Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định đưa người nghiện ma túy ra khỏi diện điều trị nghiện

Quyết định đưa người nghiện ma túy ra khỏi diện điều trị
61

Quyết định đưa người nghiện ma túy ra khỏi diện điều trị

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi diện điều trị nghiện

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi diện điều trị nghiện là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi diện điều trị nghiện. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu trả lời kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy

Mẫu quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện

Mẫu biên bản xét nghiệm chất ma túy

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi diện điều trị nghiện như sau:

UBND (H, TX, TP)………
ỦY BAN NHÂN DÂN (X, P, TT)…
————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Số: ………..

…………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Đưa người nghiện ma túy ra khỏi diện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ ………….. SỐ…….

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Cơ sở điều trị ………….. số…. được quy định tại Quyết định số ………………. ngày ……/…../…… của Giám đốc Sở Y tế ….;

Căn cứ………………………………………………………………………..………..;

Xét đề nghị của………………………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa ra khỏi chế độ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với:

1. Họ và tên: …………………………………………………………. Nam/nữ: ………………

2. Sinh ngày: ………../……../……..;

3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

Hiện đang điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế ………… theo Quyết định số …………….. ngày …../…./…… của Giám đốc Cơ sở điều trị ……….. số…..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Phòng…………………………………….. có trách nhiệm thông báo Quyết định này cho……………………………………………… và địa phương nơi cư trú được biết.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng ……………………………………….., các phòng, ban liên quan và anh (chị) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Sở Y tế;

– UBND xã ….;

– Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi diện điều trị nghiện

Mẫu quyết định về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi diện điều trị nghiện

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm