6 Dự kiến phương hướng hoạt động của quỹ: tổ chức bộ máy; phương án triển khai các hoạt động của quỹ theo từng năm và trong giai đoạn 5 năm đầu của quỹ; xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện điều lệ quỹ.

7 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP (riêng văn bản xác nhận trụ sở của quỹ gồm: hợp đồng cho thuê, cho mượn và các văn bản khác theo quy định của pháp luật).

8 Địa danh.

2. Điều kiện thành lập quỹ từ thiện

– Mục đích của việc mở quỹ từ thiện: giáo dục, y tế, thể thao thể dục, khoa học, nhân đạo hoặc từ thiện và vì các mục đích khác để phát triển cộng đồng và tuyệt đối không vì mục đích lợi nhuận.

– Phải có thành viên sáng lập quỹ từ thiện:

“3. Điều kiện đối với các sáng lập viên:

a) Đối với công dân Việt Nam: Có đủ năng lực hành vi dân sự không có án tích;

b) Đối với tổ chức của Việt Nam: Có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ;

c) Có tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm