Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Quyết định hủy quyết định giảm thời hạn
33

Quyết định hủy quyết định giảm thời hạn

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định, lý do hủy… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định gia hạn thời hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh như sau:

UBND huyện ……………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./QĐ-TT

…………., ngày tháng năm 20 ….

QUYẾT ĐỊNH
Hủy Quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

1 ………………………………………………………………………….

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Xét đề nghị của …………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số …………. ngày ……/………./…………. Về việc giảm thời hạn chấp hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với:

Họ tên ……………….; Nam/nữ………………… số CMND: ……………………….

Sinh ngày:…./…./…; Nguyên quán:…………………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú: ………………………………………………………………..

Dân tộc: ……………………………………; Tôn giáo: …………………………………

Đã có Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh số: ……………. ngày……./……../…của Chủ tịch UBND …………………………………….thời hạn ……………………….. tháng.

Thời hạn chấp hành Quyết định là ….. tháng

Thời hạn đã được giảm chưa thi hành nay hủy bỏ là ……….. tháng ………. ngày

Lý do hủy Quyết định giảm thời hạn: ……………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. ……2………….. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 3;
– Lưu: ………

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)

1 Thẩm quyền ban hành Quyết định

2 Tên cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định này

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm