Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu

Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định
30

Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định

Mẫu biên bản về việc tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu

Mẫu biên bản về việc tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu. Mẫu biên bản nêu rõ đối tượng giám định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản giám định pháp y tâm thần

Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định có quyết định trưng cầu

Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định có quyết định trưng cầu

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../BBTNĐTGĐYC

………….., ngày …. tháng ….. năm …….

BIÊN BẢN
TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH THEO YÊU CẦU

Hồi ……. giờ …… phút, ngày ……. tháng …… năm 20 ……

Căn cứ Văn bản yêu cầu giám định tâm thần ngày ……. tháng …… năm ……

Của (ghi tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu) ………………………………

Tại …………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Đại diện bên giao:

Ông/ Bà: ………………….. Chức vụ: ………………….. Điện thoại: …………………

Số CMND: ………………. ngày cấp ……………… nơi cấp …………………………..

Địa chỉ/cơ quan: ……………………………………………………………………………

Quan hệ với đối tượng giám định: ………………………………………………………

Đại diện bên nhận:

Ông/ Bà: …………………….. Chức vụ: ……………….. Điện thoại: …………………

Khoa/ phòng: ………………………………………………………………………………

– Tổ chức giám định: ………………………………………………………………………

Gia đình đối tượng (nếu có):

Ông/ Bà: ………………………………….. Điện thoại: …………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

CMTND số: ……………….. Nơi cấp: ……………… Ngày cấp: …………………….

Quan hệ với đối tượng giám định: …………………………………………………….

Đã tiến hành giao, nhận đối tượng giám định theo yêu cầu giám định pháp y tâm thần nêu trên.

1. Đối tượng giám định: …………………………………………………………………

Họ, tên: …………………………………………………….. Giới: ………………………

Năm sinh: …………………………………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

2. Tình trạng đối tượng giám định khi tiếp nhận: ……………………………………..

3. Tài liệu, đồ vật có liên quan đến đối tượng giám định:

Ảnh 4 x 6 ép plactic: 2 ảnh.

4. Cách thức quản lý đối tượng giám định sau khi tiếp nhận: …………………………

Biên bản được lập thành 2 bản, hoàn tất hồi …….. giờ ……. phút, ngày ….. tháng ….. năm 20 …… Mỗi bên giữ 01 bản.

Những người có tên trên cùng đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Gia đình đối tượng
(ký, ghi rõ họ tên)

Người giao
(ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận chữ ký người nhận và đóng dấu

Mẫu biên bản về việc tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu

Mẫu biên bản về việc tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm