Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2020

Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân
31

Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân

Bản in

Mẫu báo cáo của ban thanh tra nhân dân và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới là mẫu bản báo cáo được ban thanh tra nhân dân lập ra để báo cáo về những hoạt động trong năm vừa qua và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Mẫu báo cáo nêu rõ những thành tích đạt được trong năm qua… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

1. Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân số 1

PHÒNG GD&ĐT………
CĐCS…………
Số:……………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày …….tháng …….năm……..

BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Nhiệm kỳ ………….

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH BAN TTND NHIỆM KỲ ………….:

Ban TTND trường mầm non Mỹ Hưng được kiện toàn tại hội nghị CB,VC và người lao động tháng 13/9/2019, cơ cấu gồm 5 người:

1. Trưởng ban: Đ/c ………..- P.Chủ tịch CĐ, Tổ phó Tổ mẫu giáo.

2. Phó ban: Đ/c ……… – GV lớp 5 tuổi.

3. Ủy viên: Đ/c ………… – GV lớp 5 tuổi.

– Đ/c ………….- Tổ trưởng khu Trung Tâm.

– Đ/c ………………- GV lớp 3 tuổi.

Sau khi được kiện toàn, Ban TTND đã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn để tiến hành thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong đơn vị.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN N.VỤ CỦA BAN TTND NHIỆM KỲ …………:

1. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

Ban lãnh đạo nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ GD tư tưởng chính trị, pháp luật của Nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng CB, GV, NV của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ của năm học đã đề ra để CB,GV,NV trong nhà trường thực hiện yêu cầu GD có hiệu quả.

2. Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:

Thực hiện yêu cầu dân chủ hóa trong nhà trường, thực hiện đổi mới trong giảng dạy của Nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, tổ chức cho toàn thể CB,GV,NV xây dựng các Quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% CB,GV,NV thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong đơn vị.

3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,GV,NV đã đề ra hàng năm:

Nghị quyết Hội nghị của năm học được đề ra theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện. Các kỳ hội nghị viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trong dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.

4. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở, cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi của BGH, các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, thu.. chi các nguồn tài chính, người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường..

5. Kết luận của BTTND:

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND nhiệm kỳ …………., Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả CBQL,GV,NV, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm trong việc thực hiện các Quy chế và Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức đã đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu chi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của CB,GV,NV trong đơn vị.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND không nhận được đơn thư khiếu tố, khiếu nại và các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của Nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BTTND NHIỆM KỲ…………

Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của CB,GV,NV. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới như sau:

1. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với CB,GV,NV và các tổ chức trong nhà trường.

2. Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các Quy chế và Nghị quyết mà các Hội nghị Cán bộ, viên chức tại các năm học trước đã đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trường. Đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong kiểm tra và bệnh thành tích trong giáo dục đối với các bộ phận công tác và từng cá nhân trong nhà trường.

3. Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường.

4. Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở và của Ban TTND cấp trên. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường, nhằm mục đích đưa nhà trường phát triển cả về chất và lượng theo phương hướng hoạt động tại các năm học.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của ban TTND nhiệm kỳ ………và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban TTND nhiệm kỳ……….. Rất mong được sự góp ý kiến chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo cấp trên và tham gia góp ý kiến của CB,GV,NV trong đơn vị để Ban TTND thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học…………

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BAN CHẤP HÀNH CĐCS
CHỦ TỊCH

T/M BAN TTND

2. Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân số 2

CĐGD TP …………..

CĐ TRƯỜNG ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

……….., ngày…tháng…năm….

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học …………….. và

phương hướng hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học …………..

Căn cứ vào quy định tại điều 59 chương IV của luật thanh tra, ban TTND trường Mầm non Nam Cường báo cáo hoạt động của ban TTND năm học …………. và dự thảo phương hướng hoạt động của ban TTND năm …………… như sau:

I. Báo cáo hoạt động của ban TTND năm …………..

Trong năm học …………. ban TTND đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Đã thực hiện kiểm tra được 3 lần/1 năm học

* Lần 1: Ban TTND giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của cơ quan.

– Ưu điểm:

+ 100% CBGV CNV của nhà trường thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng , pháp luật của nhà nước không có vi phạm gì

+ Việc thực hiện các quy định: Đa số toàn thể CBGV thực hiện đúng các quy định của cơ quan

* Lần 2: KTGiám sát việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường.

– Nhà trường đã thực hiện nhiêm túc quy chế dân dân chủ trong trường học

Không có vi phạm gì: (Công tác tuyển sinh, Cơ sở vật chất, Phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên nhân viên, HSSS, Công tác nuôi dưỡng, Công tác thu chi)

* Lần 3: Giám sát việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, tài sản trong nhà trường

Đã quản lý và sử tài sản đúng quy định,

– Việc sử dụng tài chính nguồn XHH do phụ huynh thực hiện nghiêm túc việc thu chi nguồn XHH trong năm ……………….

– Kiểm tra khảo sát đánh giá xếp loại học sinh và giáo viên được thực hiện đều đặn, nghiêm túc.

II. Phương hướng hoạt động năm ……………

Năm học …………… ban TTND tiếp tục thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình.

1. Ban TTND xây dựng chương trình nội dung hoạt động theo từng quý.

2. Phối hợp với các đoàn thể giám sát, kiểm tra phát hiện những hành vi, vi phạm chế độ, chính sách và nghị quyết Hội nghị CBCC. Đề xuất xử lý các kiến nghị.

3. Tổ chức thu thập thông tin, phản ánh của quần chúng, phát hiện những vấn đề có liên quan đến vi phạm chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước.

* Xử lý thông tin:

+ Nêú xác định thông tin do quần chúng phản ánh chính xác thì ban TTND trực tiếp kiến nghị với người có trách nhiệm giải quyết kịp thời không để phát sinh những biểu hiện phức tạp.

+ Trường hợp phản ánh của quần chúng mang tính chất nghiêm trọng thì BTTND báo cáo với đ/c Chủ tịch CĐ nhà trường để có trách nhiệm kiến nghị thủ trưởng cơ quan giải quyết.

+ Trường hợp quần chúng thắc mắc không chính xác do không am hiểu chính sách và các quy định thì ban TTND cần giải thích ngay cho quần chúng hiểu không để tình trạng thắc mắc kéo dài.

4. Ban TTND giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của thủ trưởng cơ quan theo luật tố cáo khiếu nại.

5. Hoạt động của ban TTND: Nội dung, chương trình hoạt động của ban TTND thường tập trung vào kiểm tra các hoạt động chủ yếu sau:

– Việc ký kết, thực hiện hợp đồng lao động.

– Việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hiện nghị quyết của hội nghị.

– Việc chấp hành kỷ luật lao động và xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

– Việc thực hiện chế độ chính sách của nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan.

– Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ trong cơ quan.

– Quy chế nâng lương, trả lương.

– Thi đua khen thưởng, kỷ luật.

6. Kế hoạch kiểm tra của ban TTND cụ thể như sau

TT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

Quý I

Việc ký hợp đồng lao động, việc thực hiện nghị quyết hội nghi CBCC. Cơ sở vật chất, chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

2

Quý II

Việc t hực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện chế độ chính sách, CSND trẻ.

3

Quý III

Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, công tác thu chi XHH

TM. Ban TTND
Trưởng ban

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm