Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm

Biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm
81

Biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm

Mẫu biên bản họp hội đồng ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu biên bản họp hội đồng ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đánh giá, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung đánh giá, nghiệm thu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu phiếu nhận xét kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp bộ dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp hội đồng ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

—————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

………….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ
KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ

I. Những thông tin chung

1. Tên dự án:

2. Mã số dự án:

Chủ nhiệm dự án:

Tổ chức chủ trì dự án:

2. Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có)

Số: ………/QĐ-BGDĐT ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng: tại …………………………. ngày … tháng … năm …

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên:

Vắng mặt: … người, gồm:

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng

TT

Đơn vị công tác

Họ và tên

1

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Tổ chức chủ trì dự án

II. Nội dung làm việc của HHội đồng

1. Hội đồng đã nghe:

– Báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có);

– Nhận xét của uỷ viên phản biện.

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận:

– Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các uỷ viên phản biện và thành viên tổ chuyên gia (nếu có) về từng chỉ tiêu đánh giá được quy định.

– Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan nêu tại khoản 1 Điều 30 của Quy định này; kết quả đo đạc kiểm định lại những thông số kỹ thuật (nếu có); Hội đồng đã tham khảo ý kiến của Tổ chuyên gia (nếu có) và phiếu nhận xét của các uỷ viên phản biện; trao đổi thảo luận, nhận định về kết quả của dự án theo các tiêu chí đánh giá được quy định tại khoản 1 Điều 33 của Quy định này.

……………………………… …………………………..………………………………

3. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng:

– Tổng số điểm:

– Tổng số đầu điểm:

– Điểm trung bình:

Trong đó: + Tổng số điểm các tiêu chí 1, 2 và 3:

+ Điểm trung bình các tiêu chí 1, 2 và 3:

4. Kết luận của Hội đồng về các nội dung đánh giá

a) Tổ chức triển khai thực hiện dự án: ………………

b) Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học công nghệ chính của dự án so với số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm đăng ký tại Thuyết minh dự án và Hợp đồng:

……………………………… ………………………………………………

c) Mức độ hoàn thiện công nghệ, chất lượng và yêu cầu khoa học đạt được của các sản phẩm chính của dự án so với Hợp đồng (thông qua tài liệu công nghệ, chất lượng của sản phẩm tạo ra, quy mô sản xuất…):

……………………………… ………………………………………………………

d) Chất lượng của Báo cáo tổng hợp kết quả dự án và tài liệu cần thiết kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn…):

……………………………… ………………………………………….……………

đ) Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng:

……………………………… ………………………………………………

e) Chất lượng sản phẩm, trình độ khoa học của sản phẩm vượt mức đăng ký so với Hợp đồng và có ý nghĩa lớn về khoa học, công nghệ:

……………………………… …………………………………………….…………

g) Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường:

………………………………………………………………………………

5. Căn cứ kết quả bỏ phiếu chấm điểm, Hội đồng đã đánh giá xếp loại dự án ở mức sau (đánh dấu vào ô tương ứng):

· Xuất sắc: Tổng số điểm từ 90 đến 100 điểm, trong đó tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 phải đạt 70 điểm.

· Đạt: Tổng số điểm từ 70 đến dưới 90 điểm, trong đó tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 phải đạt từ 60 điểm trở lên.

· Không đạt: Khi có tổng số điểm đạt dưới 70 điểm

hoặc khi có tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 đạt dưới 60 điểm.

6. Những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp với Hợp đồng của dự án (chỉ sử dụng cho những trường hợp được đánh giá ở mức “Không đạt”):

……………………………………………………………………………………….…

7. Hội đồng đề nghị:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, công nhận kết quả đánh giá dự án.

– Kiến nghị khác (nếu có):

(về việc sửa chữa hoàn thiện hồ sơ, khen thưởng, đề nghị sử dụng kết quả dự án vào thực tiễn sản xuất và đời sống… )

……………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………..

THƯ KÝ KHOA HỌC

(chữ ký, họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(chữ ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu biên bản họp hội đồng ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu biên bản họp hội đồng ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm