Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định đưa người nghiện ma túy ra khỏi khu xã hội

Quyết định đưa người nghiện ma túy ra khỏi khu xã hội
34

Quyết định đưa người nghiện ma túy ra khỏi khu xã hội

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi khu xã hội

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi khu xã hội là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi khu xã hội. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu trả lời kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy

Mẫu quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện

Mẫu biên bản xét nghiệm chất ma túy

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi khu xã hội như sau:

UBND (H, TX, TP)………

ỦY BAN NHÂN DÂN (X, P, TT)…
————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Số: ………..

…………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Đưa người nghiện ma túy ra khỏi Khu xã hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN) ………….

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ ….……………………………………………………………………..;

Xét đề nghị của cơ quan Công an (tên cơ quan lập hồ sơ) ………..…………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa người nghiện ma túy ra khỏi Khu xã hội thuộc Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh ………….. đối với:

Họ và tên: ………………………………………………………….. Nam/nữ: ……………….

Sinh ngày: ………/……./…..…..;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Điều 2. Giao cho (cơ quan lập hồ sơ)………………………………….. có trách nhiệm phối hợp với Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh …………………. tiến hành các thủ tục cho đối tượng ra khỏi Khu xã hội thuộc Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh ……………….theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông/bà có tên tại Điều 1, cơ quan lập hồ sơ, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Cơ sở ĐTNMT tỉnh Đồng Nai;

– Công an (huyện, TX, TP…);

– Phòng LĐTBXH (huyện, TX, TP…);

– Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ (huyện, TX, TP…);

– Lưu: VT, ……

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi khu xã hội

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi khu xã hội

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm