Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu phiếu đánh giá cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Phiếu đánh giá cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm
87

Phiếu đánh giá cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm

Mẫu phiếu đánh giá cấp bộ về kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu phiếu đánh giá cấp bộ về kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá cấp bộ về kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ. Mẫu phiếu nê rõ nội dung đánh giá… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu nhận xét kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp bộ dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp cơ sở, cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá cấp bộ về kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

—————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

………….., ngày…tháng…năm…

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CẤP BỘ
KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ

1. Tên dự án:

Mã số dự án:

Chủ nhiệm dự án:

Tổ chức chủ trì dự án:

2. Họ và tên thành viên Hội đồng:

3. Đánh giá:

Số

TT

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá của chuyên gia

1

Tổ chức triển khai dự án.

(Đạt điểm tối đa khi tổ chức thực hiện và sử dụng hợp lý nhân lực, tài chính, trang thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu…)

15

2

Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học và công nghệ chính của dự án so với sản phẩm đăng ký tại Thuyết minh dự án và Hợp đồng.

(Đạt điểm tối đa khi số lượng, khối lượng và chủng loại sản phẩm thực hiện đầy đủ theo Hợp đồng)

25

3

Mức độ hoàn thiện công nghệ, chất lượng và yêu cầu khoa học đạt được của các sản phẩm chính của dự án so với Hợp đồng (thông qua các tài liệu công nghệ, chất lượng của sản phẩm tạo ra, quy mô sản xuất…).

(Đạt điểm tối đa khi công nghệ ổn định, chất lượng và yêu cầu khoa học thực hiện đầy đủ theo Hợp đồng).

30

4

Chất lượng của Báo cáo tổng hợp kết quả dự án và tài liệu cần thiết kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn…).

(Đạt điểm tối đa khi nội dung báo cáo, tài liệu kèm theo đầy đủ, rõ ràng và lô gíc)

10

5

Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng.

(Đạt điểm tối đa khi có xác nhận đã gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký)

5

6

Chất lượng sản phẩm, trình độ khoa học của sản phẩm vượt mức đăng ký so với Hợp đồng hoặc có ý nghĩa lớn về khoa học, công nghệ.

5

7

Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường

– Mức độ ứng dụng công nghệ và thương mại hóa sản phẩm (thông qua số lượng tổ chức, cá nhân ứng dụng thử nghiệm công nghệ thành công, quy mô sản xuất sản phẩm…)

– Hiệu quả kinh tế trực tiếp (giảm giá thành, số tiền làm lợi thu được do ứng dụng sản phẩm trong quá trình thực hiện dự án…)

– Mức độ tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường, quốc phòng, an ninh (tạo việc làm, tạo ngành nghề mới, bảo vệ môi trường…)

10

5

3

2

Cộng

100

Trong đó, tổng điểm các tiêu chí 1, 2, 3

70

4. Xếp loại dự án (đánh dấu Ö vào ô tương ứng phù hợp):

· Xuất sắc: Tổng số điểm từ 90 đến 100 điểm, trong đó tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 phải đạt 70 điểm.

· Đạt: Tổng số điểm từ 70 đến dưới 90 điểm, trong đó tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 phải đạt từ 60 điểm trở lên.

· Không đạt: Tổng số điểm đạt dưới 70 điểm

hoặc khi có tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 đạt dưới 60 điểm.

5. Ý kiến đánh giá khác (nếu có):

……………., ngày…tháng…năm…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)

Mẫu phiếu đánh giá cấp bộ về kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu phiếu đánh giá cấp bộ về kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm