Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN

Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN
78

Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN

Mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN là mẫu giấy được lập ra để đề nghị về việc xác nhận số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin đề nghị xác nhận, các thông tin xác nhận. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC.

1. Mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN mới nhất theo Thông tư 66/2019/TT-BTC

Mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN

CƠ QUAN THUẾ XÁC NHẬN ………..

Số: ……………………

Ngày…… tháng…… năm………

GIẤY XÁC NHẬN/KHÔNG XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NSNN

Kính gửi: <tên NNT>……… <Mã số thuế> …………

Căn cứ Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước số…… ngày …/…/… của người nộp thuế gửi cơ quan thuế;

Căn cứ số liệu về số thuế đã nộp NSNN của người nộp thuế được theo dõi trên ứng dụng của cơ quan thuế, <Trường hợp chấp nhận đề nghị xác nhận của NNT> cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế đã nộp vào NSNN từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… của <tên NNT>……, mã số thuế <mã số thuế> ………… và các đơn vị phụ thuộc (nếu có) ……, cụ thể như sau:

<1. Xác nhận theo loại thuế>

STT

Mã số thuế

Tên NNT

Loại thuế

Nội dung nộp NSNN

Số tiền

Loại tiền

Cơ quan quản lý thu

Ghi chú

Chương

Tiểu mục

TỔNG CỘNG:

(Chi tiết theo từng MST, loại thuế, loại tiền)

<2. Xác nhận chi tiết theo chứng từ nộp thuế>

STT

MST

Tên NNT

Số chứng từ

Ngày chứng từ

Ngày nộp thuế

Nội dung nộp NSNN

Số tiền

Loại tiền

Cơ quan quản lý thu

Ghi chú

Chương

Tiểu mục

TỔNG CỘNG:

(Chi tiết theo từng loại tiền)

<Trường hợp không chấp nhận đề nghị xác nhận của NNT thì>: Cơ quan thuế không xác nhận đề nghị của người nộp thuế.

Lý do không xác nhận:….

Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý thu để rà soát, đối chiếu.

Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý thu để được hỗ trợ trực tiếp./.

CƠ QUAN THUẾ…………

NGƯỜI ĐỐI CHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN mới nhất theo Thông tư 84/2016/TT-BTC

CƠ QUAN/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ ………. Mẫu số: C1-10/NS
(Ban hành theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)
GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NSNN Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………..

I- THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN:

Người đề nghị xác nhận: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan thuế: ……………………………………………………………………………………

Xác nhận số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước của: <Tên người nộp thuế>……………….. Mã số thuế: …………

Các thông tin cần xác nhận:

STT Số chứng từ Ngày chứng từ Ngân hàng/KBNN thực hiện giao dịch nộp thuế Nội dung nộp NSNN Số tiền Ghi chú
1
2
Tổng cộng
Các thông tin khác cần xác nhận:
…………, ngày…tháng…năm…
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng cơ quan/ người đề nghị
(Ký tên và đóng dấu)

II- CƠ QUAN THUẾ XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NSNN

Cơ quan thuế xác nhận số thuế đã nộp tiền thuế vào NSNN của người nộp thuế: <Tên người nộp thuế> ………………………. Mã số thuế:

Xác nhận đến ngày ……./ ……../ ………., kết quả như sau:

STT Số chứng từ Ngày chứng từ Ngân hàng/KBNN thực hiện giao dịch nộp thuế Nội dung nộp NSNN Số tiền Ghi chú
1
2
Tổng cộng
Các thông tin khác cần xác nhận:
Ngày …. tháng … năm …
CƠ QUAN THUẾ …
Người đối chiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm