Biểu mẫuHợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý

Mẫu hợp đồng chụp ảnh

Hợp đồng về quay phim chụp hình
59

Hợp đồng về quay phim chụp hình

Bản in

Giữa bên thuê và bên chụp ảnh sẽ thực hiện mẫu hợp đồng chụp ảnh để ghi lại những thỏa thuận về yêu cầu chụp ảnh, số lượng bức ảnh cần phải chụp, chất lượng ảnh, giá tiền cụ thể, thời gian thanh toán tiền và trả ảnh. Mời các bạn tham khảo mẫu hợp đồng chụp ảnh dưới đây.

1. Mẫu hợp đồng chụp ảnh số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆC NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Hôm nay, ngày…… tháng ..…năm 2012 ,

Bên cung cấp dịch vụ ( Bên A):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Bên sử dụng dịch vụ (Bên B ):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Căn cứ như cầu của bên B, Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ chụp Album ảnh cưới với nội dung và điểu khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc:

– Chụp album ảnh cưới khổ 25*35 ngang cho bên B tại studio và ngoại cảnh ……… bao gồm:

+ CD: 3 soire + 1 AD + 1 tự chọn

+ CR: 2 veston + 1 AD + 1 tự chọn

+ Bao gồm phí di chuyển và phí chụp ảnh ngoại cảnh.

+ 1 lần trang điểm + 3 kiểu tóc + 2 bó hoa tươi.

+ Dụng cụ hỗ trợ cho việc chụp ảnh.

– Photographer là …………………………

– Số lượng ảnh chụp là: tấm Số lượng hình chọn là: tấm ảnh. Số trang: trang.

– Tặng kèm ảnh lớn 60*90 và khung.

– Tặng kèm …..

– Giao tất cả file gốc ảnh đã chụp.

Điều 2: Thời hạn công việc:

Bên A thỏa thuận với bên B về thời gian hợp đồng như sau:

– Thời gian đi chụp ảnh là:………………………

– Khoảng thời gian kể từ lúc đi chụp đến khi lấy file ảnh gốc để lựa chọn là ……………..

– Từ khi chọn lựa đến khi chỉnh xong 1 album là:……………………………….

– Sau khi bên B duyệt thiết kế album ảnh, thì thời gian để hoàn tất album là:…………………..

Điều 3: Điều khoản thanh toán:

– Bên B thanh toán trước cho bên A 50% giá trị hợp đồng kể từ ngày đi chụp ảnh cưới.

– Bên B sẽ thanh toán 50% còn lại kể từ khi Bên A hoàn tất album theo hợp đồng đã ký.

Điều 4: Trách nhiệm của bên A:

– Thực hiện đầy đủ các nội dung có trong hợp đồng.

– Hỗ trợ bên B trong thời gian thực hiện hợp đồng.

– Trong trường hợp chấm dứt/ không thực hiện đúng hợp đồng thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bên B trong vòng 7 ngày.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

– Phối hợp với bên A để thực hiện hợp đồng.

– Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng với bên A nếu xét thấy bên A không thực hiện đúng hợp đồng và yêu cầu bồi hoàn. Trường hợp bên B tự ý cắt hợp đồng thì Bên B không phải hoàn trả số tiền đã đặt cọc.

Điều 6: Các điều khoản khác:

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trên hợp đồng này. Mọi thay đổi, bổ sung trong điều khoản của hợp đồng này phải được hai bên chấp nhận và coi là phụ lục hợp đồng.

– Trong khi thực hiện hợp đồng nếu có xảy ra tranh chấp hay khiếu nại thì hai bên tìm cách bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Mọi tranh chấp không giải quyết được sẽ được khởi kiện tại cơ quan có thẩm quyền tại ………để giải quyết.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ 01 bản.

Bên A Bên B

2. Mẫu hợp đồng chụp ảnh số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:……..

Theo Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Hợp đồng dịch vụ này được ký kết ngày …… tháng ….. năm …….. bởi và giữa:

Địa chỉ

:

…………………………………………………………………………….

Điện thoại

:

…………………………………………………………………………….

Mã số thuế

:

…………………………………………………………………………….

Số tài khoản

:

…………………………………………………………………………….

Đại diện bởi

:

…………………………………………………………………………….

Chức vụ

:

…………………………………………………………………………….

Sau đây gọi là “Bên A”

ÔNG/BÀ : …………………………………………………………………………….

Sinh ngày

:

……..tháng …….năm ……..

Chứng minh thư nhân dân số

:

…………………………… do Công an thành phố ………………… cấp ngày …… tháng ….. năm……

Địa chỉ

:

…………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ : ………………………………………….

Sau đây gọi là “Bên B”

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, Bên A và Bên B đồng ý ký kết Hợp Đồng này theo các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI DỊCH VỤ

1.1 Bên B đề nghị Bên A và Bên A đồng ý hợp tác cùng bên B trong việc lên kế hoạch chụp ảnh cho bên B . Nội dung dịch vụ: Album cưới ngoại cảnh.

1.2 Gói ảnh cưới (chi tiết về gói ảnh cưới trong phụ lục đi kèm)

□ Brass package (6.000.000đ)

□ Gold package (9.000.000đ)

□ Diamond Package (13.000.000đ)

Đặt cọc trước : …………………………….Bằng chữ: ……………………………………………….

Còn lại: …………………………………….. Bằng chữ :……………………………………………….

Đã thanh toán sau khi chụp:

Số tiền thanh toán ………………………….. Bằng chữ: ……………………………………………

Còn lại: …………………………………….. Bằng chữ :……………………………………………….

(Quý khách đặt cọc trước để đặt ngày chụp, sau khi chụp xong vui lòng thanh toán 2/3 giá trị của album cưới, sau khi in xong album, 2 ảnh lớn và hoàn tất DVD Slide nhà hàng thì quý khách thanh toán hết phần còn lại.)

1.3 Địa điểm chụp ảnh:

1.4 Thời gian chụp ảnh: ……. giờ ….. ngày …… tháng ….. năm ……..

1.5 Thời gian giao trả album: ngày …… tháng ….. năm ……..

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC BÊN

2.1 Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên A

Ngoài những nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp Đồng này, Bên A còn có các nghĩa vụ, quyền lợi sau:

– Đảm bảo việc chụp ảnh đúng thời gian, hình ảnh và nội dung của gói ảnh cưới không sai với concept và những gì bên B mong muốn. Trong mọi trường hợp có sự thay đổi, bên A phải thông báo cho bên B trước khi thực hiện bộ ảnh.

– Bên A có nghĩa vụ giao album, ảnh phóng lớn, đĩa slide nhà hàng đúng theo như thời gian trong hợp đồng.

– Có nghĩa vụ tôn trọng những ý tưởng, góp ý của bên B trong thời gian thực hiện bộ ảnh.

– Bên A có quyền từ chối chụp những cảnh liên quan đến chính trị, tôn giáo, vi phạm pháp luật hoặc mang tính chất nguy hiểm.

2.2. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên B

Ngoài những nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp Đồng này, Bên B còn có các nghĩa vụ, quyền lợi sau:

– Đảm bảo việc chụp ảnh đúng thời gian.

– Bên B có nghĩa vụ tuân theo các điều khoản đã ký trong Biên bản chấp thuận với bên A về việc đồng ý và chấp thuận thực hiện các yêu cầu hợp tác do bên A quy định.

– Bên B có quyền được góp ý khi chụp ảnh, lên layout trước khi in album ảnh.

– Có trách nhiệm thông báo với bên A ít nhất trước 7 ngày khi thay đổi lịch chụp cưới.

– Có trách nhiệm lo chi phí ăn ở cho ekip trong thời gian làm việc.

ĐIỀU 3: NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC KHI CHỤP ẢNH

3.1 …………………….. chỉ có trách nhiệm cung cấp những thứ đã liệt kê ở trên, ngoài ra không kèm theo bất kể phụ phí nào khác, ví dụ chi phí phát sinh khi vào cổng Resort hoặc những nơi đặc biệt quý khách muốn chụp.Trước khi chụp, hai bên sẽ cùng trò chuyện. bàn bạc để đưa ra những ý tưởng thống nhất cho bộ ảnh. Tuy nhiên, phong cách đơn giản, trong sáng, nhẹ nhàng và lãng mạn vẫn là tiêu chí hàng đầu của Dino Photography. Quý khách nên quyết định trước địa điểm chụp và hỏi tư vấn của chúng tôi để tính toán lịch trình sao cho hợp lý – phù hợp với thời gian của ngày chụp.

3.2 Ngoài chụp áo cưới, áo dài trong mỗi gói chụp quý khách có thể đem theo những trang phục khác.. Phần trang phục này có thể là áo cặp hoặc 1 đồ thời trang theo sở thích của khách hàng hoặc theo style bộ ảnh mà 2 bên đã bàn bạc. Tuy nhiên phần này chỉ là phần phụ, thời gian chính sẽ vẫn được tập trung vào phần ảnh cưới. Những trang phục này do khách hàng tự chuẩn bị.

3.3 Những vật dụng khác như phụ kiện bàn ghế, bóng bay, hoa cài áo chú rể, hoa cầm tay cô dâu đã nằm trong chi phí của gói chụp cưới. Sau khi chụp khách hàng sẽ được nhận toàn bộ file gốc, và chọn ra những ảnh đẹp nhất để thiết kế cho 1 album.

3.4 Tất cả mọi trao đổi về album như thiết kế marquete album, yêu cầu chỉnh sửa và hoàn thiện đều được trao đổi qua:

……………………………………………

Điện thoại: ……………………………….

Email: …………………………………….

ĐIỀU 4: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

4.1 Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

4.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp Đồng này sẽ được hai Bên giải quyết thông qua thương lượng. Nếu hai Bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.

ĐIỀU 5: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Thỏa thuận trọn vẹn

Hợp Đồng này, bao gồm tất cả các Phụ Lục tạo thành thỏa thuận trọn vẹn giữa Các Bên và thay thế mọi thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời, bản ghi nhớ hoặc trao đổi trước đây giữa Các Bên liên quan đến Hợp Đồng này.

5.2 Sửa đổi

Hợp Đồng này chỉ được sửa đổi, bổ sung bằng thoả thuận của Các Bên. Mọi sửa đổi bổ sung đối với Hợp Đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản và được ký bởi đại diện có thẩm quyền của Các Bên.

5.3 Ký kết

Hợp đồng này được ký vào ngày nêu ở phần đầu của Hợp Đồng này. Hợp Đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt. Mỗi Bên giữ một (01) bản gốc bằng tiếng Việt. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫunhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm