Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen tặng tập thể của viện kiểm sát

Báo cáo thành tích tập thể
15

Báo cáo thành tích tập thể

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen tặng tập thể của viện kiểm sát là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích đề nghị khen tặng tập thể của viện kiểm sát. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2019/TT-VKSTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Báo cáo thành tích đề nghị khen tặng tập thể của viện kiểm sát là gì?

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen tặng tập thể của viện kiểm sát là mẫu dùng để gửi lên cấp trên để đề nghị khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong làm việc và công tác.

2. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen tặng tập thể của viện kiểm sát

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen tặng tập thể của viện kiểm sát

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN

(HOẶC ĐỀ NGHỊ KHEN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

…………., ngày tháng… năm

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN (TẶNG)……2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

– Quá trình thành lập và phát triển;

– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số… ngày… tháng… năm…của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thc

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;

cơ quan ban hành quyết định

III. ĐỀ NGHỊ8

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA VKSND TỐI CAO9

(Ký, đóng dấu)

________________

1 Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, 10 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối với Huân chương Độc lập, 05 năm đối với Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, ngành và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, ngành.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với đơn vị sự nghiệp công lập cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cđịnh, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

– Đối với đơn vị sự nghiệp công lập lập bảng thng kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động; việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước…

– Đối với nhà trường: Lập bng thng kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kim và kết quả học tập; số học sinh gii; số giáo viên giỏi; số đtài nghiên cứu…

5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, tthiện…

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chng nhận hoặc quyết định công nhận).

7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

8 Tặng thưởng Huân chương (các loại), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân, Tập thể lao động xuất sắc, lao động tiên tiến. Riêng đối với tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân thì đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc luôn, không phải xây dựng báo cáo đề nghị riêng.

9 Chỉ áp dụng đối với việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ)./.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm